خرید و دانلود پایان نامه رویکرد شناختی

تمام می‏شود (شریفی، 1381).

به طور کلی آزمون در صورتی دارای پایایی است که عاری از خطای اندازه‏گیری غیر نظامدار باشد. خطاهای اندازه‏گیری غیر نظامدار که بر نمره‏های آزمون تاثیر می‏گذارند، غیر قابل پیش‏بینی بوده و پایایی تست را کاهش می‏دهند. از سویی دیگر، خطاهای اندازه‏گیری نظامدار، اگرچه نمره‏های آزمون را تحت تاثیر قرار می‏دهند، اما چون آنها نسبتاً ثابت و قابل پیش‏بینی است، دقت روایی آزمون را کاهش نمی‏دهند (ایکن ، 1985؛ به نقل از پاشاشریفی، 1381).
2-5-5-روش‏های تعیین پایایی
2-5-5-1-روش بازآزمایی
در این روش، آزمون واحدی دو بار بر روی یک گروه انجام می‏شود و ضریب همبستگی بین نمره‏های حاصل از دو بار اجرای آزمون محاسبه می‏شود. همبستگی که از این روش به دست می‏آید، حالت خاصی از ضریب روایی است که در اصطلاح به آن ضریب ثابت یا پایایی آزمون گفته می‏شود. بهترین مورد کاربرد آن در آزمون‏هایی است که صفات پایدار شخصیت آدمی را اندازه‏گیری می‏کنند (پاشاشریفی، 1381).
2-5-5-2-همسانی درونی
برای به دست آوردن این شیوه پایایی از سه روش دو نیمه کردن آزمون، کودر ریچاردسون و آلفای کرنباخ استفاده می‏شود (کرمی، 1387).
2-5-6-روایی
روایی عبارت است از توافق بین نمره آزمون با صفت یا خصیصه‏ای که آزمون برای اندازه‏گیری آن ساخته شده است (کاپلان و سادوک ، 1996، ترجمه پور افکاری، 1379).
در بررسی انواع روایی می‏توان به 13 نوع روایی اشاره کرد که در زیر به توضیح برخی از آنها پرداخته شده است.
2-5-6-1-روایی محتوایی
روایی محتوا به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد و تعیین آن براساس قضاوت ذهنی و فردی است. در این روش سوال‏های آزمون در اختیار متخصصان یا برخی از آزمودنی‏ها گذاشته می‏شود و از آنها می‏خواهند که مشخص کنند آیا سوال‏ها آزمون صفت مورد نظر را اندازه‏گیری می‏کند یا خیر، و اینکه آیا سوال‏ها، محتوای آزمون را در بر می‏گیرد یا خیر. در صورتی که بین افراد مختلف در زمینه روایی آزمون توافق وجود داشته باشد، آن آزمون دارای روایی محتوایی است. برای محاسبه روایی محتوا روش‏های آماری خاصی وجود ندارد و بر اساس قضاوت ذهنی و فردی شکل می‏گیرد (کرمی، 1387).
2-5-6-2-روایی محتوایی منطقی
در این روش صفت مورد اندازه‏گیری به طور دقیق تعریف و اجزا تشکیل دهنده آن مشخص می‏شود. سپس برای هر یک از اجزا سوال‏های منطقی مطرح می‏کنند، به طوری که کلیه بخش‏های حیطه مورد اندازه‏گیری را بپوشاند. این نوع روایی اولین قدم در تهیه آزمون‏ها است ولی در کنار آن باید از سایر روش‏های روایی نیز استفاده کرد (کرمی، 1387).
2-5-6-3-روایی سازه
این روایی را به عنوان روشی برای اصلاح نارسایی‏های روایی محتوایی و ملاکی توسعه یافته است. روایی سازه بر این مطلب تاکید می‏کند که آزمون تا چه اندازه سازه‏ی نظری یا صفت مورد نظر را اندازه می‏گیرد. گاهی تفاوت بین متوسط عملکرد گروه‏ها را می‏توان به عنوان شواهدی از روایی سازه تلقی کرد.
2-5-7-تجزیه و تحلیل سوال‏ها آزمون
هدف از تحلیل سوال‏های آزمون وارسی یکایک سوال‏ها و تعیین میزان دقت و نارسایی آنهاست. در تحلیل سوال‏های آزمون نقاط قوت و ضعف یک آزمون و کیفیت تک تک سوال‏های آن تعیین می‏شود (سیف، 1375).
