مقاله درباره سازگاری اجتماعی

دانلود پایان نامه

در یک تحقیق دیگر،ویژگی های دانشجویان ورزشکار و غیر ورزرشکار ، مورد مقایسه قرار گرفت : نتایج این تحقیق به صورت زیر می باشد؛ ورزشکاران، دارای ویژگی هایی مانند صمیمیت در روابط عاطفی ، تمایل به پیروز شدن، اعتماد به نفس و سازماندهی دقیقتر بودند در حالیکه دانشجویان غیر ورزشکار، ویژگی هایی چون خیالپردازی و بی ادراکی بیشتری از خود نشان می دادند(تاکوروتاکور ،1980).

نیمن و هارتر در سال 1986، بوسیله بررسی قابلیت ادراکی دانشجویان تربیت بدنی و مقایسه آنها با دانشجویان دیگر، در صدد ترسیم نیمرخ “خود – ادراکی” دانشجویان بودند. آنها بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، به این نتیجه رسیدند که قابلیت ادراکی دانشجویان رشته بدنی، بیشتر از دیگر دانشجویان می باشد . همچنین مشخص شد که در دانشجویان پسر، ادراک ورزشی و قابلیت ظاهری و در دانشجویان دختر مقبولیت اجتماعی بیشتر می باشد (معتمدی،1373) .

بازی و فعالیتهای بدنی در رشد اجتماعی کودکان نیز مؤثر است. در این زمینه نتیجه مطالعات گوناگون نشان می دهد ، بازی می تواند به کودک کمک نماید تا نقشهای اجتماعی را بشناسد و وسیله ای جهت کسب تجارب اجتماعی است. وجود هدفی واحد در بازی و کوشش جمعی برای دستیابی به این هدف، همبازیها را متحد می سازد. بازی به کودکان آموزش می دهد که چگونه افکار خود را برای دستیابی به هدف مشترک، متمرکز سازند و همگی در همان سو عمل کنند.کودک در هنگام بازی با دیگر کودکان، حس همکاری و نوع رفتار اجتماعی با دیگران را فرا می گیرد و منجر به تطابق اجتماعی بهتر و سالمتر می گردد(اسکین، 1986) .
بطور کلی نتایج شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که مشارکت در ورزش و فعالیتهای بدنی، لذت، شادی و رشد شخصی فرد و نیز سازگاری و یکپارچگی اجتماعی فرد را افزایش می دهد. بنابراین فراهم آوردن شرایط مساعد برای ورزش و فعالیتهای بدنی و سازماندهی و هدایت آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است (وانکل و برگر، 1990) .
علاوه بر تحقیقات فوق ،از آنجائیکه اکثر صاحبنظران،برخورداری از عزت نفس (ارزیابی مثبت از خود ) را به عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی – اجتماعی افراد می دانند (معتمدی،1373)،مرور تحقیقات انجام شده در مورد عزت نفس و ورزش اهمیت پیدا می کندکه در اینجا به چند مورد از آنها بطور خلاصه اشاره می شود: یافته های تحقیقاتی نشان می دهد که فراگیری مهارت ورزشی به طور مشخص، خود پنداره مثبت فرد را افزایش میدهد. کوچردرسال 1971 دریک تحقیق شبه تجربی، عملکرد واثر شنا را در خود پنداره مورد بررسی قرار داد. این تحقیق روی 65 نفر پسر (15-7 ساله) دریک اردوی تابستانی انجام شد. درابتدا مقیاس اندازه گیری خود پنداره به آزمودنی ها ارائه شد و آنها به سه دسته تقسیم شدند:
1- آنهائی که شنا کردن را در 12 روز یاد گرفتند.
2- آنهائی که دروهله اول شکست خوردند و از شنا امتناع ورزیدند و در طول اردو نیز، شنا کردن را یاد نگرفتند.
