تحقیق درباره خیانت زناشویی

دانلود پایان نامه

از 40 ماده مربوط به فعالیت سیستم بازداری رفتاری، 20 ماده مربوط به اجتناب منفعل و20 ماده به مؤلفه خاموشی اختصاص دارد. از 40 ماده مربوط به سنجش فعالیت سیستم فعالساز رفتاری، 20 ماده به مؤلفه روی آورد و 20 ماده به مؤلفه اجتناب فعال مرتبط است و از 40 ماده مربوط به فعالیت سیستم جنگ/گریز، 20 ماده به مؤلفه جنگ و 20 ماده به مؤلفه گریز اختصاص یافته است. ثبات درونی پرسشنامه مطلوب و در حدود 6/0 تا 7/0 گزارش شده است(آزاد فلاح،دادستان، اژه ای، موذنی،1378).ضریب آلفای کرانباخ آن 65/0 تا 78/0 گزارش شده است(اشرفی،1385).
آلفای کرونباخ این پرسشنامه در تحقیق حاضر برابر با 67/0 می باشد.
3-5 شیوه اجرا
در این تحقیق پژوهشگر و همکاران وی پس از مصاحبه انفرادی با مبتلایان به خیانت زناشویی، توضیحاتی در مورد پژوهش حاضر و نحوه تکمیل پرسشنامه ها به آنها ارائه دادند و سپس، افراد مبتلا به تکمیل پرسشنامه های شخصیت گری ویلسون، راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناختی و همچنین فرم جمعیت شناختی می پرداختند.
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار SPSS16 استفاده شده است. بر اساس فرضیه های پژوهش حاضر، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از شاخص های مرکزی و t با دو نمونه همبسته (جفتی) استفاده خواهد شد.
متغیر وابسته (ملاک) عبارت است از: خیانت زناشویی
متغیر های مستقل (پیش بین) عبارتند از: میزان فعالیتBIS/BAS ، باورهای فراشناختی و راهبردهای مقابله ای
متغیر کنترل در پژوهش حاضر شامل سن و مجموعه ای از متغیرهای جمعیت شناختی است که مورد کنترل قرار می گیرند.
3-7 ملاحظات اخلاقی
محرمانه بودن اطلاعات مراجعان
کسب رضایت شخصی از آزمودنیهایی که به سوالات پاسخگو بودند و اینکه در هر مرحله از
پژوهش می توانند از ادامه آن انصراف دهند.
استفاده نکردن از نام و اطلاعات بیمار در تحلیل داده ها و اینکه تجزیه و تحلیل بصورت گروهی
انجام شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
به منظور بررسی نظام های مغزی/ رفتاری، راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به خیانت زناشویی نمونه ای با حجم 60 نفر که شامل 30 تفر آزمودنی زن و 30 نفر آزمودنی مرد می باشد و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده که جدول 1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی این افراد را از نظر متغیرهای سن، مدت زمان ازدواج و نحصیلات نشان می دهد.
جدول 4-1 : ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنی ها
ویژگی جمعیت شناختی
شاخص آماری
سن
مدت زمان ازدواج
تحصیلات
میانگین
63/32
72/8
23/3
انحراف معیار
63/4
86/2
55/1
همچنان که در جدول فوق مشاهده می شود، میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش 63/32، با انحراف معیار 63/4 و میانگین مرت زمان ازداج آنها 72/8 با انحراف معیار 86/2 می باشد همچنین به طور میانگین تحصیلات این افراد در سطح لیسانس می باشد.

4-2فرضیه نخست: بر اساس فرضیه نخست پژوهش، این احتمال مطرح است که فعالیت سیستم مغزی/ رفتاری BAS در افراد میبلا به خیانت زناشویی بیشتر از فعالیت سیستم BIS در این افراد می باشد.
با توجه به اینکه فرضیه از نوع فرضیه های مقایسه ای برای داده های پارامتری می باشد از آزمون t با دو نمونه همبسته (جفتی) استفاده کرده ایم.
جدول4 – 2: مقایسه BAS وBIS در افراد میتلا به خیانت زناشویی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مقدارt
درجه آزادی

دیدگاهتان را بنویسید