پایان نامه ارشد روانشناسی : سرمایه درگردش

دانلود پایان نامه

همان طور که در جدول(4-5) آمده است مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر میزان وجه نگهداری شده و جریانات نقدی384/0 و سطح معنی‌داری 000/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه دوم پذیرفته می‌شود و با اطمینان 95 درصد بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و جریانات نقدی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

در این جدول مقدار عرض از مبدا، اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی نیز آزمون شده است، چون سطح معنی‌داری عرض از مبدا، اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی از 05/0 کمتر است، مقدار این ضرایب مخالف صفر است و می‌توان در نوشتن معادلات ساختاری از آنها استفاده کرد. اما برای متغیر ارزش دفتری بدهی سطح معنی 333/0 بوده که از 05/0 بیشتر است و از نظر آماری مقدار این متغیر صفر بوده و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده نمی‌شود.
جدول 4-5: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم
ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدا
078/0-
513/2-
013/0
پذیرش فرض
جریانات نقدی
384/0
298/30
000/0
پذیرش فرض
اندازه شرکت
019/0
557/3
000/0
پذیرش فرض
ارزش دفتری بدهی
003/0
970/0
333/0
پذیرش فرض
نوسانات جریان وجوه نقد
085/0-
547/14-
000/0
پذیرش فرض
سود سهام ساختگی
028/0-
765/3-
000/0
پذیرش فرض

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با بهره گرفتن از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیرمستقل میزان وجه نقد و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی با متغیر وابسته جریانات نقدی عبارت است از:
(4-4)
با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از میزان وجه نقد را می‌توان با بهره گرفتن از متغیرهای ظرفیت بدهی، اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی پیش‌بینی کرد.
در ادامه بررسی مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه شده در فوق بدین منظور از جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است استفاده شد.
در جدول(4-6) فرضیات زیر آزمون شده است:
فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار نیست.
فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار است.
اگر سطح معنی‌داری از 05/0 کمتر باشد، نتیجه اینکه فرض مقابل تایید و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنی‌دار است.
همانطور که در جدول(4-6) آمده است، سطح معنی‌داری 000/0 است و از 05/0 کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنا دار است.
جدول 4-6: جدول تجزیه واریانس مدل دوم
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
587/2
5
517/0
270/262
000/0
خطا
438/0
463
002/0
مجموع
025/3
468

4-3-2-4) معیارهای مناسبت مدل دوم
به منظور بررسی مناسبت مدل می‌توان از دو معیار زیر استفاده کرد:
الف) ضریب تعیین: ضریب تعیین این مدل 855/0 می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق 5/85 درصد از تغییرات را می توان توجیه کرد که مقدار بسیار مناسبی است.
ب) مقادیر NFI ، RFI ، IFI و CFI، هرچه این مقادیر به عدد یک نزدیکتر باشند، مدل مناسب تر است. همچنین در صورتی که مقدار RMSEA از 05/0 کمتر باشد نتیجه به این معنی است که مدل بسیار مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل برازش داده شده مناسب و در صورتی که از 1/0 بالاتر باشد مدل برازش داده شده ضعیف است. همانطور که در جدول(4-7) آمده است مقادیر نشان دهنده این مطلب هستند که مدل مناسب است. این مقادیر با بهره گرفتن از نرم افزار آموس محاسبه شده اند.
جدول 4-7: جدول معیارهای مناسبت مدل دوم
مدل
NFI
RFI
IFI
CFI
RMSEA
مدل دوم
869/0
704/0
880/0
877/0
062/0
4-3-3-1) فرضیه سوم
در بررسی اینکه بین میزان وجه نقد نگهداری شده و خالص سرمایه درگردش شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد یا خیر، بدین منظور فرض صفر و مقابل به صورت زیر تعریف می‌شود:
: بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و خالص سرمایه درگردش شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد.()
:بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و خالص سرمایه درگردش شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. ()
برای آزمون فرض از رگرسیون استفاده می‌شود. بنابراین باید مدل زیر را در نظر گرفت:
(4-5)
که نشان دهنده عرض از مبدا، متغیر خالص سرمایه درگردش، متغیر اندازه شرکت، متغیر ارزش دفتری بدهی، متغیر نوسانات جریان وجوه نقدو متغیر سود ساختگی است و و نشان دهنده ضرایب رگرسیونی می باشند.
4-3-3-2) آزمون دوربین- واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین- واتسون استفاده شد، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفت:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین- واتسون بین 5/1 تا 5/2 باشد فرض پذیرفته و نتیجه اینکه خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین- واتسون 984/1 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 می‌باشد بنابراین میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
بنابراین مدل مورد نظر ما به صورت زیر است:
نمودار4-3: میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای خالص سرمایه در گردش و میزان وجه نقد
در این نمودار 21/0 نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای خالص سرمایه در گردش و میزان وجه نقد است. همچنین عدد 21/0 نیز نشان دهنده واریانس متغیر خالص سرمایه در گردش است. سایر مقادیر ارائه شده در نمودار نیز به همین صورت می‌توان تفسیر کرد.
4-3-3-3) مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه سوم
برای نوشتن معادلات ساختاری باید از ضرایب رگرسیونی استفاده کرد. همانطور که در جدول(4-8) آمده است، مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر میزان وجه نگهداری شده و خالص سرمایه در گردش211/0 و سطح معنی‌داری 000/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه سوم پذیرفته می‌شود و با اطمینان 95 درصد بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و خالص سرمایه درگردش شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
در این جدول مقدار عرض از مبدا، اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی نیز آزمون شده است، چون سطح معنی‌داری عرض از مبدا، اندازه شرکت، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی از 05/0 کمتر است نتیجه این است که مقدار این ضرایب مخالف صفر است و می‌توان در نوشتن معادلات ساختاری از آنها استفاده کرد. اما برای متغیر ارزش دفتری بدهی سطح معنی‌داری 256/0 بوده که از 05/0 بیشتر است و از نظر آماری مقدار این متغیر صفر بوده و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده نمی‌شود.
جدول 4-8: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه سوم
ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدا
252/0
030/7
000/0
پذیرش فرض
خالص سرمایه درگردش
211/0
367/23
000/0
پذیرش فرض
اندازه شرکت
042/0-
755/6-
000/0

دیدگاهتان را بنویسید