در تجزیه و تحلیل سوال هر دو جنبه کیفی و کمی آن مورد توجه قرار می‏گیرد. از نظر کیفی، فرم و شکل، روش تهیه، دقت در ساختن متن سوال و سرانجام گزینه درست و گزینه‏های نادرست آن ارزیابی می‏شود (هومن، 1384)
2-5-8-تحلیل عاملی
مجموعه‏ای از روش‏ها برای تحلیل روابط همبستگی میان چند متغیر به این هدف که بتوان ابعاد بنیادی موجود در پس داده‏ها را برآورد کرد و آن ابعاد را توصیف کرد (کرمی، 1387). تحلیل عاملی، روشی آماری برای مطالعه علمی وابستگی‏های داخلی کنش‏های روانی و مطالعه ساخت روان است. در این روش، محاسبه همبستگی بین نتایج مواد، سوال‏ها آزمون‏های مختلف، شناسایی سوال‏هایی که همبستگی بیشتری با هم دارند و عامل مشترکی را می‏سنجند، به تعیین عامل‏های تشکیل دهنده آزمون منتهی می‏شود (گنجی، 1382). این عامل‏ها متغیرهای قابل اندازه‏گیری هستند که به شکل عینی‏تری در اختیار آزمون ساز قرار می‏گیرند.
تحلیل عاملی، روش مناسبی برای تحلیل عامل‏ها سازنده‏ی یک آزمون است. زیرا می‏توان از آن برای شناسایی و سنجش صفات مختلف روانی استفاده کرد. تحلیل عاملی یک فن آماری است که در روان‏شناسی و علوم اجتماعی کاربرد فراوان دارد. بخصوص مواردی که در آنها از آزمون و پرسشنامه استفاده می‏شود (کلاین ، 1994، ترجمه مینایی، 1380). انواع تحلیل عاملی عبارتند از: تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی.
2-5-9-هنجاریابی
یکی از مراحل اساسی در آزمون ها، مساله‏ی تهیه‏ی هنجار است. هنجار به معنی متوسط عملکرد گروه نمونه‏ای از آزمودنی‏‏ها است که به روش تصادفی از یک جامعه تعریف شده، انتخاب می‏شوند. البته این گروه باید معرف افرادی باشد که آزمون برای آنها تهیه شده است (پارسا به نقل از کردی، 1386).
به همین دلیل نمره‏های خام معمولاً بر مبنای هنجارها که کارکرد نمونه‏های هنجاریابی شده در آزمون است، تفسیر می‏شوند. یعنی نمره خام بدست آمده با توجه به نمونه‏ی هنجاریابی شده بررسی می‏شود تا جایگاه او در توزیع معلوم شود (آلن و ین ، 1979، ترجمه دلاور، 1374).
2-5-10-نکات اساسی در اجرا و نمره‏گذاری آزمون‏ها
اصولی که در اجرای آزمون‏های روانی باید رعایت شود، به شرح زیر است (کرمی، 1387).
1- صلاحیت آزمونگر.
2- دستورالعمل اجرا.
3- شرایط اجرای آزمون.
4- مدت اجرا.
5- تصحیح و نمره‏گذاری آزمون.
2-6-پیشینه‏های پژوهش
2-6-1-پیشینه‏های پژوهش در داخل کشور
در پژوهشی که سید ‏‏‏هادی مدرسی در سال 1373 با موضوع “مقایسه نظرات مشاوران و مراجعان آنان درباره ویژگی‏‏‏‏های شخصیتی مشاوران” انجام داد دریافت که مراجعان میزان روان‏رنجوری مشاوران را بیشتر از آن چیزی که خودشان به آن معترف بود‏ه‏اند دانسته‏اند و میزان پوشیده‏گویی مشاوران از 67% گروه هنجاری بالاتر بوده است که این امر نشان دهنده مقاومت نسبی مشاوران در برابر سوال‏ها پرسشنامه بوده است.