3-آنهائی که درامتحان اصلی شنا کردن، قبول شدند و درطی دوهفته بعد نیز، به یادگیری بهتر مهارتهای شناکردن پرداختند.
پس از ارائه مجدد آزمون خود پنداره و جمع آوری اطلاعات، نتایج نشان داد که فقط گروه اول به طور واضح، خود پنداره مثبت خود را در این دوره زمانی افزایش داد. درگروه دوم، تمایل کمی به کاهش خود پنداره مثبت بود و گروه سوم متمایل به پیشرفت دادن خود پنداره مثبت بود.
(اسواهولا هتفیلد، 1372) از لحاظ نظری، خود پنداره از طریق مشارکت در فعالیتهای مهم فردی، پیشرفت می کند تا فعالیتهایی که از اهمیت کمتری برخوردارند. شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد فعالیتهای ورزشی جزء فعالیتهای مذکور است. به عنوان مثال نتایج تحقیقات مک گوئر وسینگر(1976) نشان می دهد، اعظم صحبتهای بچه ها راجع به خودشان، مربوط به فعالیتهایشان، بخصوص ورزش وسرگرمی است و ورزش به طور اخص نقش مهمی درتصور بچه ها از خودشان (خودپنداره) بازی میکند، همچنین هارتر(1980) ضریب همبستگی آمادگی جسمانی، لیاقت و شهرت اجتماعی را پنجاه به پنجاه اعلام کرد. درحالیکه ضریب همبستگی بین توانمندی ذهنی وشهرت را پایین گزارش کرد. این یافته ها می تواند اهمیت ورزش کودکان رانشان می دهد، زیرا مشهور بودن بیشتر با توانایی های جسمانی معین می شود تا توانایی های شناختی وفعالیتهای مدرسه ای(همان منبع). بنابراین اهمیت روان شناختی ورزش ، بیشتر در فراهم نمودن شرایط مساعد برای رسیدن به صلاحیت درونی می باشد که این پدیده ، فرد رابه سطح بالایی از خود پنداری می رساند
همچنین شواهد تحقیقاتی حاکی از آن است که اجتماعی شدن از طریق ورزش، دربین دختران و پسران متفاوت است. در پنج سال اول زندگی، پسرها استقلال بیشتر، رفتار اکتسابی، و نیروی افزونتری را نسبت به دختران بروز می دهند. این تفاوتها در سنین بعدی هم ادامه می یابد و حتی نمایانتر می شود، به طوریکه پسرها اعمال فیزیکی وورزشهای سازمان یافته ای راکه با مهارتهای عضلانی سروکار دارد وبا مهارت ورقابت است ترجیح میدهند. علاوه براین نشان داده شده است که انتظار موفقیت در پسران معمولاً بیشتر از دختران است به ویژه موقعی که این انتظار مربوط به فعالیتهای عضلانی می باشد. به همین دلیل پسران در ورزش از دختران بهتر عمل می کنند. بنابراین با قبول این نقش کلیشه ای ارجحیت پسران بردختران در ورزش ملاحظه می شود که تفاوتهای جنسی نقش زیادی درمشارکت ورزشی دارد.(اسواهولا و هتفیلد1372). علاوه برتفاوت ورزش در بین زنان ومردان، میزان فعالیت اجتماعی وسازگاری اجتماعی نیز در دختران وپسران متفاوت میباشد. درذیل به تعدادی از تحقیقات صورت گرفته دراین موارد اشاره میشود. دریک مطالعه سطح سازگاری زنان ومردان مطلقه ومشکلات ازدواج قبلی آنها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانمها نسبت به مردان، مشکلات ناسازگاری بیشتری را در ازدواجشان تجربه کرده اند.(1984) درتحقیقی دیگر، رابطه بین جدایی روانیاز والدین وسطح سازگاری دانشجویان مورد مطالعه وبررسی قرارگرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر به طور معنی داری، مستقل تر از والدینشان هستند..