عوامل ایجاد کننده بی عدالتی

عوامل ایجاد کننده بی عدالتی:

عوامل ایجاد کننده بی عدالتی در داخل و بیرون سازمان تقریبا مشابه هم هستن که اینجا به عوامل داخل سازمان اشاره میکنیم:

1-اولین عامل، ساختارسازمانی وخودسازمانه . بدینگونه که دراهداف وشغلای سازمانی تفاوتهایی وجوددارد . اگردرساختارومقررات حاکم برسازمان مورادی باشه که بی عدالتی به وجود آورد بی عدالتی رو هم به دنبال داره. فرض کنین در یک سازمان واسه شغل تخصصی و مضر دستمزد کمتری نسبت به یک شغل غیر تخصصی و ساده منظور شده باشه . بدیهیه که یه جور بی عدالتی درداخل سازمان پدیدخواهدآمدولی ازآنجایی که افراد با میل خود،شغل خودشون راانتخاب می کنن،این بی عدالتی خیلی محسوس نبوده واعضای سازمان آنرابدون کمترین مقاومتی خواهندپذیرفت. لذاآثاراین نوع بی عدالتی درمیزان کارآئی کارکنان کمتراحساس خواهدشد.تغییردرساختار،مقررات سازمان وتجدیدنظردرمقررات موجود، بی عدالتی رو کاهش میسازه .

2 – دومین ومهم ترین عامل،سرپرست یا مدیرسازمانه. درکنارمقررات وقوانین حاکم برسازمانا، یه سری اختیارات وامکاناتی دراختیارسرپرست قرارمیگیرد تا ازطریق اونا سازمان رادرجهت رسیدن به اهداف هدایت کنه . اگه سرپرست یا مدیر از امکانات و اختیارات خود به شکل ناعادلانه همراه با بی عدالتی استفاده کنه کارکنان تحت تاثیر قرار می گیرن و این بی عدالتی و بی عدالتی رو به عنوان یک عامل بازدارنده فعالیت، احساس می کنن . بدین سان تلاش در کاهش بی عدالتی می کنن که آخر سر اهداف سازمان رو تحت تاثیر خود قرار میده (همون منبع).

مطلب مشابه :  تعریف فرسودگی هیجانی از نظر روانشناسی