آسیب شناسی فیزیولوژیک صرع

دانلود پایان نامه

آسیب شناسی فیزیولوژیک صرع

در سطح سلولی، دو مشخصه موثر در فعالیت صرع­زا، تحریک پذیری بیشتر از اندازه عصبی و همزمانی بیشتر از اندازه عصبیه. تحریک پذیری بیشتر از اندازه شدیدا بخشی به پاسخهای یک سلول عصبی به تحریک اشاره داره، چون که یک سلول ممکنه پتانسیل عمل چندگانه­ای رو بیشتر از یکی،در جواب به ورودی سیناپس آتیش کنه. همزمانی بیشتر از اندازه عصبی اشاره به افزایش آتیش کردن عصب در بین یک ناحیه کوچیک یا بزرگ از قشر مغز داره، که با آتیش کردن سلولی در یک محدوده زمانی و مکانی همراهه. در حالیکه فرق در سازوکار کارکرد تشنجهای کانونی و منتشر هست، در آسونترین سطح هنوز خوبه که هر تشنجی رو پریشونی در توازن نرمال بین تحریک و جلوگیری در یک ناحیه مشخص، یا در نواحی جدا از هم، یا در همه مغز در نظر بگیریم.(شکل 2-2) این نبود تعادل مثل ترکیبی از افزایش تحریک و کاهش بازداریه. به معنی سنتی نبود تعادل تحریک/جلوگیری سازوکارهای جدید آسیب شناسی فیزیولوزیک واسه صرع­ها هم درحال کشف شدن هستن. مثلا، در تشنجهای تبی، رهاسازی میانجیگرهای اشتعالی مثل سایتوکین­ها می تونه با بیش-تحریکپذیری رابطه داشته باشه که این نگاه می تونه شاهراه جدیدی واسه درمان باشه (کارل، 2014).

نقش GABA

گاما-آمینوبوتریک اسید یا GABA مهمترین واسطه عصبی جلوگیری در سیستم اعصاب پستاندارانه. گابا نقش اساسی در کاهش تحریک­پذیری در سیستم اعصاب بازی می کنه. در آدم، گابا هم اینکه واسه تنظیم تونوس عضلانی آشکارا، مسئوله.

گابا: انتقال دهنده عصبی

در مهره داران، گابا در سیناپسهای جلوگیری در مغز عمل می کنه. این مراحل با اتصال به گیرنده های ویژه تراغشایی در پلاسمای غشای پیش و پس سیناپسی صورت میگیره.   این اتصال موجب باز شدن کانالهای یونی واسه شارش یونهای کلرید با بار منفی به داخل سلول و یونهای پتاسیم با بار مثبت به بیرون از سلول می شه. این عمل ایجاد بار منفی در پتانسیل تراغشایی می کنه، که معمولاً موجب بیش-قطبی شدن می شه.

دو دسته کلی از گیرنده های گابا شناخته شده­ان:  که گیرنده­ یه تیکه از ورودیهای لیگاندی کانال یونی پیچیدهه، و  گیرنده های متابوتروپیک، که گیرنده های جی پروتئین جفت شده­ای هستن که با وساطت جی پروتئین دریچهای یونی رو باز یا می بندن.

تولید، آزاد سازی، عمل و جدا سازی گابا  در سیناپس سلولهای عصبی ستاره ای گابائرژیک که بخاطر تولید گابا بعنوان خروجی­شون عصب­های گابائرژیک نامیده می شن، در مهره داران صورت میگیره. سلولهای مهره مثل متوسط مثال یه جور سلولهای گابائرژیک جلوگیری در سیستم اعصاب مرکزی هستن.

گیرنده های   کانالهای کلریدی هستن که با لیگاند-فعالسازی شده، که وقتی بوسیله گابا فعال می شن، اجازه میدن شارش یونهای کلرید در بین غشا سلول ممکن شه. چه این شارش کلرید تحریکی/غیرقطبی (ولتاژ بین غشای سلول رو کمی منفی می سازه) باشه، یا تغییر بفرسته ( که تاثیری روی غشا سلول نداره) و  جلوگیری/ بیش قطبی سازی( غشا سلول رو بیشتر منفی می کنه) شه، وابسته به جهت شارش کلریده. وقتی که شبکه کلرید بیرون از سلول شارش می کنه، گابا تحریک کننده س و غیرقطبی ، و وقتی شبکه کلرید به طرف داخل سلول شارش می کنه گابا بازدارنده یا بیش قطبی سازه. وقتی که شبکه شارش کلرید بسته به طرف صفر شدن میل می کنه، کارکرد گابا تغییر جهت میده. تغییر جهت جلوگیری تاثیر مستقیم بر پتانسیل غشا سلول نداره. بهرحال، اون تاثیر همزمانی ورود سیناپس رو در اصل کم می کنه به وسیله کاهش مقاومت غشا سلول ( با در نظر گرفتن قانون مهم ترین).

یک تغییر کلی رشدی-تحولی در سیستم کنترل مبادلات مولکولی کلرید داخل سلول و پس جهت شارش یونها  مسئول تغییر نقش عملکردی گابا بین نوزادان و مرحله بزرگسالیه (واتانابهو همکاران، 2002 & لی و ژو، 2008).

[1]. GABAergic

[2]. Medium Spiny Cells

[3]. flow

[4]. Watanabe

[5]. Li K, Xu E

[1]. γ-Aminobutyric acid

[2]. neurotransmitter

[3]. transmembrane

[4]. membrane

[5]. Ion channels

[6]. hyperpolarization

[7]. ligand-gated ion channel

[8]. metabotropic receptors

[9]. G protein-coupled receptors

[1]. pathophysiology

[2]. Hallmark features

[3]. hyperexcitability

[4]. hypersynchrony

[5]. heightened

[6]. perturbation

[7]. excitation

[8]. inhibition

[9]. Febrile seizure

[10]. Inflammatory mediators

[11]. cytokines

[12]. Carl E. Stafstrom