خرید و دانلود پایان نامه رویکرد شناختی

دانلود پایان نامه

تمام می‏شود (شریفی، 1381).

به طور کلی آزمون در صورتی دارای پایایی است که عاری از خطای اندازه‏گیری غیر نظامدار باشد. خطاهای اندازه‏گیری غیر نظامدار که بر نمره‏های آزمون تاثیر می‏گذارند، غیر قابل پیش‏بینی بوده و پایایی تست را کاهش می‏دهند. از سویی دیگر، خطاهای اندازه‏گیری نظامدار، اگرچه نمره‏های آزمون را تحت تاثیر قرار می‏دهند، اما چون آنها نسبتاً ثابت و قابل پیش‏بینی است، دقت روایی آزمون را کاهش نمی‏دهند (ایکن ، 1985؛ به نقل از پاشاشریفی، 1381).
2-5-5-روش‏های تعیین پایایی
2-5-5-1-روش بازآزمایی
در این روش، آزمون واحدی دو بار بر روی یک گروه انجام می‏شود و ضریب همبستگی بین نمره‏های حاصل از دو بار اجرای آزمون محاسبه می‏شود. همبستگی که از این روش به دست می‏آید، حالت خاصی از ضریب روایی است که در اصطلاح به آن ضریب ثابت یا پایایی آزمون گفته می‏شود. بهترین مورد کاربرد آن در آزمون‏هایی است که صفات پایدار شخصیت آدمی را اندازه‏گیری می‏کنند (پاشاشریفی، 1381).
2-5-5-2-همسانی درونی
برای به دست آوردن این شیوه پایایی از سه روش دو نیمه کردن آزمون، کودر ریچاردسون و آلفای کرنباخ استفاده می‏شود (کرمی، 1387).
2-5-6-روایی
روایی عبارت است از توافق بین نمره آزمون با صفت یا خصیصه‏ای که آزمون برای اندازه‏گیری آن ساخته شده است (کاپلان و سادوک ، 1996، ترجمه پور افکاری، 1379).
در بررسی انواع روایی می‏توان به 13 نوع روایی اشاره کرد که در زیر به توضیح برخی از آنها پرداخته شده است.
2-5-6-1-روایی محتوایی
روایی محتوا به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد و تعیین آن براساس قضاوت ذهنی و فردی است. در این روش سوال‏های آزمون در اختیار متخصصان یا برخی از آزمودنی‏ها گذاشته می‏شود و از آنها می‏خواهند که مشخص کنند آیا سوال‏ها آزمون صفت مورد نظر را اندازه‏گیری می‏کند یا خیر، و اینکه آیا سوال‏ها، محتوای آزمون را در بر می‏گیرد یا خیر. در صورتی که بین افراد مختلف در زمینه روایی آزمون توافق وجود داشته باشد، آن آزمون دارای روایی محتوایی است. برای محاسبه روایی محتوا روش‏های آماری خاصی وجود ندارد و بر اساس قضاوت ذهنی و فردی شکل می‏گیرد (کرمی، 1387).
2-5-6-2-روایی محتوایی منطقی
در این روش صفت مورد اندازه‏گیری به طور دقیق تعریف و اجزا تشکیل دهنده آن مشخص می‏شود. سپس برای هر یک از اجزا سوال‏های منطقی مطرح می‏کنند، به طوری که کلیه بخش‏های حیطه مورد اندازه‏گیری را بپوشاند. این نوع روایی اولین قدم در تهیه آزمون‏ها است ولی در کنار آن باید از سایر روش‏های روایی نیز استفاده کرد (کرمی، 1387).
2-5-6-3-روایی سازه
این روایی را به عنوان روشی برای اصلاح نارسایی‏های روایی محتوایی و ملاکی توسعه یافته است. روایی سازه بر این مطلب تاکید می‏کند که آزمون تا چه اندازه سازه‏ی نظری یا صفت مورد نظر را اندازه می‏گیرد. گاهی تفاوت بین متوسط عملکرد گروه‏ها را می‏توان به عنوان شواهدی از روایی سازه تلقی کرد.
2-5-7-تجزیه و تحلیل سوال‏ها آزمون
هدف از تحلیل سوال‏های آزمون وارسی یکایک سوال‏ها و تعیین میزان دقت و نارسایی آنهاست. در تحلیل سوال‏های آزمون نقاط قوت و ضعف یک آزمون و کیفیت تک تک سوال‏های آن تعیین می‏شود (سیف، 1375).