 

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع شبکه های عصبی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پژوهشی که حقیقی 1373 با عنوان “بررسی انتظارات دانش آموزان، والدین و مدیران از مشاور” انجام داد نتایج زیر حاصل شد: عامل‏هایی مانند سن، جنسیت، وضعیت تاهل و وضعیت ظاهری مشاور از جمله عامل‏هایی هستند که در انتخاب وی توسط مراجع تاثیر می‏‏‏‏گذارند. از سوی دیگر افراد مشاورانی را‏ ترجیح می‏‏‏دهند که تا سرحد امکان اسرار آنان را حفظ می‏کنند و بموقع از تماس‏‏‏‏های چشمی‏‏استفاده می‏کنند و با لبخند خود پیام‏‏‏های مثبت پذیرش را منعکس می‏‏‏‏سازند.
2-6-2پیشینه‏های پژوهش در خارج از کشور
رایدلی و مولن اثبات کردند که چگونه رویکرد شناختی مشاور بر ادراک او از مشکل مراجع تاثیر می‏گذارد. آنها دریافتند که اغلب تلفیق برنامه آموزشی، و فرایند فراشناختی مانند استفاده از یک نقشه منجسم برای هدایت فرایند مشاوره، شناسایی اشتباهات و انجام سازگاری‏های لازم و دستیابی به پیشرفت درمانی از تمرین‏های کارآموزی مشاوره با اهمیت‏تر هستند. دیگر پژوهش‏گران همچنین بر افزایش مهارت‏های شناختی پیچیده تاکید کردند. سیستم شناختی مشاور مهم‏تر از دانش آموخته شده اوست (نلسون و نافلت ، 1998؛ ویستون و کوکر ، 2000، به نقل از مانلای و همکاران، 2002).
پژوهش‏گران دریافتند که سه مهارت اصلی برای روان‏درمان‏گر بودن لازم است. آنها عبارتند از: تسلط دانش فنی، مهارت‏های مفهومی و مهارت‏های بالینی. دستیابی به دانش فنی می‏تواند ساده باشد اما بررسی مهارت‏های بالینی کار ساده‏ای نیست اما همین امر مهم‏ترین نقش را در تاثیر درمانی دارد (لامبرت و برگاین، 1983؛ ساکینوفسکی، 1979؛ استراپ، 1978؛ تراکس و کارخوف، 1967؛ یورکوهات، اسمیت و لنکستر، 2000؛ ولر و مانهارت-بارت، 1994؛ یاگر، 1989 به نقل از اسکاتر، اُلیور و پرتر، 2004).
در پژوهشی که گلادینگ (1988) انجام داد به این نتیجه رسید که شخصیت دانشجویان (رشته مشاوره) در انتخاب رویکرد نظری آنها تاثیر دارد (فریمن و همکاران، 2007).
در زمینه تاثیر جنسیت و میزان تجربه و تخصص مشاور نیز پژوهش‏هایی انجام شده است. نتایج پژوهش‏های بریسچیتو و مرلوتزی (2004) نشان داده است مراجعان در مصاحبه اولیه، درمان‏گران و مشاوران مذکری را که از تجربه کمتری نسبت به مشاروان مونث برخوردار بودند را از لحاظ جذابیت اجتماعی و عملکرد موثر در فرایند مشاوره، پایین‏تر درجه‏بندی کرده‏اند (دوکانه‏ای، 1387).
در پژوهشی که تین-ته (1973) انجام داد دریافت که درجه ادراک مشاور از همدلی، خونگرمی، صداقت، صمیمیت، مهارت، احترام و همخوانی به صورت مستقیمی با سطح اعتماد به نفس مشاور ارتباط دارد.
ترول (2008) در پژوهشی بر روی 46 کارآموز روان‏شناسی، پزشکی، مددکاری اجتماعی و آموزشی و با بهره گرفتن از آزمون GHQ و با هدف بررسی رشد سلامت روان در افرادی که مشغول به کار حرفه‏ای هستند گزارش کرد که کارآموزانی که دیدگاه نسبتاً متفاوتی نسبت به توانایی خود در محیط کاری دارند، این دیدگاه به آنها کمک می‏کند که تنش‏های هیجانی‏شان را بهتر شناخته و در زندگی حرفه‏ای‏اشان موثرتر، متفکرتر و حساس‏تر عمل کنند. همچنین آنها در مقایسه با دیگر افراد آمادگی بیشتری در محیط کار داشته و فردیت باروری دارند.
