نظریه پردازان مدیریت کیفیت گسترده

دانلود پایان نامه

نظریه پردازان مدیریت کیفیت گسترده

مدیریت کیفیت گسترده،معنی گسترده ترازآن داردکه صرفاآن رو به عنوان کنترل کیفیت محصول قلمدادمی کنیم.مدیریت کیفیت فراگیرهماهنگی تلاش هادرجهت بهبودرضایت مشتری،افزایش مشارکت کارمند،تقویت مشارکتای عرضه کنندگان وایجادجوسازمانی وبهبوددائمی کیفیته.مدیریت کیفیت فراگیرصرفایک تکنیک نیس بلکه فلسفه ایه استوارشده براین باورکه موفقیت دراز مدت بستگی کامل به تعهدیکنواخت هم شکل کیفی درتمام بخشای یک سازمان داره.درزیربرخی ازنظریه پردازان برجسته معرفی می شه.(بنویتز ،1384)

 

 

دبلیوادوارددمینگ

معنی کیفیت درژاپن زمانی آغازشدکه کشورشروع به بازسازی  اسیبای متاثرازبمباران بعدازجنگ جهانی دوم نمد.ژاپن ایده های دبلیوادوارددمینگ راباآغوش بازپذیرفت اویک آمریکایی بودکه روشهاونظریه هاش واسه زنده کردن ژاپن بعدازجنگ قابل اعتیادبود که روشهاونظریه هاش بری زنده کردن ژاپن بعدازجنگ قابل اعتباراست جای بسی تعجبه که ایده های دمینگ درابتداموردتمسخرآمریکایی هاقرارگرفت .درنتیجه مدیریت کیفیت فراگیردرژاپن سی سال زودترریشه دواندتادرایالات متحده شرکتای آمریکایی اززمانی به ایده های دمینگ علاقمندشدندکه بامشکل جدی رقابت باژاپنی هادردهه هشتادمواجه شدندسیستم مدیریت دمینگ یک دیدگاه فلسفه فلسفی طبق سیستم شناخته شده ای بودکه شامل چارده نکته بوداین نکات بیانگررفتارهابودکه یک سازمان بایدداشته باشدتابه مدیریت کیفت کامل برسه.

1- ایجادیک هدف پایداربرای بهبودتولیدوخدمات؛

پذیرش یک فلسفه ای جدیدکه شرکت هانیازبه تغییردارند؛

3– پایان وابستگی به بازرسی انبوه؛

4- استفاده روشای جدیدآموزشی؛

5- قطع جوایز برقیمت هادردادوستد؛

6- بهبوددائمی سیستم تولیدوخدمات؛

7 – استقرارآموزش درطول جریان درطول جریان؛

8- استقراررهبری متشکل ازکمک به مردم؛

9  – بیرون روندن ترس(خطر کردن)شکیت مشکلات بین بخشا؛

10– حذف شعارها،هشدارهاوهدفای متععددبرای نیروی کار؛

11- حذف سهمیهای عددی یااستاندارهای کاری؛

12- حذف مشکلات که ازاظهارفخردرمحیط کاری جلوگیری می کنه؛

13- ایجاد یه برنامه قوی آموزش ویاددهی؛

14- اتخاذعمل مناسب واسه انجام تغییروتبدیل.

مطلب مشابه :  Ebay چیه و چیجوری کار می کنه؟ *قسمت اول*

دمینگ تازمان مرگش یعنی نودوسه سالگی وتاسا ل1993به آموزش درگردهماییهاادامه داد.سیستم دمینگ اونقدر تاثیری ایجادکردکه به پدرمدیریت کیفیت معروف گشت(بنویتز،ترجم شایان جهرمی،1384).

