عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی :

طی سالهای گذشته تحقیقات زیادی در مورد تعهد سازمانی انجام شده که در هر کدوم از این تحقیقات تعهد سازمانی یا به عنوان متغیر جداگونه و یا به عنوان متغیر وابسته روش زوم شده شده.

یک بازنگری در ادبیات موضوع که به وسیله ریچرز ( 1985 ) انجام شده نشون داد که 11 مطالعه، تعهد رو به عنوان یک متغیر جداگونه و بیشتر از 20 مطالعه اونو به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته (می یر و آلن) .

در زیر مطالعاتی که در اون تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر وابسته روش زوم شده و عوامل مؤثر اون بررسی شده، اومده.

استیرز و پرتر( 1984 )  بعضی از عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی رو به شکل زیر مطرح کردن:

-1 عوامل شخصی:  اصلی ترین عامل شخصی، اندازه تعلق و ترتیب بالقوه ایه که کارمند در اولین روز کاری خود، به سازمان میاره. آدمایی که در اولین روز کاریشون خود رو خیلی پایبند به سازمان نشون میدن شایدً با سازمان باقی خواهند موند. آدمایی که در شروع ورود به سازمان خیلی پایبند باشن، شایدً مسؤولیتهای اضافی رو قبول می کنن و عضویت خود رو با سازمان ادامه میدن.

این پروسه تعهد ساده ممکنه به شکل یک سیکل خود تقویت کننده دربیاد. یعنی اگه افراد در اول ورود به سازمان تلاش وکوشش وافر ارائه دارن، ممکنه اونا تلاش بیشتر رو در مبنای تعهد بیشتر خود به سازمان توجیه کنه.

عوامل سازمانی:  عوامل سازمانی چون بخش شغل، باز خورد، استقلال وخود مختاری در کار، رقابت شغلی و اهمیت شغل، درگیری و مشارکت رفتاری رو زیاد می کنه. توانایی مشارکت در تصمیم گیری مربوط به شغل برسطح تعهد موثره. موافقت بین اهداف گروه کاری و اهداف سازمانی، تعهد نسبت به این اهداف رو زیاد می کنه، ویژگیهای سازمان چون توجه به منافع بهتر کارکنان و مالکیت کارکنان ، بطور مثبت باعث افزایش تعهد سازمانی می شه.

-3 عوامل غیر سازمانی: عوامل غیرسازمانی مهمی که باعث افزایش تعهد می شه، توانایی توانایی رسیدن به جایگزینهای شغلی بعد از انتخاب شغل فعلی فرده. تحقیقی در یک سازمان نشون داد که آدمایی که شغلی با حقوق بالا پیدا نکرده ان(توجیه خارجی ضعیف از انتخاب خود)، بطور قابل توجه ای سطح بالاتری از تعهد سازمانی رو نسبت به سازمانی که مشاغل جانشین واسه اونا در دسترس بوده و چه وقتی که شغل جانشین در دسترس نبوده ، سطح تعهد برابری از خود نشون دادن. پس به نظر می رسه بالاترین سطح تعهد ساده در بین آدمایی هست که :

-1 توجیه خارجی ضعیفی واسه اولین انتخاب اونا هست.

