ویژگی یادگیرندگان خودنظم جو

دانلود پایان نامه

ویژگی یادگیرندگان خودنظم جو:

زیمرمن,(2002)در توضیح جنبه های مهم خودتنظیمی و چگونگی تغییر اونا در نظریه های جور واجور یادگیری بر این جنبه اشاره داره که علم آموزانی که از راهبردهای خودتنظیمی نفع می برند، کسائی هستن که از وجود اینجور راهبردهایی آگاه هستن و تواناییهایشان رو واسه رسیدن به اهداف مطلوب یا بخشی از اهداف مشخص شده در فعالیت یادگیری افزایش می دهند. علم آموزان به هنگام درگیری در یک تکلیف بر یادگیری خودشون نظارت می کنن، سطح فعلی پیشرفتشون رو تفـسیر می کنن و راهبـردهایی رو که به اونا واسه گرفتن نتیجه موفق از تکلیـف کمک می کنه، انتـخاب می کنه(والکایری[1]، 2006).

توانایی خود سازماندهی وخودتنظیمی به فرد امکان می بده تا بر رفتاراش کنترل و نظارت داشته باشه؛ یعنی، رفتاراش رو آزمایش کنه، اونا رو با معیارهای خود سبک سنگین کنه و در مورد شخص خود، تقویت و تنبیه اعمال کنه. شخصی که نتیجه آزمایش از خودش مثبته، خود رو موثر تشخیص می بده و با علاقه و همت به انجام کارا می پردازه. چون، عقیده داره که می تونه پیشرفت بیشتری به دست بیاره. هم اینکه، کسی که از یافته های خودسنجی اش خیلی راضی نیس، سطح خودکارآمدی و انگیزه اش رو واسه تلاش های بیشتر کاهش نمی بده، به شرط اینکه، بر این باور باشه که توانایی موفق شدن رو داره، اما روشی که تا الان به کار بسته نادرست بوده(بندورا، 1986، ترجمه سیف، 1389).

شانک[2](2005) عقیده داره،اینطور علم آموزان می تونن فرایندهای خودسازماندهی یا خودتنظیمی رو از راه سخت کوشی، ایستادگی و انتخاب راهبردهای یادگیری دیگر و هم کمک گرفتن از معلمان و دوستان تغییر.

 

 

پژوهشهای که در این مورد انجام گرفته به رفت و امد راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزشی در یک ساختار منطقی تاکید کرده ان؛ بدین معنا که، مشارکت کنندگان در یادگیری بطور فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در مراحل یادگیری فعال هستن. یادگیرندگان خودنظم جو،درزمان مراحل جور واجور یادگیری، بطور فراشناختی به برنامه ریزی، سازماندهی، خودآموزی و خودنظارتی می پردازند. به طور انگیزشی اونا خودشون رو به عنوان شایسته، خودکارآمد و خودمختار تلقی می کنن. اونا بصورت رفتاری، واسه یادگیری بهینه به انتخاب، ساختن و ایجاد محیط می پردازند(مارتینزپونز[3]، 1990).

باتلر و واین[4](1995) اعلام می دارن که یادگیران خودنظم جو، با یک تکلیف در دسترس شروع می کنن، تکالیف رو آزمایش و هدف رو برابر با اطلاعات حاصل از آزمایش می کنن؛ پیشرفتشون رو به طرف هدف و استفاده از راهبردها آزمایش و برابر با بازخورد خارجی یا داخلی که دریافت می کنه، تکلیفشان رو دوباره تفـسیر می کنن.

پس، یادگیرندگان خودتنظیم، راهکارهای شناختی مناسبی رو بکار می گیرند و از نظر تحصیلی انگیزه لازم رو دارن. این علم آموزان در یادگیری خودتنظیمی خود فعالند و در راهکارهای شناختی و برنامه ریزی و سازماندهی یادگیری، مدیریت زمان و برنامه ریزی زمانی، هدف گذاری، کنتـرل خود و خود آزمایش نسبت به بقیه برتری دارن(به نقل از فولاد چنگ، 1383).

[1]- Valcayeri

[2]- Valcayeri

[3]- Martinez Pons

[4] – Batler & Vain