در تجزیه و تحلیل سوال هر دو جنبه کیفی و کمی آن مورد توجه قرار می‏گیرد. از نظر کیفی، فرم و شکل، روش تهیه، دقت در ساختن متن سوال و سرانجام گزینه درست و گزینه‏های نادرست آن ارزیابی می‏شود (هومن، 1384)
2-5-8-تحلیل عاملی
مجموعه‏ای از روش‏ها برای تحلیل روابط همبستگی میان چند متغیر به این هدف که بتوان ابعاد بنیادی موجود در پس داده‏ها را برآورد کرد و آن ابعاد را توصیف کرد (کرمی، 1387). تحلیل عاملی، روشی آماری برای مطالعه علمی وابستگی‏های داخلی کنش‏های روانی و مطالعه ساخت روان است. در این روش، محاسبه همبستگی بین نتایج مواد، سوال‏ها آزمون‏های مختلف، شناسایی سوال‏هایی که همبستگی بیشتری با هم دارند و عامل مشترکی را می‏سنجند، به تعیین عامل‏های تشکیل دهنده آزمون منتهی می‏شود (گنجی، 1382). این عامل‏ها متغیرهای قابل اندازه‏گیری هستند که به شکل عینی‏تری در اختیار آزمون ساز قرار می‏گیرند.
تحلیل عاملی، روش مناسبی برای تحلیل عامل‏ها سازنده‏ی یک آزمون است. زیرا می‏توان از آن برای شناسایی و سنجش صفات مختلف روانی استفاده کرد. تحلیل عاملی یک فن آماری است که در روان‏شناسی و علوم اجتماعی کاربرد فراوان دارد. بخصوص مواردی که در آنها از آزمون و پرسشنامه استفاده می‏شود (کلاین ، 1994، ترجمه مینایی، 1380). انواع تحلیل عاملی عبارتند از: تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی.
2-5-9-هنجاریابی
یکی از مراحل اساسی در آزمون ها، مساله‏ی تهیه‏ی هنجار است. هنجار به معنی متوسط عملکرد گروه نمونه‏ای از آزمودنی‏‏ها است که به روش تصادفی از یک جامعه تعریف شده، انتخاب می‏شوند. البته این گروه باید معرف افرادی باشد که آزمون برای آنها تهیه شده است (پارسا به نقل از کردی، 1386).
به همین دلیل نمره‏های خام معمولاً بر مبنای هنجارها که کارکرد نمونه‏های هنجاریابی شده در آزمون است، تفسیر می‏شوند. یعنی نمره خام بدست آمده با توجه به نمونه‏ی هنجاریابی شده بررسی می‏شود تا جایگاه او در توزیع معلوم شود (آلن و ین ، 1979، ترجمه دلاور، 1374).
2-5-10-نکات اساسی در اجرا و نمره‏گذاری آزمون‏ها
اصولی که در اجرای آزمون‏های روانی باید رعایت شود، به شرح زیر است (کرمی، 1387).
1- صلاحیت آزمونگر.
2- دستورالعمل اجرا.
3- شرایط اجرای آزمون.
4- مدت اجرا.
5- تصحیح و نمره‏گذاری آزمون.
2-6-پیشینه‏های پژوهش
2-6-1-پیشینه‏های پژوهش در داخل کشور
در پژوهشی که سید ‏‏‏هادی مدرسی در سال 1373 با موضوع “مقایسه نظرات مشاوران و مراجعان آنان درباره ویژگی‏‏‏‏های شخصیتی مشاوران” انجام داد دریافت که مراجعان میزان روان‏رنجوری مشاوران را بیشتر از آن چیزی که خودشان به آن معترف بود‏ه‏اند دانسته‏اند و میزان پوشیده‏گویی مشاوران از 67% گروه هنجاری بالاتر بوده است که این امر نشان دهنده مقاومت نسبی مشاوران در برابر سوال‏ها پرسشنامه بوده است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پژوهشی که حقیقی 1373 با عنوان “بررسی انتظارات دانش آموزان، والدین و مدیران از مشاور” انجام داد نتایج زیر حاصل شد: عامل‏هایی مانند سن، جنسیت، وضعیت تاهل و وضعیت ظاهری مشاور از جمله عامل‏هایی هستند که در انتخاب وی توسط مراجع تاثیر می‏‏‏‏گذارند. از سوی دیگر افراد مشاورانی را‏ ترجیح می‏‏‏دهند که تا سرحد امکان اسرار آنان را حفظ می‏کنند و بموقع از تماس‏‏‏‏های چشمی‏‏استفاده می‏کنند و با لبخند خود پیام‏‏‏های مثبت پذیرش را منعکس می‏‏‏‏سازند.