مهارت‏های اصلی برای روان‏درمان‏گر بودن عبارتند از: تسلط دانش فنی، مهارت‏های مفهومی و مهارت‏های بالینی. دستیابی به دانش فنی می‏تواند ساده باشد اما بررسی مهارت‏های بالینی کار ساده‏ای نیست اما همین امر مهم‏ترین نقش را در تاثیر درمانی دارد (لامبرت و برگاین، 1983؛ ساکینوفسکی، 1979؛ استراپ، 1978؛ تراکس و کارخوف، 1967؛ یورکوهات، اسمیت و لنکستر، 2000؛ ولر و مانهارت-بارت، 1994؛ یاگر، 1989 به نقل از اسکاتر، اُلیور و پرتر، 2004).
محققی به نام فارسون (1954) چنین نتیجه گرفت که خصوصیات مشاور خوب شامل رقت قلب داشتن و مهربان بودن، شفقت، ملایمت، توانایی درک و دریافت و منفعل بودن است (اسکاتر، اُلیور و پرتر، 2004).
در این میان به نظر می‏رسد عامل اصلی موثر بر نتیجه درمان مهارت‏های بالینی و روابط موثر درمانی می‏باشد. همچنین مهارت‏های فردی و شخصی درمان‏گر نقش اساسی در روند درمان دارد (باربر و همکاران، 2000؛ لامبرت و بارلی، 2001؛ وامپولد، 2001).
تغییر مسیر درمان‏گر در فرایند درمان یک پدیده شایع است که در آن درمان‏گر به جای “انجام درمان”، “حرف درمان” می‏‏زند. کلید چنین تغییر مسیری می‏تواند در تحریف شناختی، عکس العمل هیجانی و استفاده از رفتار‏های امن دانست. و این موضوع ثابت می‏کند که افراد به عنوان درمان‏گر و به منظور ایجاد تغییرات ظریف و موثر، بایستی از زمینه شناختی-رفتاری قوی برخوردار باشند (والر، 2009).
در فرایند مشاوره مهم‏ترین عامل شناخته شده در موفقیت شغلی مشاور، همان شخصیت مشاوران و یا مجموعه ویژگی‏های شخصیتی آنان است. برای مراجع این نکته اهمیت دارد که مشاور یا درمان‏گر را که با او کار می‏‏کند شخصیتی با کفایت، با صلاحیت، با ثَبات، با پشتکار و به عنوان فردی ببیند که همیشه در حال یادگیری و رشد است. مشاور و مراجع هر یک دارای نیازها و نظام ارزشی خاص، مفهوم خاصی از خویشتن، تصویری از جهان اطراف، درکی از انسان و انتظارات او هستند و هر کدام برداشت خاصی از خود دارند (ساعتچی، 1385).
شفیع‏آبادی (1370) با مطالعه روی 190 دانشجو در مورد اینکه مشاور چه ویژگی‏هایی باید داشته باشد، نشان داد که غیر از تعهد (73 مورد)، علاقه به مشاوره (61 مورد)، رازداری (30 مورد) و نظم در کار (18 مورد) در حرفه مشاوره از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا بدیهی است که مشاور باید در زمینه مشاوره، تجربه علمی و عملی داشته باشد (احمدی، 1387).
در زمینه تاثیر جنسیت و میزان تجربه و تخصص مشاور نیز پژوهش‏هایی انجام شده است. نتایج پژوهش‏های بریسچیتو و مرلوتزی (2004) نشان داده است مراجعان در مصاحبه اولیه، درمان‏گران و مشاوران مذکری را که از تجربه کمتری نسبت به مشاروان مونث برخوردار بودند را از لحاظ جذابیت اجتماعی و عملکرد موثر در فرایند مشاوره، پایین‏تر درجه‏بندی کرده‏اند (دوکانه‏ای، 1387).
در پژوهشی به صورت پیگیری ده ساله که اثربخشی مشاوران توسط ویگینز (1993) مورد بررسی قرار گرفته است، بین کارآیی فردی و عوامل شخصیتی مشاران همبستگی بالایی به دست آمده است اما بین سن، جنس، مدت اشتغال و محل اشتغال مشاوران، همبستگی معناداری به دست نیامده است (برفه، 1382، به نقل از دوکانه‏ای، 1387).

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : حقوق و دستمزد

3-فصل سوم – روش پژوهش
3-1-مقدمه

پژوهش حاضر در صدد تدوین و هنجاریابی ‏ میزان “رشد خود” مشاوران و روان‏شناسان سازمان نظام روان‏شناسی استان تهران، و از نوع پژوهش “توسعه‏ای” بوده است.
