دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : انگیزه کارکنان

دانلود پایان نامه

مفهومی ( نظری) و عملیاتی متغیر ها

2-6-1 تعریف نظری رضایت شغلی
رضایت شغلی نیز مانند تمام سازه های دیگر در علوم انسانی دارای تعاریف مختلف می باشد چنانچه ساعتچی خشنودی شغلی را بیان احساسات فردی نسبت به شغل خود تعریف می‌کند ساعتچی (1389).
هرسی بلانچارد (1986)رضایت شغلی را به صورت نگرش کلی فرد نسبت به شغل مطرح می کند . بر اساس این تعریف شغل فرد بیش از وظایف مدون تعریف شده برای ایشان در محیط سازمانی می باشد . بر اساس تعریف دیگری که لوتانز ارائه می دهد رضایت شغلی شامل ادراک کارمند از برآورده شدن انتظارش از شغل تلقی می شود لوتانز (1992).

2-6-2 تعریف عملیاتی رضایت شغلی
در پژوهش حاضر رضایت شغلی میزان نمره ای است که آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه19 سوالی فیلد و روث (1951)کسب می کنند .

2-6-3 تعریف نظری فرسودگی شغلی
فرایندی است که از حجم کار بسیار زیاد ، میزان کنترل پایین بر کار ، نداشتن ارتباط اجتماعی و تضاد ارزش های فرد با جامعه حاصل می شود و خود را به صورت فرسودگی عاطفی ، مسخ شخصیت و کاهش عملکرد شخصی نشان می دهد مزلچ (1994).
گلدارد ( 1998) ، فرسودگی شغلی را یک حالت از پا افتادگی بدنی ، هیجانی و ذهنی می داند که از فشارهای هیجانی پی در پی ناشی می شود و بیشتر با کناره گیری شدید از دیگران برای دوره های دراز مدت همراه است به نقل از (کوری ، کوری و کالانن ، 1998) .

2-6-4 تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی
در پژوهش حاضر فرسودگی شغلی میزان نمره ای است که آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه فرسودگی شغلی ( MBI) مزلچ ( 1978 ) فرم 22 سوالی کسب می کنند .

2-6-5 تعریف نظری تعارض کار و خانواده
تعارض کار و خانواده وقتی اتفاق می افتد که تقاضا یا انتظار ارتباط با یک حیطه ناسازگار هست با تقاضا یا چشم داشت ( انتظار ) ارتباط با دیگر حیطه های شغلی – خانوادگی دارد به نقل از گرینهوث و بیوتل (1985)

2-6-6 تعریف عملیاتی تعارض کار و خانواده
در پژوهش حاضر تعارض کار و خانواده میزان نمره ای است که آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه 18 سوالی کارلسون و همکاران (2000)کسب می کنند .

2-7- جمع بندی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نیروی انسانی ،مهمترین سرمایه ی سازمان ها است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تری داشته باشد، احتمال موفقیت ،بقا و ارتقای سازمان،بیشتر است. یکی از مهمترین عوامل موثر در بهره وری، استفاده بهینه از نیروی انسانی در سازمان است. در نتیچه اگر بخواهیم نیروی انسانی سازمان ها کارآمد وکارایی و بهره وری شغلی در سطوح مطلوب باشد،باید از یافته ها واصول روان شناختی در محیط کار استفاده کنیم .این مباحث رضایت شغلی نگرش کلی فرد در مورد شغلش که بنابراین با فراهم نمودن امکانات پیشرفت و ترقی سپردن مسئولیت ها به افراد با توجه به رغبت های فردی می توان رضایت پایداری ایجاد نمود ،از عوامل تاثیر گذار کاهنده رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی کارکنان می باشد. از آنجا که امروز استرس های کاری در همه مشاغل به چشم می خورند مشکلات فراوانی برای سازمان ها و افراد به وجود آورند لذا شناخت عواملی که در انگیزه کارکنان تاثیر گذار است دیگران را قادر میسازد تا بتوانند راهبردهای موثری را در برنامه های رضایت شغلی اتخاذ نمایند.
تعارض کار – خانواده زمانی رخ می دهد که انتظارات مربوط به یک نقش با توانمدنی های شخصی برای اینکه سایر نقش ها را انجام دهد تداخل پیدا می کند .