2-6-2پیشینه‏های پژوهش در خارج از کشور
رایدلی و مولن اثبات کردند که چگونه رویکرد شناختی مشاور بر ادراک او از مشکل مراجع تاثیر می‏گذارد. آنها دریافتند که اغلب تلفیق برنامه آموزشی، و فرایند فراشناختی مانند استفاده از یک نقشه منجسم برای هدایت فرایند مشاوره، شناسایی اشتباهات و انجام سازگاری‏های لازم و دستیابی به پیشرفت درمانی از تمرین‏های کارآموزی مشاوره با اهمیت‏تر هستند. دیگر پژوهش‏گران همچنین بر افزایش مهارت‏های شناختی پیچیده تاکید کردند. سیستم شناختی مشاور مهم‏تر از دانش آموخته شده اوست (نلسون و نافلت ، 1998؛ ویستون و کوکر ، 2000، به نقل از مانلای و همکاران، 2002).
پژوهش‏گران دریافتند که سه مهارت اصلی برای روان‏درمان‏گر بودن لازم است. آنها عبارتند از: تسلط دانش فنی، مهارت‏های مفهومی و مهارت‏های بالینی. دستیابی به دانش فنی می‏تواند ساده باشد اما بررسی مهارت‏های بالینی کار ساده‏ای نیست اما همین امر مهم‏ترین نقش را در تاثیر درمانی دارد (لامبرت و برگاین، 1983؛ ساکینوفسکی، 1979؛ استراپ، 1978؛ تراکس و کارخوف، 1967؛ یورکوهات، اسمیت و لنکستر، 2000؛ ولر و مانهارت-بارت، 1994؛ یاگر، 1989 به نقل از اسکاتر، اُلیور و پرتر، 2004).
در پژوهشی که گلادینگ (1988) انجام داد به این نتیجه رسید که شخصیت دانشجویان (رشته مشاوره) در انتخاب رویکرد نظری آنها تاثیر دارد (فریمن و همکاران، 2007).
در زمینه تاثیر جنسیت و میزان تجربه و تخصص مشاور نیز پژوهش‏هایی انجام شده است. نتایج پژوهش‏های بریسچیتو و مرلوتزی (2004) نشان داده است مراجعان در مصاحبه اولیه، درمان‏گران و مشاوران مذکری را که از تجربه کمتری نسبت به مشاروان مونث برخوردار بودند را از لحاظ جذابیت اجتماعی و عملکرد موثر در فرایند مشاوره، پایین‏تر درجه‏بندی کرده‏اند (دوکانه‏ای، 1387).
در پژوهشی که تین-ته (1973) انجام داد دریافت که درجه ادراک مشاور از همدلی، خونگرمی، صداقت، صمیمیت، مهارت، احترام و همخوانی به صورت مستقیمی با سطح اعتماد به نفس مشاور ارتباط دارد.
ترول (2008) در پژوهشی بر روی 46 کارآموز روان‏شناسی، پزشکی، مددکاری اجتماعی و آموزشی و با بهره گرفتن از آزمون GHQ و با هدف بررسی رشد سلامت روان در افرادی که مشغول به کار حرفه‏ای هستند گزارش کرد که کارآموزانی که دیدگاه نسبتاً متفاوتی نسبت به توانایی خود در محیط کاری دارند، این دیدگاه به آنها کمک می‏کند که تنش‏های هیجانی‏شان را بهتر شناخته و در زندگی حرفه‏ای‏اشان موثرتر، متفکرتر و حساس‏تر عمل کنند. همچنین آنها در مقایسه با دیگر افراد آمادگی بیشتری در محیط کار داشته و فردیت باروری دارند.