(لوپز ودیگران، 1986) بلوم و مک کارتنی (1991) ارتباط بین دو نوع از روابط دوستانه یعنی وضعیت روابط گروهی ودوستی دوجانبه را مورد مطالعه قرار دادند. دراین تحقیق نمونه ای شامل 139 دانش آموز پایه دوم وسوم مورد گروه سنجی قرار گرفتند وپرسشنامه روابط دوستانه را تکمیل نمودند. از این نمونه، تعداد 44 زوج که روابط دوستانه دوجانبه داشتند دربازی آزاد مدرسه مورد مشاهده قرار گرفتند وتعداد 124 نفر از والدین دانش آموزان این گروه نمونه نیز مقیاس اندازه گیر سازگاری وشخصیت کودکان را تکمیل نمودند. یافته های این تحقیق نشان داد که وضعیت روابط گروهی ودرجه بندیهای شخصی ومشاهده گر از دوستی دوجانبه باسطح سازگاری دانش آموزان پسر رابطه معنی دار دارد. به همین دلیل تاثیر روابط متقابل دوستانه برسازگاری دانش آموزان دخترو پسر متفاوت می باشد. گروسی فرشی(1377) درضمن هنجاریابی آزمون شخصیتی NEO، میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر رادر ابعاد این تست مورد مقایسه قرار داد. یکی از ابعاد این پرسشنامه که توانایی اجتماعی وتمایل به دوستی بامردم، گروه های بزرگ، گردهمایی هاو …. رااندازه گیری می کند، عامل برون گرایی شخصیت میباشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین برونگرایی دانشجویان دختر وپسر معنی داری وجود ندارد. تحقیق دیگری، بامقایسه از همین پرسشنامه روی گروهی از معلمین مدارس دوره راهنمایی شهر یزد صورت گرفت. مقایسه عامل برونگرایی درمعلمان زن ومرد نشان می دهد که به طور کلی بین برونگرایی این دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. اما صفت هیجان خواهی(یکی از ابعاد شش گانه این عامل) درمردان بیشتر از زنان می باشد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار است (آتشی، 1377) همان طور که مشاهده می شود در پاره ای از موارد، به ویژه تحقیقاتی که مستقیماً به بررسی سازگاری پرداخته اند. بین گروه دخترو پسر تفاوت وجود دارد. اما در سطوح کلی تر فعالیت اجتماعی وتیپ شخصیتی افراد، این تفاوتها معنی دار نمی باشد. البته لازم به ذکر است که عواملی چون ابزار سنجش، خصوصیات گروه نمونه و … می تواند برنتایج تحقیقات فوق موثر باشد.
6-2. نتیجه گیری از تحقیقات پیشین
در مجموع نتایج ویافته های شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که ورزش ، مشارکت در ورزش و فعالیتهای بدنی می تواند نقش موثر وسازنده ای در ارتقای سطح سلامت جسمانی و روانی، سازگاری به ویژه سازگاری اجتماعی، احساس اعتماد به نفس و رضایت شخصی فرد داشته باشد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین موجب کاهش افسردگی، اضطراب، خیالبافی، عصبیت و روان رنجوری فرد می شود. این یافته ها بطور غیر مستقیم، و چند تحقیق دیگر بطور مستقیم، بیانگر این است که ورزش می تواند موجب کاهش آسیب های اجتماعی مانند بزهکاری نیز گردد.
تحقیقات افرادی مانند کوپر، 1969، سینگر، 1971، نیکل سون، 1979، کارتلج ومیلبرن 1369، ماکسینر 1983، مهرابیان وبکن، 1986، و وانکل وبرگر1990، ضمن تایید موارد فوق نشان می دهد که این ویژگی ها درافراد ورزشکار وغیر ورزشکار متفاوت است و افراد ورزشکار از سطح سازگاری اجتماعی، سلامت روانی بیشتریوافراد غیرورزشکار ازسطح افسردگی، روان رنجوری، ناسازگاری وخیالبافی بیشتری برخوردارند.
