مقاله رایگان درباره ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه

توضیحاتی در مورد طرح کلی پژوهش، جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه، روش نمونهگیری و ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه و سپس در مورد ابزارهای اندازهگیری و روایی و پایایی آنها، طرح و شیوهی اجرای پژوهش و شیوه های تحلیل آماری داده ها مطالبی ارائه شده است.
3-2- طرح کلی پژوهش:

تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی می باشد که به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی(نئو) و هوش هیجانی با تخلفات رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری شرکت های مسافربری شیراز پرداخته است.
3-3- جامعه آماری تحقیق:
جامعه آماری این تحقیق کلیه رانندگان اتوبوس های برون شهری شرکت های مسافربری شیراز به تعداد تقریبی 1200 نفر بوده است.
3-4-نمونه آماری و روش نمونه گیری:
نمونه آماری تعداد 202 نفر از رانندگان جامعه آماری است که با روش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه شرکت های مسافربری مستقر در ترمینال های مسافربری شهید کاراندیش، شهید مدرس و ترمینال امیر کبیر انتخاب شده اند. در ادامه یافته های جمعیت شناختی نمونه تحقیق ارائه شده است.
3-4-1-یافته های جمعیت شناختی پژوهش:
یافته های جمعیت شناختی پژوهش در جداول 3-1 تا 3-5 آورده شده است. شرکت کنندگان در پژوهش به 4 گروه سنی(20 تا 30 سال، 30 تا 40 سال، 40 تا 50 سال و 50 سال به بالا) تقسیم شده اند. جدول 3-1 مشخصات نمونه بر حسب متغیر سن را نشان می دهد.
جدول 3-1ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب متغیر سن
سن
تعداد
درصد
درصد تجمعی
20 تا 30 سال
28
9/13
9/13
30 تا 40 سال
67
2/33
0/47
40 تا 50 سال
65
2/32
2/49
50 سال به بالا
42
8/20
100

جدول 3-1 بیانگر آن است که بیشترین فراوانی و کمترین فراوانی گروه شرکت کنندگان به ترتیب مربوط به گروه سنی 30 تا 40 سال و گروه سنی20 تا 30 سال می باشد.
شرکت کنندگان در پژوهش از نظر نوع استخدام دو دسته رسمی و غیر رسمی بوده اند، لذا فراوانی شرکت کنندگان بر اساس نوع استخدام در جدول 3-2 آورده شده است.
جدول 3-2ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب نوع استخدام
نوع استخدام
تعداد
درصد
درصد تجمعی
رسمی
20
9/9
9/9
غیر رسمی
182
1/90
100
کل
202
100

همانطور که در جدول3-2 مشاهده می شود، بیشترین فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش مربوط به رانندگانی است که استخدام غیررسمی هستند(182 نفر، 90 درصد).
شرکت کنندگان در پژوهش بر اساس سال های خدمت به 6 گروه( 1 تا 5 سال، 5 تا 10 سال، 10 تا 15 سال، 15 تا 20 سال، 20 تا 25 سال و 25 سال به بالا) تقسیم بندی شده اند. جدول فراوانی گروه شرکت کنندگان بر اساس سابقه خدمت در ادامه آورده شده است.
ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت، در جدول 3-3 ارائه شده است.
جدول 3-3ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت
سابقه خدمت
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1 تا 5 سال
31
3/15
3/15
5 تا 10 سال
42
8/20
1/36
10 تا 15 سال
56
7/27
9/63
15 تا 20 سال
36
8/17
7/81
20 تا 25 سال
23
4/11
1/93
25 سال به بالا
14
9/6
100
کل
202
100
همانطور که در جدول 3-3 مشاهده می شود بیشترین فراوانی شرکت کنندگان مربوط به رانندگانی است که بین 10 تا 15 سال سابقه خدمت دارند(56 نفر، 7/27 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به رانندگانی است که بین 25 سال به بالا سابقه خدمت دارند(14 نفر، 9/6 درصد).
در ادامه ترکیب گروه شرکت کنندگان بر حسب متغیر تحصیلات ارائه می گردد.
جدول 3-4ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب میزان تحصیلات:
میزان تحصیلات
تعداد
درصد
درصد تجمعی
زیردیپلم
92
5/45
5/45
دیپلم
104
5/51
97
فوق دیپلم
5

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5/2
5/99
لیسانس و بالاتر
1
5/.
100
جدول 3-4 بیانگر آن است که بیشترین فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش مربوط به رانندگانی است که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند(104 نفر، 5/51 درصد).
