منابع و ماخذ پایان نامه Technology، ارائه خدمات، منابع سازمان

ا سب و تشکیل نهاد متوالی هدایت فناوری اطلاعات در کشور:
2-جهت گیری به سمت عدم تمرکز و غیردولتی شدن فعالیتهای اجرایی فنا وری اطلاعات .
3-حمایت از گسترش خدمات اطلاعاتی وتسهیل دسترسی عموم به اطلاعات مجاز .
4- توجه مستمر به حفظ و ارتقاء کیفی منابع انسانی موجود و کارآفرینی
5- تسریع در فراهم کردن زمینه بهره گیری مطلوب و موثر از فن آوری اطلاعات و بهبود ارائه خدمات به مردم .
6- فراهم کردن زمینه ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات فناوری اطلاعات .
7- حمایت از تحقیقات در زمینه فناوری اطلاعات و فراهم ساختن امکان دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و فنی .
5-3-2-2 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی اول
فراهم کردن زمینه جذب، حفظ و ارتقاء کیفی، منابع انسانی در سازمان از طریق گسترش کمی و کیفی آموزش ها به منظور بهبود کیفیت عملکرد مدیران، کارشناسان، کاربران.
ارائه سیستم اطلاعاتی که موجب کاهش میزان اشتباهات، افزایش سرعت در ارائه خدمات گردد.
در سازمان به کارکنان فرصت دهیم تا خلاقیت هایشان را بروز دهند. زمینه ای را فراهم آوریم تا آنها بتوانند عقایدشان را ابراز نمایند و طرح های نو و جدید در کار ارائه نمایند.
5-3-2-3 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی دوم
فراهم نمودن زمینه بکارگیری فناوری های جدید اطلاعاتی به منظور افزایش دانش و آگاهی کارکنان در سازمان.
شرایطی را در سازمان فراهم آوریم تا مدیران تصمیم گیری و مسئولیت های ناشی از آن را به کارکنان واگذار نمایند و کارکنان نیز مسئولیت تصمیم گیری شانه خالی نکنند.
5-3-2-4 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی سوم
جهت آشنایی بیشتر با نقشی که تکنولوژی اطلاعات می تواند در توانمندسازی کارکنان سازمان ایفا نماید، توصیه می شود مورد کاوی هایی در این رابطه انجام گیرند تا از این طریق از تجارب سایر سازمانها در خصوص استفاده از تکنولوژی اطلاعات جهت توانمند سازی کارکنان سازمان، آگاهی یابند.
ارائه سیستم اطلاعاتی که منجر به افزایش وظایف کارکنان گردد و کار آنها از حالت روتین و تکراری خارج نموده و در ضمن باعث چالشی شدن شغل آنها نیز گردد.
5-3-2-5 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی چهارم
تلاش به منظور بازنگری و ارتقای روشهای انجام کار و گذر از مرحله خودکارسازی روشهای موجود و قدیمی انجام کار، به مرحله انجام کار مبتنی بر استفاده حداکثر از قابلیتها و انعطاف پذیری فناوری اطلاعات.
ایجاد یک نظم کنترلی که به کارکنان فرصت دهد تا آنها خود کنترل کننده کار خود باشند و همچنین مشوق خودکنترلی نیز باشد.
5-3-2-6 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی پنجم
فراهم نمودن زمینه ایجاد تسهیلات و پشتیبانی از نوآوری تحقیقات بنیادی و کاربردی مرتبط با فناوری اطلاعات با تأکید بر اولویت ها و نیازهای سازمان در جهت بهره گیری بیشتر از امکانات موجود.
ارائه سیستم اطلاعاتی که باعث شود کارکنان از طریق آنها بتوانند کارشان را کنترل نمایند و نیازی به کنترل دیگران نباشد.
ارائه سیستم اطلاعاتی که بازخورد منظم و مستمری را چه در حین انجام کار و چه در پایان کار به کارکنان نمایش دهد و همچنین کارکنان را از فرآیند و نتایج کار آگاه کند.
5-3-2-7 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی ششم
پیشنهاد می شود با توجه به تغییرات سریع در زمینه فناوری اطلاعات ، بهینه سازی مستمر در این خصوص صورت پذیرد.