-2 انتخاب ساده رو قطعی و غیرقابل تغییر می بینن، یعنی فرصتی واسه تغییرتصمیم ساده خود ندارن.مطالعه بارن و گرین برگ :
در پژوهشی بارن و گرین برگ ( 1993 ) عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان رو اینجور مطرح می کنن:
-1 تعهد بوسیله جنبه های جور واجور شغل تحت اثر قرار میگیره: مشاغلی که اندازه مسؤولیت و اختیار واگذار شده در اون زیاد، تکرار پذیری اون کم و جذابیت اون زیاد باشه، مسئول اون سطح بالایی از تعهد رو از خود نشون میده. از طرف دیگر فرصتای کم واسه پیشرفت، تنشای زیاد در شغل و ابهام زیاد در نقش باعث ایجاد سطح پایینی از تعهد سازمانی می شه.
-2 تعهد سازمانی تحت اثر وجود فرصتای شغلی جانشین قرار میگیره: شانس بیشتر واسه پیدا کردن شغل دیگر و مطلوبیت بیشتر اینجور جایگزینهایی باعث می شه که فرد تعهد کمتری نسبت به سازمان خود داشته باشه.
-3 تعهد سازمانی تحت اثر ویژگیهای فردی قرار میگیره: کارکنان سن بالا تر و یا با سابقه کاری بیشتر و ارشدتر و اونایی که به کار خود علاقه مند هستن، سطح بالاتری از تعهد رو نشون میدن.در گذشته، بیشتر اعلام می شد که زنان در مقایسه با مردان، تعهد کمتری نسبت به سازمان خود دارن. یافته های گذشته نشون می ده که اینجور اختلافاتی در تعهد سازمانی وجود نداره بلکه دو گروه تعهد برابری رو ازخود نشون دادن.
-4 در آخر، تعهد سازمانی بطور شدید تحت اثر عوامل مربوط به محیط کار قرار میگیره: آدمایی که
از سرپرستان خود راضی هستن و احساس می کنن در ارزشیابی کارکرد ، عدالت برقرار می شه و احساس می کنن که سازمان به فکر رفاه اوناس، سطوح تعهد بالاتری رو از خود نمایش دادن (بارن و گرین برگ، 147:1993).
در مطالعه ای که به وسیله باتمن و استراسرصورت گرفت، ارتباط متغیرهای زیر با تعهد سازمانی سنجیده شده:
-1 رفتار تشویقی رهبر
-2 رفتار تنبیهی رهبر
-3 ویژگیهای شغل
-4 تمرکز
-5 نیاز به موفقیت
-6 جایگزینای شغلی در بیرون از سازمان
-7 استرس شغلی
-8 رضایت شغلی
-9 سن
-10 تحصیلات
-11 سابقه خدمت
-12 سابقه در راه شغلی
جدا سازی و بررسی اتحاد بین این متغیرها و تعهد سازمانی نشون میده که تموم این متغیرها با تعهد دارای رابطه (مثبت یا منفی) هستن. هم اینکه این تحقیقات نشون داده که تعهد سازمانی پیش شرط رضایت شغلیه نه اینکه رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی (باتمن و استراسر، 95:1984).
کاری و همکارانش ( 1989 ) در مطالعه خود، متغیرهای موثر بر تعهد سازمانی رو در سه دسته کلی بشرح زیر طبقه بندی کردن:
الف – متغیرهای مربوط به درک فرد از ساختار سازمان عبارتند از :
-1 تمرکز : میزانی که قدرت در (سطوح عالی) سازمان متمرکز می شه.
-2 تکراری بودن: میزانی که یک شغل تکرار پذیر باشه.
-3 ارتباطات مناسب : اون میزانی که یک سازمان اطلاعات مربوط به شغل رو منتقل می کنه.
-4 فرصتهای پیشرفت : اندازه و حدود فرصتهای پیشرفت در مجموعه مراتب سازمانی.
-5 اندازه سازمان: در این تحقیق اندازه سازمان طبق تعداد تخت خوابهای بیمارستان تعیین شده.
-6 حقوق: اندازه پرداختی در سازمان
-7 مساوی بودن پخش : رابطه داده ها و کارکرد شغلی و پاداشهای داده شده به وسیله سازمان
-8 انسجام: اون میزانی که یک فرد دوستان نزدیک در واحد کاری خودش داره.
-1 بار نقش : حجم وا ندازه فعالیتهای مربوط به یک شغل
ب – متغیرهای مربوط به ویژگیهای فردی عبارتند از:
-1 درگیری و مشارکت شغلی یا وابستگی کاری: میزانی که یک فرد به استانداردهای بالای کارکرد حرفه ای پایبند شه.
-2 سابقه کار
-3 تحصیلات
-4 سابقه ترک خدمت
ج – متغیرهای مربوط به ویژگیهای محیطی عبارتند از :
-1 فرصتای شغلی : یعنی اندازه رسیدن به مشاغل جانشین در بیرون از سازمان
-2 مسؤولیت خانوادگی: تعهدات به آشنایان و بستگان در محل زندگی.