مهارت‏های اصلی برای روان‏درمان‏گر بودن عبارتند از: تسلط دانش فنی، مهارت‏های مفهومی و مهارت‏های بالینی. دستیابی به دانش فنی می‏تواند ساده باشد اما بررسی مهارت‏های بالینی کار ساده‏ای نیست اما همین امر مهم‏ترین نقش را در تاثیر درمانی دارد (لامبرت و برگاین، 1983؛ ساکینوفسکی، 1979؛ استراپ، 1978؛ تراکس و کارخوف، 1967؛ یورکوهات، اسمیت و لنکستر، 2000؛ ولر و مانهارت-بارت، 1994؛ یاگر، 1989 به نقل از اسکاتر، اُلیور و پرتر، 2004).
محققی به نام فارسون (1954) چنین نتیجه گرفت که خصوصیات مشاور خوب شامل رقت قلب داشتن و مهربان بودن، شفقت، ملایمت، توانایی درک و دریافت و منفعل بودن است (اسکاتر، اُلیور و پرتر، 2004).
در این میان به نظر می‏رسد عامل اصلی موثر بر نتیجه درمان مهارت‏های بالینی و روابط موثر درمانی می‏باشد. همچنین مهارت‏های فردی و شخصی درمان‏گر نقش اساسی در روند درمان دارد (باربر و همکاران، 2000؛ لامبرت و بارلی، 2001؛ وامپولد، 2001).
تغییر مسیر درمان‏گر در فرایند درمان یک پدیده شایع است که در آن درمان‏گر به جای “انجام درمان”، “حرف درمان” می‏‏زند. کلید چنین تغییر مسیری می‏تواند در تحریف شناختی، عکس العمل هیجانی و استفاده از رفتار‏های امن دانست. و این موضوع ثابت می‏کند که افراد به عنوان درمان‏گر و به منظور ایجاد تغییرات ظریف و موثر، بایستی از زمینه شناختی-رفتاری قوی برخوردار باشند (والر، 2009).
در فرایند مشاوره مهم‏ترین عامل شناخته شده در موفقیت شغلی مشاور، همان شخصیت مشاوران و یا مجموعه ویژگی‏های شخصیتی آنان است. برای مراجع این نکته اهمیت دارد که مشاور یا درمان‏گر را که با او کار می‏‏کند شخصیتی با کفایت، با صلاحیت، با ثَبات، با پشتکار و به عنوان فردی ببیند که همیشه در حال یادگیری و رشد است. مشاور و مراجع هر یک دارای نیازها و نظام ارزشی خاص، مفهوم خاصی از خویشتن، تصویری از جهان اطراف، درکی از انسان و انتظارات او هستند و هر کدام برداشت خاصی از خود دارند (ساعتچی، 1385).
شفیع‏آبادی (1370) با مطالعه روی 190 دانشجو در مورد اینکه مشاور چه ویژگی‏هایی باید داشته باشد، نشان داد که غیر از تعهد (73 مورد)، علاقه به مشاوره (61 مورد)، رازداری (30 مورد) و نظم در کار (18 مورد) در حرفه مشاوره از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا بدیهی است که مشاور باید در زمینه مشاوره، تجربه علمی و عملی داشته باشد (احمدی، 1387).
در زمینه تاثیر جنسیت و میزان تجربه و تخصص مشاور نیز پژوهش‏هایی انجام شده است. نتایج پژوهش‏های بریسچیتو و مرلوتزی (2004) نشان داده است مراجعان در مصاحبه اولیه، درمان‏گران و مشاوران مذکری را که از تجربه کمتری نسبت به مشاروان مونث برخوردار بودند را از لحاظ جذابیت اجتماعی و عملکرد موثر در فرایند مشاوره، پایین‏تر درجه‏بندی کرده‏اند (دوکانه‏ای، 1387).
در پژوهشی به صورت پیگیری ده ساله که اثربخشی مشاوران توسط ویگینز (1993) مورد بررسی قرار گرفته است، بین کارآیی فردی و عوامل شخصیتی مشاران همبستگی بالایی به دست آمده است اما بین سن، جنس، مدت اشتغال و محل اشتغال مشاوران، همبستگی معناداری به دست نیامده است (برفه، 1382، به نقل از دوکانه‏ای، 1387).

3-فصل سوم – روش پژوهش
3-1-مقدمه

پژوهش حاضر در صدد تدوین و هنجاریابی ‏ میزان “رشد خود” مشاوران و روان‏شناسان سازمان نظام روان‏شناسی استان تهران، و از نوع پژوهش “توسعه‏ای” بوده است.
