تحقیق رایگان درباره انگیزش شغلی، اهمیت وظیفه، رگرسیون

دانلود پایان نامه

آزاد اسلامی استان فارس تشکیل می دهند که دانشگاه واحد ارسنجان با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش ( 150 نفر) انتخاب شد و همه کارکنان این دانشگاه در پژوهش شرکت کردند.
در راستای افزایش نرخ مشارکت کارمندان در پژوهش، از آنجایکه تعداد نمونه کم و ماهیت سازه اهمال کاری منفی بود، لذا از جمع آوری اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد نمونه خودداری شد.
3-2- ابزارهای تحقیق
الف- مقیاس اهمال کاری شغلی
این مقیاس در سال 1390 توسط مجید صفاری نیا و زهرا امیر خانی راز لیقی ساخته شده است. هدف اصلی این مقیاس اندازه گیری میزان اهمال کاری و تعلل کارمندان در کارهای اداری است. این فرم دارای 25 ماده است که میزان اهمال کاری شغلی آزمودنی را در طیفی 5 درجه ای از «یک» تا «پنج» ارزیابی می کند. چارچوب نظری مورد استفاده در تهیه این مقیاس تلفیقی از رویکردهای روان کاوی و شناختی-رفتاری است.
اعتبار(پایایی) ابزار پژوهش
در پژوهش صفاری نیا و امیر خانی راز لیقی برای برآورد اعتبار (پایایی) مقیاس از دو روش بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. اعتبار مجموعه 25 سوالی مقیاس اهمال کاری شغلی در کل نمونه 50 نفری از کارمندان شاغل در استان تهران، با استفاده از روش بازآزمایی برابر75/0 برای کل آزمون به دست آمده است. همچنین ضریب هماهنگی درونی(آلفای کرونباخ)، در کل نمونه 503 نفری از کارمندان شاغل در استان تهران، برای کل مقیاس 89/0 گزارش شده است.
روایی ابزار پژوهش
در پژوهش صفاری نیا و امیر خانی راز لیقی برای بررسی روایی از دو روش روایی ملاکی و روایی سازه استفاده شده است. با استفاده از پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی (صفاری نیا،1389)، ضریب روایی همزمان وابسته به ملاک بیرونی برای کل نمونه برابر 63/0 محاسبه شد. جهت روایی سازه از روش تحلیل عاملی داده ها استفاده شده است. تحلیل عاملی گویه ها از نوع اکتشافی برای بررسی روایی سازه، بیان گر این بود که بیش از 47/0 واریانس نمرات با مقیاس ساخته شده، تبیین می شود. بنابر پایه نتایج اجرای تحلیل عاملی با استفاده از روش تحلیل عناصر اصلی همبستگی میان هر گویه با هر عامل در بهترین حالت مشخص شد، که بر اساس آن سه عامل نام گذاری شدند.
ب- مقیاس زمینه یابی ویژگی‌های شغلی
مقیاس خودگزارشی زمینه یابی تشخیص شغل، توسط اولدهام و هاکمن (1976) ساخته شده و توسط شکرکن و نعامی(1380) ترجمه شده است(به نقل از پاشا و همکاران، 1384).این مقیاس شامل 15 گویه و پنج ویژگی تنوع مهارت (3 ماده)، هویت وظیفه (3 ماده)، اهمیت وظیفه (3 ماده)، استقلال (3 ماده) و بازخورد (3 ماده ) را مورد اندازه گیری قرار می دهد. همچنین، تعدادی از گویه ها(7 ،9، 11، 13 و 12)به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. پاسخ به هر ماده روی یک پیوستار هفت گزینه ای(1= کاملاً غلط، تا 7 = کاملا درست)انجام می گیرد. از اینرو کمینه و بیشینه نمره آزمودنی بین 15 تا 105 متغیر می باشد.
روایی و پایایی مقیاس:
هاکمن و اولدهام (1976)، در مطالعه ای بر روی 658 کارمند از 62 شغل متفاوت همسانی درونی مقیاس زمینه یابی تشخیص شغل را بین 59/0 تا 78/0 به دست آورند، که این ضرایب برای انجام کارهای پژوهشی مطلوب می باشند. مونز، هلسمن، کنولد و مکینی (1996) در پژوهشی بر روی 644 نفر مدیر و کارمند دانشگاه سنت لویس همسانی درونی فوق را از 17/0 تا 62/0 گزارش نمودند.
در تحقیق قاسمی(1386) برای بررسی همسانی درونی این مقیاس از ضرایب آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی (تحلیل مؤلفه های اصلی) نیز استفاده شده است. ضرایب همسانی درونی آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 75/0؛ خرده مقیاس تنوع مهارت 98/0؛ هویت وظیفه 98/0؛ اهمیت وظیفه 92/0؛ استقلال 97/0 و بازخورد 78/0 به دست آمده است.
