مقاله درباره سازگاری اجتماعی-فروش و دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

می دهند که با داده هایی که از همه پاسخگویان بدست می آیند شباهت دارند . (همان : 568) و در روش تحقیق همبستگیکه خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) است با این هدف انجام می‌شود که رابطه میان متغیرهارا نشان دهد. تحقیق همبستگی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول به تحقیقاتی مربوط می‌شود که هدف بررسی همبستگی دو متغیری است، بدین معنی که محقق می‌خواهد رابطه دو به دو متغیرهای موجود را بررسی کند. دسته دوم تحقیقات مربوط به تحلیل رگرسیونرا شامل می‌شود که هدف آن پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به متغیرهای مستقل (پیش بینی) است. در نهایت دسته سوم مربوط به تحلیل ماتریس همبستگیو آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها انجام می‌گیرد.

2-3. جامعه آماری
مطابق با شواهد موجود ، یکی از ابعاد مهم در رشد انسانها، جنبه عاطفی- اجتماعی است که در دوران نوجوانی وبا فرا رسیدن مرحله هویت یابی، به اوج خود می رسد (معتمدی، 1373). از این رو، دراین تحقیق، دانش آموزان دبیرستانی پسر، به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند که اغلب آنها در مرحله هویت یابی به سر می برند و بررسی اثرات احتمالی ورزش در رشد اجتماعی آنها می تواند حائز اهمیت باشد. بنابراین کلیه دانش آموزان پسردبیرستانی منطقه 12 تهران، به عنوان جامعه آماری تحقیق حاضر، مورد مطالعه قرار گرفتند.
بر اساس آمار آموزش و پرورش منطقه 12، تعداد کل دانش آموزان پسر دبیرستانی این منطقه، 5860 نفر می باشند.
3-3. شیوه نمونهگیری و برآورد حجم نمونه
درپژوهش حاضر نمونه گیری به صورت ترکیبی خوشه ای و تصادفی است. در منطقه 12 شهر تهران، 43 مدرسه پسرانه مقطع متوسطه داریم. ابتدا از منطقه مورد نظر تعداد 10 مدرسه پسرانه بطور تصادفی انتخاب شد. سپس در هر دبیرستان، بطور تصادفی، تعداد 40 دانش آموز انتخاب شد. از این تعداد، 20 نفر، دانش آموزانی بودند که با نظر معلم ورزش وملاکهای ورزشکاربودن (حداقل 6 ماه عضویت دریکی از تیمهای مدرسه، عضویت در باشگاه های بیرون از مدرسه، ونظر دبیر ورزش) به عنوان ورزشکار شناخته شده و 20 نفر دیگر، دانش آموزانی بودند که با تایید نظر معلم ورزش ونداشتن ملاکهای فوق، به عنوان غیر- ورزشکار درنظر گرفته شده اند. در نهایت از تعدادکل نمونه 400 نفر دانش آموز، اطلاعات حاصل از دانش آموزان به عنوان نمونه مورد مطالعه تحقیق حاضر، مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت .
درتحقیق حاضر، حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران، به شکل زیر محاسبه شده است:
n =
این فرمول درمواردی به کاربرده میشود که مقیاس تحقیق، اسمی باشد. دراین تحقیق نیز از آنجایی که اطلاعاتی درباره سازگاری اجتماعی جامعه آماری، در دست نیست و متغیر دیگر، یعنی ورزش ، دارای مقیاس اسمی است، از این فرمول استفاده شده است. دراین فرمول، Z ضریب اطمینان و p برآوردی از نسبت افراد جامعه است که خصوصیت موردنظر را دارا می باشند. درصورتی که این نسبت وجود نداشته باشد، 5/0 درنظر گرفته میشود که دراین شرایط، حجم نمونه به حداکثر خواهد رسید و D مقدار اشتباه قابل قبول در برآورد نسبت جامعه می باشد. در این تحقیق، Z=1/96و P=0/5و D = 0/05می باشد. بنابر این حجم نمونه عبارت است از:
n = =384≈ 400
4-3. ابزار جمع آوری اطلاعا ت
ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر«پرسشنامه سازگاری اجتماعی» میباشد. این پرسشنامه، یکی از ابعاد “پرسشنامه سازگاری بل” می باشد. پرسشنامه اخیر، درسال 1961 بوسیله بل تدوین گردید.
بل درزمینه سازگاری، دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان ودانشجویان است و دیگری برای بزرگسالان به معنای اعم. بل در زمینه سازگاری، تلاشهای گسترده ای انجام داده و از جمله افراد سرشناسی است که دراین رابطه، کارهای تحقیقاتی زیادی را به انجام رسانده و مقالات متعددی را ارائه نموده است. پرسشنامه سازگاری بل، پنج سطح جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می گیرد، این پنج سطح عبارتند از :
الف: سازگاری در خانه: نمرات سطح بالای افراد دراین سطح، نشانگر عدم سازگاری مطلوب بامحیط خانه است ونمرات پایین، از سازگاری درخانه حکایت دارد.
ب: سازگاری تندرستی : نمرات بالا دراین سطح ، از سازگاری نامطلوب سلامتی، سخن می گویند و نمرات پایین، معرف سازگاری رضایت بخش است.
ج: سازگاری اجتماعی :نمرات بالا نشانگر دوری وکناره گیری از تماسهای اجتماعی وتسلیم دربرابر آن معرفی میشوند و افرادی که نمره کم به دست می آورند، درتماسهای اجتماعی، حالت پرخاشگری دارند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د: سازگاری عاطفی : افراد با نمره بالا، از نظر عاطفی، بی ثباتی نشان می دهند و اشخاص با نمره کم، از ثبات عاطفی برخوردار هستند.
ه : سازگاری شغلی : افرادی که موفق به دریافت نمرات کم می شوند، از مشاغل خود رضایت دارند و آنهایی که نمرات بالا به دست آورده اند، از مشاغل خود ناراضی هستند. این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاور یا افرادی که مسائل شخصی خود را در مقولات مندرج در آزمون مطرح می کنند، موفقیت آمیز بوده است و درهر دو جنس زن ومرد کاربرد دارد (آقا محمدیان شعرباف، 1375) .
5-3. شیوه جمعآوری اطلاعات
دراین پژوهش، پس از انتخاب تصادفی دبیرستانی های نمونه آماری از جامعه آماری، از هر مدرسه 40 فرد به عنوان آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد، 20 فرد از دانش آموزانی بودند که به اعتقاد معلم ورزش وملاکهای ورزشکار بودن دانش آموزان (به فصل اول رجوع شود) به عنوان ورزشکارشناخته شده اند و 20 فرد دیگر، دانش آموزانی بودند که دارای ملاکهای فوق نبودند وبا معرفی دبیر ورزش، غیرورزشکار قلمداد شدند. پس از انتخاب آزمودنی ها، پرسشنامه سازگاری اجتماعی به آنها ارائه شد و برای کسب اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه دیگری به دانش آموزان داده شد که در آن، اطلاعات فردی و سابقه ورزشی دانش آموزان مورد سوال بود . بعد از جمع آوری پرسشنامه واستخراج اطلاعات، داده های خام حاصل از پرسشنامه، از طریق نرم افزار SPSS(تحت ویندوز) مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت و درنهایت فرضیه های تحقیقاتی پژوهش آزمون شدند.
6-3. روش های آما ری تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن، داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، تلخیص، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه اجرای انواع تحلیل و ارتباط بین داده ها به منظور آزمودن فرضیه ها فراهم آید (خاکی، ‌1387: 5).
در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها، ضمن استفاده از آمار توصیفی(فراوانی در صدونمودار) ، برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی و آزمون (t- test) برای گروه های مستقل، استفاده شد.
7-3. پایایی پرسشنامه
پایایی هر یک از قسمتهای پرسشنامه اصلی بل وکل نمرات آن در جدول شماره 3-1 گزارش شده اند. این ضرایب به وسیله روش همبستگی موارد فرد- زوج و استفاده از فرمول اسپیرمن- بروان تعیین شده اند. آزمودنیهای این هنجاریابی در پرسشنامه اصلی 84 نفر از زنان و مردان بین سنین 23 تا 28 ساله بودهاند.
جدول1-3- میزان پایایی پرسشنامه
نوع سازگاری
پایایی