شرکت کنندگان در پژوهش از نظر نوع مالکیت وسیله حمل و نقل، شامل دو گروه خویش فرما (مالک شخصی اتوبوس) و دیگرفرما (اتوبوس متعلق به شخص دیگر) بوده اند، لذا فراوانی شرکت کنندگان بر اساس نوع مالکیت وسیله در جدول3-5 آورده شده است.
جدول 3-5 ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب نوع مالکیت وسیله حمل و نقل:
نوع مالکیت
تعداد
درصد
درصد تجمعی
خویش فرما
39
3/19
3/19
دیگر فرما
163
7/80
100
کل
202
100
همانطور که در جدول3-5 مشاهده می شود، بیشترین فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش مربوط به رانندگانی است که اتوبوس متعلق به آنها نبوده و اتوبوس متعلق به شخص دیگری بوده است (163 نفر، 81 درصد).
3-5-ابزارهای اندازه گیری پژوهش:
به منظور انجام پژوهش حاضر از پرسشنامه استفاده شده که در ادامه توضیحات هر کدام آمده است:
3-5-1- پرسشنامه ویژگی های شخصیت:
پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نخستین بار برای ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی افراد سالم ساخته شد و هنجار اصلی آن نیز بر روی نمونه‌هایی از افراد بهنجار تهیه گردید(کاستا و مک‌ری، 1985). اما پژوهش‌های بعدی نشان داد که این آزمون می‌تواند در موارد دیگری از جمله مشاوره و بررسی وضعیت روانی نیز کاربرد داشته باشد(فاگان1 و همکاران، 1991، میلر2 ، 1991؛ موتن3، 1991؛ حق‌شناس، 1378).
آزمون پنج عاملی شخصیت فرم تجدید نظر شده نیز توسط گروسی(1380) در ایران به زبان فارسی ترجمه و بر روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی شده است و یکی از پرسشنامه های شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده و از جدید ترین آزمون ها در این زمینه می باشد. این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را می سنجد. این دو جنبه یعنی پنج عامل اصلی و سی رویه آن ارزیابی جامعی از شخصیت بزرگسال ارائه می دهد .
فرم کوتاه این پرسشنامه فرم دیگری به نام نئو یک پرسشنامه 60 سؤالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت(عصبیت، برونگرایی، پذیرش، توافق و وظیفه شناسی) به کار می رود.
سئوالات این مقیاس بر روی طیف لیکرت پنج بخشی از یک تا پنج نمره گذاری می شود و هر عامل با داشتن دوازده ماده نمره ای از یک تا 60 دارد(گروسی و همکاران، 1385).
در این پرسشنامه سؤالات(1-3-9-12-14-15-16-17-18-20-23-24-27-29-30-33-38-43-45-46-48-52-54-55-57-59 ) به شکل معکوس نمره گذاری می شود.
هر کدام از ابعاد پرسشنامه شخصیت نئو، از ماده های زیر تشکیل شده اند:
1-بعد عصبیت : سوالات شماره (1-6-11-16-21-26-31-36-41-46-51-56).
بعد برونگرایی(2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57).
بعد پذیرش(3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58).
بعد توافق(4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59).
بعد وظیفه شناسی( 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 ).
روایی و پایایی آزمون:
الف) روایی:
حق‌شناس(1378) هنجاریابی آزمون را در ایران انجام داده است. حق شناس و همکاران برای تعیین روایی صوری و محتوای این پرسشنامه در ایران، پس از اعلام نقطه نظرها و برطرف نمودن ایرادها و اصلاح موارد، پرسشنامه را در اختیار دانشجویان قرار دادند تا به لحاظ تطبیق جملات با منظور و اهداف کاربردی هرگونه ایراد و چالش در خصوص برداشت برای هر پرسش، بررسی و بازبینی شود.
گروسی نیز(1380)روایی ملاکی آزمون را از روش همبستگی بین دو فرم شخصی و فرم مشاهده گر بین 45/ 0 تا 66/ 0 گزارش کرده است.
همچنین استفاده از این پرسشنامه در پژوهش حاضر مورد تایید و تاکید اساتید قرار گرفته است که نشان از روایی بالای این پرسشنامه دارد.
ب) پایایی:
بررسی‌های انجام شده پایایی این آزمون را در فاصله‌های سه ساله، بین 63/ 0 تا 79/ 0 و شش ساله 68/ 0 تا 83/ 0 نشان داده است(کاستا و مک‌ری، 1988).
باز آزمایی با میانگین 7/ 0 شش ماه بر روی 26 مورد نیز ضرایب همبستگی بین 53/ 0 تا 76/ 0 را برای مقیاس‌های آزمون گزارش شده است. ضرایب آلفا برای مقیاس‌ها بین 71/ 0 تا 83/ 0 محاسبه شده است.
همچنین گروسی(1380) از طریق آلفای کرونباخ پایایی ضرایب حاصل را بین 56/ 0 تا 87/ 0 به دست آورده است.