5-3-2-8 پیشنهاد مربوط به فرضیه فرعی هفتم
آموزش مستمر کارکنان هم در زمینه فناوری اطلاعات (سیستم اطلاعاتی موجود در سازمان ) و هم در زمینه شغلشان.
همانگونه که ذکر گردید کارکنان یکی از مهم ترین منابع سازمان بشمار می آیند و توجه به توانایی های آنها جهت رسیدن به اهداف سازمان بسیار مهم و ضروری میباشد و از آنجا که یکی از راههای رسیدن به اهداف سازمان توجه به توانمندسازی کارکنان سازمان می باشد. لذا جهت رسیدن به این مهم باید در سازمان سعی شود ارزیابی توسط خود افراد صورت گیرد تا کارکنان نسبت به وظایف خود احساس مسئولیت نمایند.
5-4 محدودیت های پژوهش
در این پژوهش محقق با محدودیت های ذیل مواجه بوده است که سعی نموده آنها را از پیش روی خود بردارد . که این محدودیت ها عبارتند از:
جدید بودن مقوله کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های ایران و نیز اثرات بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین جدید بودن مقوله توانمندسازی در ادبیات مدیریت ایران.
عدم وجود پرسشنامه استاندارد در خصوص موضوع مورد پژوهش (این محدودیت با طراحی پرسشنامه توسط محقق و نظارت استاد راهنما و مشاور از پیش روی برداشته شد)
کمبود منابع فارسی در زمینه فناوری اطلاعات و اثرات آن بر توانمندسازی شغلی کارکنان (با مطالعه کتاب های فارسی و لاتین و همچنین مقالات اینترنتی سعی شده است که این محدودیت از پیش روی برداشته شود).
کمبود زمان و فرصت کافی جهت انجام تحقیق، همچنین کمبود بودجه و پرهزینه بودن مراحل مختلف تحقیق که از مهمترین موانع تحقیق بوده است (توسط محقق از پیش روی برداشت شده است).
معمولأ در تحقیقاتی که د رشته علوم انسانی صورت می گیرد ، همیشه محدودیت هایی وجود داشته و دارد. این محدودیت ها با بررسی و درک فعالیت های انسانی مرتبط هستند و با توجه به پیچیدگی رفتار و فعالیت های انسانی همواره شکل جمع آوری اطلاعات از افراد مطرح بوده است. در پایان امید میرود با گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در کشور این مشکلات برطرف شده و به تحقیق و کارهای تحقیقاتی بهای لازم داده شود.
منابع و مأخذ
فهرست منابع
منابع فارسی
الوانی، مهدی، (1388). مدیریت عمومی، نشرنی، چاپ 2، ویرایش دوم، تهران، 1388.
استودر، ویلیام جیمز، (1387). تکنولوژی اطلاعات در جهان سوم، ترجمه: رضا نجف بیگی و اصغر صرافی زاده، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران 1387.
اورعی یزدان، بدرالدین، (1389)؛ “تواناسازی جابجایی پایگاه قدرت در سازمانهای امروزی”، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره های 25 و 26.
ابطحی، دکتر سید حسین، (1388)، مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان در سالهای دولتی؛ صنعتی و بازرگانی )، دکتر سید حسین ابطحی، کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1388 .
اوتار خانی، علی (1387 )، “تأثیر فناوری اطلاعاتی و سیستم اطلاعاتی بر ارتباطات سازمانی”، پیام مدیریت شماره 46.
ادوارد زو و همکاران (1387)، تحقیق پیمایشی: راهنمای عمل، ترجمه سید محمد اعرابی و وداوود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
بهتشیان، مهدی و حسین ابوالحسنی(1389)، سیستم های اطلاعات مدیریت، انتشارات پردیس 57، تهران، 1389.
توربن، میدنر، مک لین و درب(1387)، فناوری اطلاعات برای مدیریت / توربن ، میدنر ، ملک لین ، و درب/دکتر اصغر صرافی زاده – تهران : ترمه 1387.
دفت، ریچاردال (13897). مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
دسترنج، حکمت اله، (1388)، “فن آوری اطلاعات و توانمندسازی”، تدبیر شماره 145.
رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت / علی رضائیان – تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1388.
زرگر، محمود، (1388)، اصول فناوری اطلاعات / مولف محمود زرگر، ویراستار ابوالقاسم زرگر – تهران بهینه 1388.