نوع سازگاری
پایایی
در خانه
0.91
عاطفی
0.91
تندرستی
0.81
شغلی
0.85
اجتماعی
0.88
مجموع نمرات
0.94
اعتبار پرسشنامه سازگاری بل از دوطریق به دست آمده است. اول اینکه سوالهای هر یک از بخشهای پرسشنامه در محدوده ای انتخاب شده اند که انتخاب آنها، بین پنجاه درصد بالایی و پایینی توزیع نمرات مشهود باشد. لذا در این پرسشنامه، تنها به مواردی اشاره شده است که تمایز صریح این دو گروه کاملاً متفاوت را نشان می دهد. دوم اینکه پرسشنامه درنتیجه تلاشهای متخصصین مشاوره، مبنی بر انتخاب گروه هایی از افراد به دست آمده است که درمحدوده ی بسیار خوب تا بسیار ضعیف سازگاری، قرار داشته اند و همچنین تعیین حدودی که پرسشنامه می تواند در بین آنها تمایز ایجاد کند.(همان منبع)
8-3. اعتبار پرسشنامه تحقیق حاضر
در پژوهش حاضر، برای سنجش سازگاری اجتماعی، از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل مخصوص دانشآموزان استفاده شده است. این بعد دارای 32سوال میباشد و به طور اختصاصی، به سنجش سازگاری اجتماعی می پردازد. به منظور اطمینان از اعتبار و پایایی این بعد از پرسشنامه، مطالعه ای روی گروه کوچکی از افراد نمونه ی این تحقیق، انجام شده است که در ذیل به توضیح آن پرداخته می شود.
پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون-آزمون مجدد (باز آزمایی) محاسبه شده است. بدین صورت که نمونه ای با حجم 20 نفر از نمونه آماری تحقیق حاضر، به صورت خوشه ای (دانش آموزان یکی از مدارس منطقه موردمطالعه) انتخاب شدند و آزمون روی آنها اجرا شد. باگذشت سه هفته از اجرای آزمون، مجدداً این آزمون به آنها ارائه شد. ضریب پایایی آزمون که با محاسبه همبستگی نمره آزمودنیها در دوبار اجرای آزمون به دست آمده است، برابر با 77/0=r می باشد که در سطح 01/0 معنی دار است (01/0p< ).
به منظور اطمینان از اعتبار پرسشنامه نیز ، این پرسشنامه به سه نفر از متخصصان روان شناسی ارائه شد که توافق نظر بین آنها وجود داشت و نظرات اصلاحی آنها در پرسشنامه دخالت داده شده است. نمونه ای از پرسشنامه در ضمیمه یک پیوست شده است .
نرم این پرسشنامه برای تعیین میزان سازگاری افراد ( نمره گذاری پرسشنامه ، براساس ناسازگاری است) بدین صورت است :
نمرات 6-3 برای مردان و 8- 5 برای زنان روی پرسشنامه ، سطح بالایی از سازگاری اجتماعی را نشان میدهد. نمرات 15-7 برای مردان و 19-9 بر

دیدگاهتان را بنویسید