در مطالعه حاضر پایایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که ضرایب پایایی این پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای بعد عصبیت(70/.)، برای بعد برونگرایی(76/.)، بعد پذیرش(74/.)، بعد توافق(81/.) و برای بعد وظیفه شناسی (83/.) بدست آمد.
3-5-2- پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری:
آزمون هوش هیجانی مورد استفاده در این تحقیق توسط برادبری و گریوز (2004) ساخته شده است و توسط گنجی (1384) ترجمه و اعتباریابی شده است. این آزمون شامل 28 ماده است که بر اساس مقیاس 6 درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود، و چهار مولفه خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه را می سنجد و یک نمره کلی هوش هیجانی نیز به دست می دهد. نمره بالاتر از 80 نشان دهنده هوش هیجانی بالا و نمره پایین تر از 60 نشان دهنده هوش هیجانی پایین است.
هر کدام از مولفه های پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری، از ماده های زیر تشکیل شده اند:
مولفه خود آگاهی1: سوالات شماره 1-2-3-4-5- و 6 .
مولفه خود مدیریتی2: سوالات شماره 7-8-9-10-11-12-13-14- و 15 .
مولفه آگاهی اجتماعی3: سوالات شماره 16-17-18-19 و 20 .
مولفه مدیریت رابطه4: سوالات شماره 21-22-23-24-25-26-27- و 28 .
روایی و پایایی آزمون:
الف) روایی:
برای تعیین روایی، این آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار- ان در یک گروه 97 نفری اجرا شد که ضریب همبستگی در سطح 99/0 معنی دار بود(گنجی، 1384).
ب) پایایی:
در بررسی گنجی (1384) ضرایب پایایی مولفه های هوش هیجانی به ترتیب برابر با 73/0، 78/0 ، 76/ 0 و 76/ 0 بود. به علاوه آزمون در گروه 284 نفری دیگر ( 115 پسر، 139 دختر) فقط یکبار اجرا شد و ضریب پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 88/0 بود.
در پژوهش حاضر نیز پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد که نشاندهنده پایایی بالای آزمون می باشد.
3-5-3- پرسشنامه رفتار رانندگی:
پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر1 در سال ١٩٩٠ و در ساختمان روان شناسی دانشگاه منچستر، به وسیله ریسن و همکارانش تنظیم و تدوین شد. این مقیاس، در کشورهای مختلفی مانند انگلستان، استرالیا، چین و فنلاند اجرا و اعتباریابی شده است و بر این ایده اساسی قرار دارد که خطاها و تخلفات، دارای علل روان شناختی و شیوه های اصلاح متفاوتی هستند و باید بین آنها تمایز قائل شد(به نقل از عریضی و حقایق، 1388).
اینک پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر به ابزاری رایج در اندازه گیری رفتارهای رانندگی تبدیل شده است (دیوی و همکاران، ٢٠٠٧). این پرسشنامه شامل ۵٠ سؤال است که در یک طیف لیکرتی ٠ تا ۵ درجه بندی می شود(هرگز= ٠، به ندرت = ١، گاهگاهی = ٢، بیشتر اوقات= ٣، به طور مکرر = ۴ و همیشه = ۵). سؤالات در دو جنبه با یکدیگر فرق دارند؛ یکی در نوع رفتار و دیگری در میزان خطری که آن رفتار برای دیگر رانندگان دارد. رفتار های ناهنجار شامل ۴ دسته بودند: خطاهای سهوی، اشتباهات، تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی.
هر کدام از عامل های پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر ، از ماده های زیر تشکیل شده اند:
1- لغزش ها: سوالات 1-3-6-8-9-10-13-14-15-17-20-13-24-25-30-32-38-41-42-45 و 46 .
2- تخلفات عمدی: سوالات 4-7-16-18-19-21-26-27-29-35-36-39-40-43-44-47 و 48.
3- اشتباهات: سوالات 5-11-12-31-33-34-37-49 و 50 .
4-تخلفات غیر عمدی: سوالات2 – 22 و 28. (عریضی و حقایق، 1388).
همچنین لازم به ذکر است که مجموع نمرات ماده های 4 عامل خطاهای سهوی، اشتباهات، تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی در این پرسشنامه روی هم رفته یک نمره کلی را بدست می دهند که معرف رفتار رانندگی رانندگان می باشد. و هرچه نمره کلی رفتار رانندگی بالا باشد بیان کننده این موضوع است که راننده خطاها، اشتباهات و تخلفات بالایی را مرتکب شده است و زمانیکه نمره کلی رفتار رانندگی پایین باشد بیان کننده این مطلب است که راننده به مقررات احترام می گذارد و خطاها، اشتباهات و تخلفات کمتری را مرتکب شده است.