3-2-جامعه آماری
در ابتدای فرایند انتخاب جامعه آماری تلاش بر آن شد تا پرسشنامه روی نمونه‏ای از مشاوران سازمان نظام روان‏شناسی انجام گیرد. پس از پخش فرم اولیه سوال‏‏‏ها به منظور دست یافتن به پایایی اولیه سوال‏‏ها و پس از تعیین روایی منطقی و روایی صوری، متاسفانه تنها 4% از پرسشنامه‏‏ها بازگشت داشتند، بنابراین تصمیم بر آن شد تا از میان شرکت‏‏ها، سازمان‏‏ها، و نهادهای دولتی و یا غیر دولتی که درون مجموعه خود مشاور و روان‏شناس دارند، به صورت قرعه کشی یکی از آنها انتخاب شده و کار هنجاریابی روی آن مجموعه که به عنوان نمونه انتخاب شده‏اند، انجام شود.
در این قرعه کشی شهرداری تهران به عنوان سازمانی که جمعی از مشاوران و روان‏شناسان در آن مشغول به کار هستند، به صورت تصادفی انتخاب شده و کار هنجاریابی شروع شد.
بنابر این جامعه آماری این پژوهش شامل مشاوران و روان‏شناسانی بوده است که در زمان انجام پژوهش زیر مجموعه‏ای از خانه‏های سلامت وابسته به تمامی مناطق 22 گانه شهرداری تهران بوده و حداقل مدرک آنها کارشناسی‌ارشد در رشته مشاوره و روان‏شناسی (تمامی گرایش‏ها) و مشغول به فعالیت مشاوره بوده‏اند. کل تعداد نمونه در زمان انجام پژوهش 273 نفر بودند.
3-3-روش نمونه‏گیری
روش نمونه‏گیری در این پژوهش از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری بوده است. حجم کل مشاوران و روان شناسانی که در این سازمان مشغول به فعالیت بودند 273 نفر بود.
3-4-ابزار پژوهش
ابزار اندازه‏گیری پرسشنامه مداد و کاغذی محقق ساخته بوده است.
نتایج کلی این بخش نشان داد که آزمون 101 سوالی از روایی، پایایی و ساختار عاملی مناسبی برخوردار است و در نتیجه فرم نهایی پرسشنامه 72 سوالی استنتاج شد.
3-5-روش نمره‏گذاری
هر سوال شامل هفت گزینه بود: “بسیار موافق/درست، موافق/درست، کمی‏ موافق/درست، بدون نظر/بی تفاوت، کمی‏ مخالف/نادرست، مخالف/نادرست، بسیار مخالف/نادرست”.
در سوال‏هایی که مستقیم نمره‏گذاری شدند، نمره‏گذاری از سیستم یک تا هفت پیروی کرد و به منظور اجتناب از آمایه پاسخ، نمره‏گذاری برخی از سوال‏ها به صورت معکوس انجام شد.
3-6-شیوه ساخت پرسشنامه
کل فرایند ساخت پرسشنامه به 3 بخش تقسیم شد: 1)تدوین پرسشنامه مقدماتی. 2)آزمودن پرسشنامه. 3)سنجش روایی، پایایی، و هنجار آزمون نهایی.
در این فصل به شرح بخش اول که مراحل تدوین پرسشنامه است، پرداخته می‏شود و دو بخش دیگر در فصل چهار به صورت مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
3-6-1-تدوین پرسشنامه مقدماتی
رسیدن به محتوای پرسشنامه از طریق توافق بین دانشی که معرف مجموعه “خود” است و هدف‏های پرسشنامه به ساخت سوال‏های اولیه مبادرت ورزیده شد.
3-6-2-گام اول (روایی محتوایی منطقی)
به منظور دست‏یابی به روایی محتوایی منطقی منابع داخلی و خارجی در حوزه نظریه کوهات مورد مطالعه قرار گرفت. در این گام صفت‏های مورد اندازه‏گیری به طور دقیق تعریف شده و اجزای تشکیل دهنده آنها به طوری مشخص شد که کلیه بخش‏های حیطه مورد اندازه‏گیری را بپوشاند. پس از

پاسخی بگذارید