فعالیت­های آموزش- یادگیری و معلم از دیدگاه برنامه قصد­شده

­فعالیت­های آموزش- یادگیری و معلم از دیدگاه برنامه قصد­شده

            در برنامه قصد شده ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی علم­آموزان یعنی مراحل جمع آوری اطلاعات از یاد گرفته­های اونا و قضاوت در مورد حدود اون یاد گرفته­ها تعریف می­شه یعنی معلم در مراحل ارزشیابی، اطلاعاتی جمع­آوری می­کنه تا با تفسیر اونا تعیین کنه که علم­آموز چه دانشی رو فرا گرفته و چه توانایی­هایی رو کسب کرده(امانی و همکاران،1386).

اما روش تدریس و فعالیت­های آموزش- یادگیری از نوع نگاه معلم به برنامه درسی اثر می­پذیرد و در کل فعالیتای زیر باید در مراحل آموزش- یادگیری روش زوم بشه:

– تعیین اهداف کلی و جزئی؛

– پیش بینی فعالیت­های لازم که به مهارت یادگیری مربوط می­شه؛

– مرور کلی و سطحی بر کل فصل؛

– تدارک پیش سازمان­دهنده ذهنی قبل از شروع درس؛

– ایجاد وسعت دید شخصی واسه معلم در مورد هر موضوع و بیان موضوعاتی بالاتر از کتاب در                    صورت سئوال علم­آموز با تعبیه قسمتی با عنوان دانستنی­های بیشتر؛

– استفاده از روش عینی به ذهنی با انجام فعالیت­ها و رسیدن به معنی مورد نظر بعد از انجام                       فعالیت؛

– روش جزء به کل با انجام فعالیت  جمع­آوری اطلاعات متناسب با موضوع به شکل تحقیق محور؛

– تدریس به شکل پروژه در موارد ممکن؛

– استفاده از تدریس واگرا؛

– استفاده از روش الگوی کار و بحث گروهی؛

– آشنایی با الگوههای متفاوت مثل الگوه­­­­های دریافت نقش، پیش سازماندهنده، یادسپاری و دریافت               معنی و…؛

– استفاده از تدابیری که بشه به وسیله اونا حتما به اهداف آموزشی رسید؛

– در استفاده از روش­های جور واجور به معلم آزادی لازم داده شه؛

مطلب مشابه :  آشنایی با نقاشی سیاه قلم

– انجام ارزشیابی کتبی یا شفاهی در آخر هر فصل(مهرمحمدی،1384).

معلم در این برنامه یکی از ارکان مهم مراحل یادگیریه و مسئولیت­هایی مثل سازمان­دهی و هدایت علم­آموزان هنگام تدریس، دادن نقش فعال به علم­آموزان در جریان آموزش، تلاش در جهت داخلی ساختن یاد گرفته­ها و قادر ساختن علم­آموزان در اجرا از یاد گرفته­های خود در دنیای واقعی، تقویت نگاه مثبت نسبت به یادگیری، استفاده از روش­های مناسب، چگونگی تکلیف شب، استفاده از روش­های مناسب ارزشیابی،کمک به علم­آموز در استفاده از فناوری­ها و وسیله ها واسه استفاده از وظایف مهم و کلیدی اونه (سلسبیلی،1382).