(سوالات تخلفات عمدی با تخلفات غیر عمدی قابل جمع بندی می باشد. زیرا سوالات تخلفات غیر عمدی به صورت معکوس نمره گذاری شده اند.)
همچنین در مورد میزان خطر این رفتارها سه طبقه بندی وجود دارد: الف)رفتارهای بدون احتمال خطر برای بقیه رانندگان جاده و فقط در حد ایجاد احساس عدم آرامش برای دیگران(احتمال خطر کم)، ب)رفتارهایی که احتمال دارد برای دیگران ایجاد خطر کند(احتمال خطر متوسط) و ج ) رفتارهایی که برای دیگر رانندگان حتمًا ایجاد خطر می کنند(احتمال خطر زیاد).
روایی و پایایی آزمون:
الف) روایی: در پژوهش حاضر برای بررسی روایی این پرسشنامه از روایی محتوایی با رجوع و نظر خواهی از 10 نفر از اساتید استفاده شد که استفاده از این پرسشنامه مورد تایید و تاکید اساتید قرار گرفت که نشان از روایی بالای این پرسشنامه دارد.
ب) پایایی: پارکر و ریسن1(1995) در بررسی پایایی بازآزمایی ٨٠ نفر راننده و در یک فاصله هفت هفته ای، ضرایب همبستگی 81/ 0 برای خطاها و 75/ 0 برای تخلفات را به دست آورده اند. همچنین وسترن و هیگنی2(2000)، ضرایب همسانی درونی 76/ 0 برای خطاها و 74/ 0 برای تخلفات را به دست آورده اند. این نتایج با نتایج سایر پژوهش ها از جمله پژوهش های دابسون، براون و بال3(1998) و پارکر4 و همکاران(1999) همخوانی دارد.
در ایران نیز عریضی و حقایق(1388) طی پژوهشی به بررسی ویژگی های روان سنجی این پرسشنامه پرداختند که در مرحله اول، به منظور بررسی پایایی سازه از ٢٩٣ راننده دارای گواهینامه پایه دوم همگانی خواسته شد که پرسشنامه رفتار رانندگی را کامل کنند. و در مرحله دوم، به منظور پایایی سنجی، نمونه مستقلی شامل ۴٠ نفر از رانندگان با تجربه انتخاب و از آنها خواسته شد به سؤالات پرسشنامه پاسخ دهند. نتایج نشان داد چهار عامل لغزش ها، اشتباهات، تخلفات عمدی و تخلفات سهوی، نتایج تحلیل عامل اکتشافی رانندگی را به وضوح از هم متمایز می کند و نتایج تحلیل پایایی نشان دادند که هر ۴ عامل این مقیاس از ضرایب همسانی درونی زیادی برخوردارند. در مجموع پرسشنامه رفتار رانندگی به مثابه یک ابزار پایا و روا می تواند در پژوهش های رفتار رانندگی و بررسی میزان تخلفات رانندگی رانندگان مورد استفاده قرار گیرد.
در پژوهش حاضر پایایی این آزمون با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 بدست آمد که نشان دهنده پایایی بالای آزمون می باشد.
3-6- روش اجرای پژوهش:
محقق پس از کسب مجوز های لازم از شهرداری شیراز و ضمن هماهنگی با حراست ترمینال های این شهر و انتخاب رانندگان اتوبوس بین شهری به عنوان نمونه پژوهش، پرسشنامه ها را به صورت در دسترس در بین رانندگان توزیع کرده و پس از بیان اهمیت این پژوهش و توضیح در مورد نحوه پاسخ دهی آنها را تشویق به همکاری نموده و پس از تکمیل و جمع آوری پرسشنامه ها به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است.
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
اطلاعات و داده های استخراج شده با بهره گرفتن از دو روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته اند. در قسمت آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در قسمت آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده در فرضیه های اصلی از رگرسیون و در سوالات تحقیق از تحلیل واریانس یکراهه در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است.
3-8- ملاحظات اخلاقی پژوهش:
به منظور انجام نمونه گیری پژوهش حاضر در ابتدا هماهنگی های لازم با مسئولین انجام و سپس نمونه گیری صورت گرفت. همچنین برای انجام پژوهش حاضر، هدف اجرای پژوهش برای رانندگان توضیح داده شد و ذکر گردید شرکت در پاسخگویی به سوالات اختیاری است، همچنین از آنها خواسته شد باحوصله به سوالات پاسخ دهند و بر محرمانه بودن اطلاعات تاکید شد. به این مطالب نیز اشاره شد که نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی نمی باشد.
فصل چهارم :
یافته

دیدگاهتان را بنویسید