7-2. چارچوب نظری
از آنجاییکه موضوع پژوهش حاضر در حوزهی روانشناسی اجتماعی قرار دارد، بدین سبب برای چارچوب نظری پژوهش از نظریات روانشناختی و جامعهشناسی استفاده میگردد. سازگاری به لحاظ روانشناسی؛ یعنی تطبیق با محیط به منظور رفع نیازهای فردی است. پورمقدس جریان سازگاری اجتماعی فرد را اینگونه بیان میکند، هرکس احتیاجات روانی دارد که باید برطرف نموده تا تعادل روانی برقرار سازد. روانشناسان، سازگاری خود را در برابر محیط مورد توجه قرار دادهاند و خصوصیاتی از شخصیت را بهنجار تلقّی کردهاند که به خود کمک می کند تا خود را با جهان پیرامون خود سازگار کند. طبق نظریههای یادگیری اجتماعی، آدمیان و موقعیتها به صورت دوطرفه برهم تأثیر میگذارند (پورمقدس، 1386). لاقون (1976، به نقل از یمنی درزی سرخابی، 1371) ناسازگاری در جوانان را بدین صورت بیان میکنند: گاهی به جوانی ناسازگار گفته میشود که اختلالات، کاستیهای استعدادی، ضعف کارایی عمومی، همچنین اشکالات منشی وی، سبب میشود که در حاشیه یا در ستیز مداوم با واقعیتها یا تقاضاهای پیرامون، متناسب با سن و ریشه اجتماعی مربوطه قرار گیرد.گاهی نیز به جوانی اطلاق میشود که استعداد و کارایی او کافی بوده، منش او طبیعی، ولی از محیطی رنج میبرد که با نیازهای بدنی، عاطفی فکری و معنوی او مطابقت ندارد. وایزمن(1975) معتقد است که سازگاری، به طور کلی عبارت است ازتعامل میان فرد ومحیط اجتماعی، لذا شیوه های خاص رفتار که به آنها هم گفته میشود، معمولاً به عنوان شیوه های مناسب رفتاری پذیرفته شده اند(آقا محمدیان شعرباف،1375).
مرتون نیز براین اعتقاد است که سازگاریهایی ممکن است درجایی بروز کنند که تاثیر نظم معیارهای جمعی ضعیف شده باشد، او وضعیتی را مطرح میکند که در آن از نظر فرهنگی هدفهای تعیین شده با وسایل مناسب برای رسیدن به آن هدفها سازگاری ندارند. پارسونز مدعی است که کنش اجتماعی دارای دوجنبه است، یعنی آنچه که فرد درصدد انجام آن است، بستگی به دوجنبه دارد: یکی آنچه که فرد خود علاقمند به انجام آنست. دیگری آنچه که دیگران از او توقع دارند. پارسونز معتقد است که افراد برای اینکه به توافق برسند، باید مطابق با انتظارات یکدیگر عمل کنند. در این صورت نه تنها رضایت فردی مورد نظر به دست میآید؛ بلکه رضایت یکدیگر را نیز فراهم کردهاند.
ریموند بودونمعتقد است برای اینکه سازگاری اجتماعی یک فرد، عملی باشد لازم است که :
1-افکار وبرخوردهای گروه درتضاد باافکار وبرخورد های فرد، که مشخص کننده ی تعلق او به گروه دیگر است، نباشد.
2- افکار وبرخوردهای گروه درتضاد بابرخوردهای عمقی فردنباشد. به طوریکه سیستم ارزشی مرتبط باشخصیت او را دچار مشکل سازد (یمنی دوزی سرخابی، 13719 ، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 32، صفحه 77-61).