3-2-جامعه آماری
در ابتدای فرایند انتخاب جامعه آماری تلاش بر آن شد تا پرسشنامه روی نمونه‏ای از مشاوران سازمان نظام روان‏شناسی انجام گیرد. پس از پخش فرم اولیه سوال‏‏‏ها به منظور دست یافتن به پایایی اولیه سوال‏‏ها و پس از تعیین روایی منطقی و روایی صوری، متاسفانه تنها 4% از پرسشنامه‏‏ها بازگشت داشتند، بنابراین تصمیم بر آن شد تا از میان شرکت‏‏ها، سازمان‏‏ها، و نهادهای دولتی و یا غیر دولتی که درون مجموعه خود مشاور و روان‏شناس دارند، به صورت قرعه کشی یکی از آنها انتخاب شده و کار هنجاریابی روی آن مجموعه که به عنوان نمونه انتخاب شده‏اند، انجام شود.
در این قرعه کشی شهرداری تهران به عنوان سازمانی که جمعی از مشاوران و روان‏شناسان در آن مشغول به کار هستند، به صورت تصادفی انتخاب شده و کار هنجاریابی شروع شد.
بنابر این جامعه آماری این پژوهش شامل مشاوران و روان‏شناسانی بوده است که در زمان انجام پژوهش زیر مجموعه‏ای از خانه‏های سلامت وابسته به تمامی مناطق 22 گانه شهرداری تهران بوده و حداقل مدرک آنها کارشناسی‌ارشد در رشته مشاوره و روان‏شناسی (تمامی گرایش‏ها) و مشغول به فعالیت مشاوره بوده‏اند. کل تعداد نمونه در زمان انجام پژوهش 273 نفر بودند.
3-3-روش نمونه‏گیری
روش نمونه‏گیری در این پژوهش از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری بوده است. حجم کل مشاوران و روان شناسانی که در این سازمان مشغول به فعالیت بودند 273 نفر بود.
3-4-ابزار پژوهش
ابزار اندازه‏گیری پرسشنامه مداد و کاغذی محقق ساخته بوده است.
نتایج کلی این بخش نشان داد که آزمون 101 سوالی از روایی، پایایی و ساختار عاملی مناسبی برخوردار است و در نتیجه فرم نهایی پرسشنامه 72 سوالی استنتاج شد.
3-5-روش نمره‏گذاری
هر سوال شامل هفت گزینه بود: “بسیار موافق/درست، موافق/درست، کمی‏ موافق/درست، بدون نظر/بی تفاوت، کمی‏ مخالف/نادرست، مخالف/نادرست، بسیار مخالف/نادرست”.
در سوال‏هایی که مستقیم نمره‏گذاری شدند، نمره‏گذاری از سیستم یک تا هفت پیروی کرد و به منظور اجتناب از آمایه پاسخ، نمره‏گذاری برخی از سوال‏ها به صورت معکوس انجام شد.
3-6-شیوه ساخت پرسشنامه
کل فرایند ساخت پرسشنامه به 3 بخش تقسیم شد: 1)تدوین پرسشنامه مقدماتی. 2)آزمودن پرسشنامه. 3)سنجش روایی، پایایی، و هنجار آزمون نهایی.
در این فصل به شرح بخش اول که مراحل تدوین پرسشنامه است، پرداخته می‏شود و دو بخش دیگر در فصل چهار به صورت مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
3-6-1-تدوین پرسشنامه مقدماتی
رسیدن به محتوای پرسشنامه از طریق توافق بین دانشی که معرف مجموعه “خود” است و هدف‏های پرسشنامه به ساخت سوال‏های اولیه مبادرت ورزیده شد.
3-6-2-گام اول (روایی محتوایی منطقی)
به منظور دست‏یابی به روایی محتوایی منطقی منابع داخلی و خارجی در حوزه نظریه کوهات مورد مطالعه قرار گرفت. در این گام صفت‏های مورد اندازه‏گیری به طور دقیق تعریف شده و اجزای تشکیل دهنده آنها به طوری مشخص شد که کلیه بخش‏های حیطه مورد اندازه‏گیری را بپوشاند. پس از

دیدگاهتان را بنویسید