ژوزف.ام.ژوران

ژوزف به طورحرفه ای به عنوان یک مهندس درسال 1924کارخودراشروع کرد.ودرسال1951اولین کتابچه کنترل کیفیت اوبه چاپ رسیدوباعث شدکه آوازه اوبین المللی شه.اتحادیه مهندسین ودانشمنندان ژاپنی ازژوزف دراولین دهه 1990به ژاپن دعوت کردنداودرسال1954به اونجا وارد شدواداره یک جلسه واسه مدیران اجرایی سطح بالاومیانی رو به عهده گرفت،سخنرانیای اوویژگیای مدیریتی قوی داشت متمرکزبودبربرنامه ریزی،موضوعات سازمانی، مسئولیت مدیریت واسه کیفیت ونیازبرای استقراراهداف وآمارهابرای پیشرفت.اوتاکید کردکنترل کیفیت می باید به عنوان بخش جدا ناپدیرمدیریت اجراگردد.وجود داخلی پیام ژوزف این باوراست که کیفیت بطورتصادفی رخ نمی ده ومی باید واسه اون برنامه ریزی شه.ژوران برنامه ریزی کیفی رو به عنوان بخشی ازکیفیت سه گانه ای(سه بخشی)برنامه ریزی کیفیت،کنترل کیفیت وبهبودکیفیت موردملاحظه هستش.دستورالعملای ژوران واسه کسب یافته های استقراراهداف مشخص واسه دسوسپس استقراربرنامه واسه رسیدن به این اهداف،باتعیین مسئولیت روشن وشفاف واسه براوردن اهداف و دادن پاداشهادرنتایج بدست آمده.ژوران معتقدبودکه پیروز مسائل ومشکلات کیفی،حاصل اشتباه ضعیف، نه گارگری ضعیفه وآموزش درازمدت واسه بهبودکیفیت می باید درسطح بالابامدیریت ارشدشروع شه.ژوراف.ام.ژوران کتابچه کنترل کیفیت رانوشت.درژاپن بانشون گنج   شناخته شد.دنباله روهای اوعبارتنداز:دوپانتت،مون نستو،موبیل (همون منبع).

فلیپ کرازبی

کرازبی ازدیگرمشارکت کنندگان اصلی درجنبش کیفیته.درسال1997اوموسسه فرامرزی تلفن وتلگراف (ITT)راترک کرد،وکتابش راتحت عنوان” کیفت رایگان”است نوشت،درآن مطرح کرددلارهای صرف شده روی کیفیت وتوجه پرداخت شده به ان منافع بیشتری راهمیشه دربازگشت به دنبال داره،تاهزینهای صرف شده روی اون.دمینگ وژوران تاکیدداشت که ازخودگذشتگی واسه یک تعهدکیفی موردنیازاست .کرازبی تنهامحصول کیفیت امریکایی بودکه درجه دکتری نداشت.اومساله برنامه معنایی درحدصفریابه  عبارت گیربرنامه بدون نقصه،تاکیدداشت.این کاررادراولین مرتبه درست انجام دهیدباصددرصدستاده موردقبول.برخلاف این دمینگ،ژوزن وکرازبی مطرح می کندکه کیفیت همیشه یک هزینه مقرون به صرفه س.هماننددمینگ وژوزن،کرازبی تقصیررابه گردن کارگران نمینداخت.بلکه متوجه مدیریت می کرد.(همون منبع)کرازبی اعتقادداردکه بعضی ازسازمانا کیفیت رلبامدیریت نابخردانه وبی مبالات پییچیده ترمی کنن.اوکارکنان راتشویق می کندبرای خوداهداف بهتر ساختن درنظربگیریدوهرگونه مشکل یامانعی رو به مدیران آگاهی دهند.کارای بعدی اورویکردجامع تری رانسبت به بهتر ساختن درنظربگیرد.

مطلب مشابه :  تعاریف حضور ذهن

وپنج عامل رالازمه موفقیت همیشگی سازمان می دونه:

1- کارکنان به طورمعمول کارهارادرهمان به درستی جام دهند.2- تغییرات پیش بینی شوندوبه نفع سازمان مورداستفاده قرارگیرند3- رشدانسجام یافته وسودآور4- اجناس وخدمات جدیدهنگام نیازارائه شوند5- همه کارکنان درکارسازمان راضی وخشنودباشد(نورتون واسمیت،1384)

آرماندفیگن بام

دکترآرماندفیگن بام،که خودمدیرتولید شرکت جنرال الکتریک امریکا بود با تهیه روش نشون داده که مسئولیت کیفیت به آدمایی که مسوول بخش تولیدهستند گسترش پیدا میکنه.فیگن بام که خود مشاوردرامورکیفیه روشی رو بوجود آورده که نشون میده به اهداف کیفی نمیشه رسید مگراینکه کالابه طور درست طراح تولیدوتوزیع شده باشه.پس فیگن بام عقیده داره که همه افرادشاغل درسازمان درکیفیت اجناس تولیدی ان سازمان نقشی بسزا دارن. این روش فیگن بام بعدا به نام مدیریت کنترل کفیت معروف شد. تعیین هزینه کیفیت مثل کارای دیگه ایه که به فیگن بام نسبت میدن. ایشون این روش رو پیروکاروهمکاری بامسوولان بخشهای جور واجور که خواستار تعیین هزینه های مشکل ودوباره کاری بودن ایجاد کرده. (مهربون، 1388)

[1] – Philip Crosby

1- D.r.Armand feigenbaum