صرافی زاده، اصغر، (1388)، فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربردها ) / مولف اصغر صرافی زاده – تهران : میر، 1388 .
عبدالهی، بیژن، (1388). توانمندسازی کارکنان : کلید طلایی مدیریت منابع انساین / تألیف، بیژن الهی، عبدالرحیم نوه ابراهیم – تهران: ویرایش، تابستان 1388.
غلامزاده، احمد و داوود میعادی (1386)، شمایل: زبان مشترک و سیر اطلاعات، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین.
فهیمی، مهری (1388)؛ “کاربردهای فناوری اطلاعاتی”، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 29-30.
فرنچ، وندل، (1999)، مدیریت تحول در سازمان، نوشته وندل فرنچ، سیچ اچ بل ترجمه و نگارش مهدی الوانی، حسن دانایی فرد – تهران: نشر صفار 1387.
گودرزی، اکرم و وجیهه گمینیان (1389)، اصول، مبانی و نظریه های جو و فرهنگ سازمانی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
ماهباز، آرش، (1378)، مهارت اول: مفاهیم پایه فناوری اطلاعات (IT) / آرش ماهباز، غلامرضا درویشی، تهران: اتحاد، 1387.
وتن، دیوی ای، (2008)، توانمندسازی کارکنان/{دیوید آلرد، وتن؛ کیم اس، کمرون}؛ ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی – کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1387.
وارث، حامد، ظهور تکنولوژی اطلاعات، تدبیر، شماره 87، آبان، 1387.
منابع لاتین
– Baloh, Peter and peter Trkman (2008), “Influence Of Internet and Information Technology on Work and Human Resource Management”, Available At: http://www. Informing science.org
– E.Wainright, Martin & Jeffrey A.Hoffer (2001), “Managing Information Technology”, Boston: Hal Ltd.
– Earl, Michael (2002), “Management Strategies for Information Technology”, New York: Prentice Hall, USA.
– Hussain, Donna S and K.M.Hussain (2005), “Information Management”, prentice Hall Europe. Available At: http://www.pearsoneduc.com
– Kenneth, Boa (2004) , ” Leadership Qualities: Empowerment” , USA.
– Kaontz, Harold & Heinz Wehrich (2003), “Essentials of management”, Fifth Edition, Boston: Hal Ltd.
– Luthans, Fred (2013), “Organizational Behavior”, Sixth Edition, USA.
– L.Currie, Wendy and Bob Galiers (2008) “Rethinking Management Information systems”, Oxford University Press.
– Langley, Denis and Michael Shain (2007), “Dictionary of the Information Technology”, McMillan Press Ltd.
– Moore, Carol F (2002) , “Empowerment and Delegation” , Available At: http://www.glst.ltsn.ac.uk/resources/empowerment.pdf
– Mullins, Laurie J (2007), “Management and Organizational Behavior”, Fifth Edition, Hall. Available At: http://www. Booksites.net
– Madison, Richard and Geoffrey Darn ton (2005), “Information Technology”, Chapman & Hal Ltd, USA.
– O’Brian, James (2004), “Management information systems”, Galgotia publication Ltd, Northern Arizona University.
– Quinn, Joan E. (2005), “Power and Empowerment”, FCNS 426. Available At: http: //www.hlst.ltsn.ac.uk/resources/empowermet tutornotes.pdf.
– Reis, Dayr and Leticia Pena (2009), “Reengineering the Motivation to Work”, Management Decision, Vo39, No8.
– Skuse, Andrew (2009), “Information Communication technologies Poverty and Empowerment, Social Development Department”, Dissemination note, No.3.
– Szewczak, Edward (2008), “Management Impacts of Information Technology”, Idea Group Publishing, USA.
– Schulthesis, Robert & Mary Sumner (2005), “management information systems”, Boston: practice Hall.
– Turban, E fraim (1999), “Information Technology for Management”, 2nd Edition, John Willy & sons INC, USA.
– Zhang , Man and James McCullough (1999) , ” Effects Of Learning and Information Technology Capability On Business Performance “, Available At :http://www.mantclair.edu.org
پیوست الف
پرسشنامه
سوالات مربوط به فناوری اطلاعات IT
1-میزان استفاده از کامپیوترهای شخصی (pc) در چند سال اخیر در سازمان چگونه بوده است ؟
1)خیلی کم
2)کم
3) متوسط

دیدگاهتان را بنویسید