در پژوهش حاضر، متغیر سازگاری اجتماعی به طور عمده از بل اخذ شده است. بل در سال 1961 برای انجام پژوهش خود به ساخت دو گونه پرسشنامه اقدام نمود. یکی از این پرسشنامهها مخصوص دانشآموزان و دانشجویان بوده و دیگری برای بزرگسالان تدوین نموده است. پرسشنامه بل دارای 5سطح سازگاری میباشد. این پرسشنامه سطوح سازگاری در خانه، اجتماعی، تندرستی، عاطفی و شغلی را شامل میشود. با توجه به جامعهی آماری تحقیق حاضر، در این پژوهش از پرسشنامهی مخصوص دانشآموزان استفاده شده است. تعدد استفاده از پرسشنامهی مذکور نشان از اعتبار بالای این پرسشنامهی میدهد.
نتایج برخی از تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که بازیهای گروهی به رشد مهارتهای اجتماعی کمک می کنند. کودکانی که از انجام مهارتهای لازم در بازی ناتوان باشند معلول تلقی میشوند . اگر رفتارکودک در بازی و ضمن فعالیتهای اوقات فراغت، توأم با حسن همکاری و مشارکت باشد، سبب ایجاد مهارتهایی چون دوستیابی، سازش با دیگران ، یادگیری نحوه مشارکت ، رقابت، همکاری، رعایت نوبت و در مجموع، توفیق بیشتر در تعادل اجتماعی می گردد. آنچه در زندگی موفقیت آمیز روزمره نیز مورد نیاز است برخورداری از سازگاری اجتماعی کافی هنگام کار، در میان اجتماع ، دوستان و با خانواده می باشد ( کارتلج و میلبرن ، 1369) . همچنین نتایج تحقیق دیگر نشان میدهد نوجوانانی که به دلیل مشکلات رفتاری سازشی به مراکز روانی یا مشاوره وراهنمایی کودکان و نوجوانان مراجعه میکنند از نظر تحصیلی بسیار عقبتر از همسالان خود میباشند. این دسته از کودکان در به تأخیر انداختن لذتجویی یا تلافی و جبران و نیز کنترل رفتارهای ناگهانی که بیشک نقش اساسی در ایجاد مشکلات سازشی آنان در مدر سه ایفا میکنند، ناتوانند( نراقی و نادری، 1373). بنابراین اهمیت مساله ایجاب میکند تا پژوهشی مستقل صورت گیرد و سازگاری اجتماعی را در بین دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار مقایسه نموده و وضعیت تحصیلی آنها را بررسی نماید.

8-2. مدل تحقیق
عاطفی
خانه پیشرفت تحصیلی
تندرستی سازگاری ورزشکار بودن
اجتماعی رشته تحصیلی
شغلی پایه تحصیلی
فصل سوم:
روششناسی تحقیق

1-3. روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی(زمینه یابی) و همبستگی می باشد. پیمایش به معنی تکنیک خاصی در گرد آوری اطلاعات نیست. هرچند عمدتاً از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق و مصاحبه ساختارمند ، مشاهده ، تحلیل محتوی و جز این ها هم به کار میرود ( دواس، 1376 : 13) .تحقیق پیمایشی عبارت است از اجرای پرسشنامه ها روی نمونه ای از پاسخگویانی که از میان جمعیتی انتخاب می شوند .(ببی، 1381 : 574 ) تحقیق پیمایش بهترین روش موجود برای آندسته از پژوهندگان اجتماعی است که علاقه مند به جمع آوری داده های اصلی برای توصیف جمعیتهای بسیار بزرگی هستند که نمی توان به طور مستقیم آنها را مشاهده کرد. با نمونه گیری احتمالی دقیق می توان گروهی از پاسخ گویان را فراهم آورد که ویژگی های آنان منعکس کننده ویژگی های جمعیت بزرگتر باشد و پرسشنامه های استاندارد شده دقیق ، داده هایی را بدست

دیدگاهتان را بنویسید