فصل سوم:
روش پژوهش

3-1- مقدمه
در این بخش از پژوهش ابتدا روش پژوهش ، جامعه آماری ، نمونه ، روش نمونه گیری و ابزارهای اندازه گیری متغیرها بیان می گردد و سپس به نحوه ی اجرای آزمون ، روش تجزیه و تحلیل آماری و ملاحظات اخلاقی مدنظر قرار گرفته در پژوهش پرداخته خواهد شد .

3-2 – روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی است که با هدف تعیین رابطه بین مدل رضایت شغلی بر اساس مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج انجام شد .

3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان زن شاغل در دانشگاه های شهر یاسوج بوده است ، که تعداد کل کارمندان 260 نفر می باشد .

3-4- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
برای نمونه گیری از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970)از بین جامعه آماری تعداد 155 نفر به عنوان نمونه تعمیم و به صورت نمونه گیری دردسترس مورد آزمون قرار گرفتند.
3-5- ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش ، پرسش نامه بود که در چهار بخش ، سؤالات جمعیت شناختی ، پرسش نامه های رضایت شغلی ، فرسودگی شغلی تغارض کار – خانواده (به همراه راهنمایی تکمیل آن ) درچندبرگ تنظیم گردید که با مراجعه ی پژوهشگر در محل خدمت کارکنان ، با توجه به حجم نمونه تعیین شده ، پس از انتخاب نمونه به آنها ارائه شد .

3-5-1- در این قسمت اطلاعات جمعیت شناختی در جداول 3-1 ، 3-2 ،3-3 ،3-4 به شرح زیرآورده شده است.
جدول 3-1: حجم نمونه بر اساس سن
وضعیت سنی فراوانی درصد فراوانی
زیر 30 سال 13 35/8
31 تا 40 سال 66 2/43
41 تا 50 سال 66 2/43
بالاتر از 51 سال 8 25/5
جمع 153 100

نتایج جدول 3-1 نشان می دهد که ویژگی های سن گروه نمونه شامل13 نفرزیر30 سال ، 66 نفر 31 تا 40 سال ، 66 نفر 41 تا 50 سال و 8 نفربالاتر از 51 سال می باشند .بیشترین درصد پاسخ گویان در دو گروه 40 -31 سال و 50 – 41 ساله جمعا 4/86 درصد می باشند.
ویژگی های سن گروه نمونه مورد مطالعه در نمودار 3-1 نشان داده شده است .

نمودار 3-1 : ویژگی های سن گروه نمونه مورد مطالعه
جدول 3-2 : حجم نمونه بر اساس وضعیت تأهل
وضعیت تأهل فراوانی درصد فراوانی
مجرد 12 8/7
متأهل 141 2/92
جمع 153 100

نتایج جدول 3-2 نشان می دهد که ویژگی های وضعیت تأهل گروه نمونه شامل 12 نفر مجرد و 141 نفرمتأهل می باشد.
ویژگی های وضعیت تأهل گروه نمونه مورد مطالعه در نمودار 3-2 نشان داده شده است .

نمودار 3-2 : ویژگی های وضعیت تأهل گروه نمونه مورد مطالعه

جدول 3-3 : حجم نمونه بر اساس وضعیت تحصیلی
وضعیت تحصیلی فراوانی درصد فراوانی
فوق دیپلم 32 9/20
لیسانس 92 9/59
فوق لیسانس 24 9/15
دکترا 5 3/3
جمع 153 100

نتایج جدول 3-3 نشان می دهد که ویژگی های وضعیت تحصیلی گروه نمونه شامل 32 نفر فوق دیپلم ، 92 ن

دیدگاهتان را بنویسید