در تحقیق دکیا(1388) ضریب پایایی کل مقیاس به روش تنصیف78/0 و خرده مقیاس های تنوع مهارت71/0، هویت وظیفه59/0، اهمیت وظیفه66/0، استقلال وظیفه66/0 و بازخورد71/0 گزارش شد.
ج- پرسشنامه انگیزش شغلی
در این تحقیق مقیاس انگیزش شغلی تهیه شده توسط لوداهل و کیچنر می باشد که شامل 20 سوال در زمینه انگیزش کارکنان است (فهلی، 1378).
روایی و پایایی مقیاس انگیزش شغلی:
در تحقیقی که با حضور 137 نفر پرسنل پرستاری شامل سرپرستار، پرستارها و پرستارهای رسمی و آزمایشی وتکنسین ها در یک بیمارستان عمومی و 70 نفر مهندس در یک لابراتوار توسعه یافته و46 نفر دانشجوی فارغ التحصیل صورت گرفت که میانگین ها و انحراف معیارها به ترتیب برای سه گروه افراد شرکت کننده در تحقیق عبارتند از پرستارها (37/43و52/6) مهندسان(62/46و83/7) و دانشجویان (6/48و56/9).
برآورد پایایی کل تست، از طریق روش تنصیف (دو نیمه کردن تست) محاسبه شده و نتایج برای دانشجویان 89/. ،مهندسین80/. و پرستاران 72/. بدست آمده است.
همچنین پایایی پرسشنامه انگیزش شغلی از طریق روش آلفای کرونباخ در پژوهشی که بر روی دبیران شاغل در استان همدان توسط فهلی (1378) 83/. محاسبه شده است.
3-3- روش اجرای پژوهش
به منظور اجرای پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات با مراجعه به کارکنان دانشگاه ضمن بیان هدف پژوهش و بیان صحبت های اولیه و جلب حمایت و همکاری آنها و همچنین ارائه نحوه پاسخگویی، پرسشنامه ها در بین آنها توزیع و بعد از مدت زمان مشخص جمع آوری شد.
3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در تحلیل داده های این پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. برای بررسی فرضیه پژوهش از رگرسیون چند گانه به صورت متوالی همزمان30، مطابق با مراحل بارون و کنی31 (1986)، استفاده شد. این مراحل عبارتند از: 1-رگرسیون همزمان متغیر درون زاد (اهمال کاری شغلی) روی متغیر برون زاد (ویژگی های شغلی) 2-رگرسیون همزمان متغیر واسطه ای (انگیزش شغلی) روی متغیر برون زاد (ویژگی های شغلی) 3-رگرسیون همزمان متغیر درون زاد (اهمال کاری شغلی) روی متغیر برون زاد (ویژگی های شغلی) و واسطه ای (انگیزش شغلی) 4-مقایسه مرحله یک و سه؛ چنانچه ضرایب رگرسیون متغیر برون زاد (ویژگی های شغلی) از مرحله یک به سه کاهش یابد نشان از نقش واسطه‌ای متغیر واسطه (انگیزش شغلی) بین متغیرهای مذکور و اهمال کاری شغلی است.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1- مقدمه :
در این فصل یافته های پژوهش جهت بررسی فرضیه پژوهش ارائه می شود. در این راستا، یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش، ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش، جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه برای بررسی نقش واسطه ای متغیر انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی ارائه می شود.
4-2-یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش:
در جدول 4-1 شاخصهای توصیفی شامل میانگین،انحراف معیار،حداقل و حدا‌کثر نمره، برای متغیرهای پژوهش آورده شده است.
جدول شماره 4-1: شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثر نمره
اهمال کاری شغلی
49/49
79/5
31
67
تنوع مهارت
09/12
29/2
6
21
هویت وظیفه
24/12
24/2
6
18
اهمیت وظیفه
68/12
30/2
8
20
استقلال
92/11
20/2
6
18
بازخورد
22/12
19/2
6
20
انگیزش شغلی
37/49
64/4
38
67
4-3-ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش:
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش (ویژگیهای شغلی، انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی) همبستگی مرتبه صفر این متغیرها محاسبه شد. ماتریس همبستگی این متغیرها در جدول 4-2 نشان داده شده است.
جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر
1
2
3
4
5
6
7
1-اهمال کاری شغلی
1
2-تنوع مهارت
*21/0-
1
3-هویت وظیفه
**37/0-
01/0-
1
4-اهمیت وظیفه
**33/0-
06/0
**22/0
(006/0)
1
5-استقلال
**26/0-
07/0-
03/0-
13/0
1
6-بازخورد
*20/0-
00/0
02/0
80/0-
14/0
1
7-انگیزش شغلی
06/0
14/0
**31/0-
00/0
11/0
04/0-
1
*در سطح 01/0 و ** درسطح 001/p معنی دار است
همان طورکه جدول 4-2 نشان می دهد، همبستگی اهمال کاری شغلی با همه ابعاد ویژگی های شغلی (تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال و بازخورد) منفی و معنادار است در حالیکه همبستگی این متغیر با انگیزش شغلی معنادار نبوده است. همچنین همبستگی انگیزش شغلی با ابعاد ویژگیهای شغلی به جز هویت وظیفه معنادار نبوده است.
4-4–جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه:
برای پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه به صورت متوالی همزمان1، مطابق با مراحل بارون و کنی2 (1986)، استفاده شد. این مراحل عبارتند از: 1- رگرسیون همزمان ابعاد ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی2- رگرسیون همزمان ابعاد ویژگیهای شغلی روی انگیزش شغلی 3- رگرسیون همزمان انگیزش شغلی روی اهمال کاری شغلی با کنترل (ویژگیهای شغلی)4- مقایسه مرحله یک و سه؛ چنانچه ضرایب رگرسیون ابعاد ویژگیهای شغلی از مرحله یک به مرحله سه کاهش یابد نشان از نقش واسطه‌ای متغیر انگیزش شغلی بین متغیرهای مذکور و اهمال کاری شغلی دارد.
1-مرحله یک رگرسیون همزمان ابعاد ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی
در این مرحله ابعاد ویژگی های شغلی در پیش بینی اهمال کاری شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحلیل در جدول 4-3 آورده شده است.
جدول4-3رگرسیون چندگانه ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی
متغیرهای پیش بینی کننده
F
B
Beta
Sig.
R
R2
تنوع مهارت
68/14
(001/0P)
55/0-
22/0-
200/0
58/0
34/0
هویت وظیفه
82/0-
32/0-
001/0
اهمیت وظیفه
59/0-
23/0-
001/0
استقلال
61/0-
23/0-
001/0
بازخورد
47/0-
18/0-
01/0
ضریب استاندارد(بتا) تحلیل فوق در دیاگرام شماره یک آورده شده است.
دیاگرام شماره 1- دیاگرام مسیر ابعاد ویژگیهای شغلی به اهمال کاری شغلی
همان گونه که ضرایب مسیر نشان می‌دهد، همه ابعاد ویژگیهای شغلی به صورت معکوس پیش‌ بینی کننده معنادار اهمال کاری شغلی می باشند. بدین معنا که افزایش این ویژگی های شغلی با کاهش اهمال کاری شغلی همراه بوده است. این پنج بعد در مجموع 34 درصد از واریانس متغیر ملاک اهمال کاری شغلی را تبیین می کنند.
2-مرحله دوم رگرسیون ابعاد ویژگیهای شغلی روی انگیزش شغلی
با توجه به غیرمعنی دار بودن همبستگی مرتبه صفر ابعاد تنوع مهارت، اهمیت وظیفه، استقلال و بازخورد با انگیزش شغلی تنها رگرسیون بعد هویت وظیفه بر انگیزش شغلی محاسبه شد. نتایج حاصل از این تحلیل در جدول 4-4 و دیاگرام شماره 2 آورده شده است.
جدول4-4رگرسیون خطی ساده بعد هویت شغلی روی انگیزش شغلی
متغیر
F
Sig
Beta
B
Sig.
R
R2
هویت شغلی
35/15
001/0
31/0
16/0
001/0
31/0
09/0
دیاگرام شماره 2 ضریب مسیر(بتا) مربوطه را نشان می‌دهد.
دیاگرام شماره 2- دیاگرام مسیر بعد هویت وظیفه به انگیزش شغلی
ضریب مسیر در دیاگرام شماره 2 نشانگر آن است که ویژگی شغلی هویت وظیفه پیش‌بینی کننده معنا‌دار و معکوس انگیزش شغلی می ‌باشد. بدین معنی که با افزایش هویت وظیفه انگیزش شغلی افزایش نشان می دهد. این متغیر پیش بینی کننده 9 درصد از واریانس انگیزش شغلی را تبیین می کند.
3- مرحله سوم رگرسیون انگیزش شغلی روی اهمال کاری شغلی با کنترل نقش ابعاد ویژگیهای شغلی هدف از این مرحله تعیین نقش واسطه گری انگیزش شغلی در رابطه بین ابعاد

دیدگاهتان را بنویسید