شکل های جور واجور خشونت از دید تعداد افراد

شکل های جور واجور خشونت از دید تعداد افراد

2-26-1- خشونت شخصی

کودک، نوجوون یا جوون نسبت به افراد بالغ یا هم سن خود، خشونت نشون میده. این حملات، بصورت شخصیه، شخص تلاش در مخفی کردن اعمال خشن خود نداره و معمولاً در جمع به شکل شخصی گستاخ و بیشتر از حد به خود مطمئن و بی رحم، نسبت به دور و بری ها و همسالان شناخته می شه. این شخص نسبت به اولیای مدرسه و افراد خونواده، گستاخه و بدون دلیل، مرتباً دروغ میگه؛ به تنهایی دست به فرار از منزل یا مدرسه می زنه؛ با بقیه دوست نمی شه و یا تک دوست داره؛ رفتار خود رو از بقیه مخفی نمی کنه؛ اگه مورد بازخواست قرار گیرد؛ گناه خود رو به گردن بقیه میندازه؛ در کارای جمعی همکاری نکرده و با افراد کوچیک تر از خود، قلدری می کنه.

2-26-2- خشونت جمعی

در این خشونت، شخص خشونت خود رو به شکل گروهی نشون میده؛ نسبت به گروه خود وفاداره؛ رفتارای ضداجتماعی از خود نشون میده؛ دوستانی از سنین خود انتخاب می کنه و به شکل جمعی به کتک کاری تلاش می کنن؛ در صورت دزدی، دوستای خود رو لو نمی ده؛ اینجور شخصی، دچار افت تحصیلی بوده و بعضی از علایم مریضی روان ناراحتی، مثل اضطراب و افسردگی رو از خود بروز میده؛ معمولاً دوستان زیادی داره و در مقابل رفتارای نامناسب خود، احساس پشیمانی کاذب داره (بقرآبادی و همکاران، 1389).