پایان نامه ارشد روانشناسی : ضرایب رگرسیونی

دانلود پایان نامه

ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد که با بهره گرفتن از آن می‌توان یک متغیر را براساس یک یا چند متغیر دیـگر پیش‌بـینی نمود. حال در صورتی که یک متغیر مستقل وجود داشته باشد، با مدل رگرسیون خطی ساده و در صورتی که بیش از یک متغیرمستقل بود با مدل رگرسیون چندگانه مواجه هستید.

الف) رگرسیون ساده
فرض کنید X یک متغیروابسته، Y یک متغیر مستقل و e متغیر خطا باشد. معادله خط رگرسیون به صورت:
( 3-1 )
است که در آن پارامترنشان دهنده عرض از مبدا خط رگرسیونی و پارامتر نشان دهنده شیب خط است. در مدل رگرسیونی خطی ساده متغیر مستقل تحت کنترل است و تصادفی نیست در صورتی که متغیر وابسته تصادفی است. با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون می‌توان فرض وجود ارتباط بین دو متغیر مستقل و وابسته را آزمون کرد. به منظور آزمون کردن فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار نیست ”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی دار است “
از جدول تجزیه واریانس استفاده می‌شود که به صورت زیر است.
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
1
MSR=SSR/1
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-2
MSE=SSE/n-2
مجموع
SST
n-1
که در آن
، و است.
(3-2)
تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد و در غیر این صورت پذیرفته می‌شود.
ب) رگرسیون چندگانه
مدل‌های رگرسیونی که شامل دو یا چند متغیر مستقل باشند به مدل‌های رگرسیون چندگانه معروفند. فرض کنید ، k متغیر تصادفی وابسته باشند و یک متغیرتصادفی مستقل باشد. رگرسیون خطی چندگانه میان این متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شود:
(3-3)
که در آن عرض از مبدا و ضرایب رگرسیونی می‌باشند.
حال به منظور آزمون فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار نیست ”
در برابر فرض
“: مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار است
از جدول تجزیه واریانس استفاده می‌شود که به صورت زیراست.
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
SSR
K
MSR=SSR/k
MSR/MSE
P-Value
خطا
SSE
n-k-1
MSE=SSE/n-k-1
مجموع
SST
n-1
تصمیم گیری
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد و در غیر اینصورت پذیرفته می‌شود.
3- 6 -2 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA
NFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل(مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطه‌ای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته می‌شود) با مدلی که توسط محقق پیشنهاد داده می‌شود، می‌پردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(3-4) بطوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را می‌سنجد و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(3-5)
که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیک تر باشد، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(3-6)
بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه این است که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسه‌ای است و به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(3-7)
در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف می‌شوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه اینکه مدل پیشنهادی مناسب است.
RMSEA: این شاخص نشان دهنده جذر میانگین مربعات خطای تقریبی است و به صورت تفاضل بین مجموع مربعات خطای کلی و مجموع مربعات خطای مدل پیشنهادی محاسبه می‌شود. در صورتی که مقدار RMSEA از 05/0 کمتر باشد نتیجه این است که مدل مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل برازش داده شده مناسب و در صورتی که از 1/0 بالاتر باشد مدل برازش داده شده ضعیف است.
3-6-3 آزمون دوربین- واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. مفهوم مستقل بودن به این معنی است که نتیجه یک مشاهده تاثیری بر نتیجه مشاهدات دیگر نداشته باشد. در رگرسیون، بیشتر در مواقعی که رفتار متغیر وابسته در یک بازه زمانی مورد مطالعه قرار میگیرد ممکن است با مشکل مستقل نبودن خطاها مواجه شد. به این نوع ارتباط در داده‌ها خودهمبستگی میگویند. در صورت وجود خودهمبستگی در خطاها نمیتوان از رگرسیون خطی استفاده کرد. به منظور بررسی استقلال خطاها از آزمون دوربین- واتسون استفاده می‌شود. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آماره دوربین- واتسون بین 0 تا 4 میباشد. اگر بین باقیمانده‌ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد، مقدار این آماره باید به 2 نزدیک باشد. اگر به صفر نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی مثبت و اگر به 4 نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی منفی میباشد. در مجموع اگر این آماره بین 5/1 تا 5/2 باشد جای هیچ نگرانی نیست.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه
تحلیل های آماری و آزمون فرضیه هایی که محقق بر اساس ادبیات نظری و پیشینه تاریخی موضوع تدوین نموده ، مهمترین مرحله یک پژوهش علمی است. این موضوع به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که، از آن به عنوان گذرگاه یک پژوهش یاد می کنند.برای پژوهش هایی که داده های آماری دارند،تجزیه وتحلیل داده ها یکی از فرآیندهای اساسی پژوهش به شمار می آید. در این مرحله پژوهشگر با بهره گرفتن از روش های آماری به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته وسپس آنها را تفسیر می نماید. برای این منظور ، از روش های توصیفی و استنباطی آمار استفاده می گردد. استفاده از روش های آماری با توجه به نوع ، ماهیت و روش پژوهش وهدف پژوهش متفاوت است. این فصل از پژوهش به تشریح و تفسیر یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل آماری داده های جمع آوری شده به منظور آزمون فرضیه های تدوین شده پژوهش اختصاص دارد. لذا در ابتدا با بکارگیری آماره های مبتنی برآمار توصیفی، مقادیر مربوط به متغیرهای اولیه پژوهش مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفته ودر مرحله بعد با استفاده ازآماره های آمار استنباطی، فرضیه های پژوهش آزمون و در مورد تأیید یا رد آنها تصمیم گیری شده وتفسیر مناسب صورت گرفته است. در هر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS ،لیزرل و آموس به تجزیه وتحلیل داده ها، آزمون فرضیات ، بررسی مدلها و انتخاب بهترین مدل استفاده گردیده است.
4-2)آمار توصیفی
در جدول(4-1) با بهره گرفتن از آمار توصیفی، میانگین، واریانس، مینیمم و ماکسیمم متغیرهای محاسبه شده آمده است.
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرها
متغیرها
میانگین
واریانس
مینیمم
ماکسیمم
وجه نقد
044/0
013/0
00/0
56/1
ظرفیت بدهی
2407/0
074/0
02/0
54/3
جریانات نقدی
2150/0
095/0
08/0-
84/3
سرمایه در گردش خالص
0246/0-
216/0
57/0-
59/5
فرصت های رشد شرکت
3313/0-
579/0
94/0-
08/7
اندازه شرکت
8973/5
468/0
49/4
96/7
ارزش دفتری بدهی
4671/0
150/1
10/0
04/14
سود سهام ساختگی
6360/0
233/0
00/0
1
نوسانات جریان وجوه نقد
6787/0
301/0
00/0
46/8
4-3) آمار استنباطی
4-3-1)آزمون فرضیه ها
در آزمون فرضیه ها اول تا چهارم متغیرهای اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود ساختگی به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد.
4-3-1-1) فرضیه اول
در بررسی اینکه بین میزان وجه نقد نگهداری شده وظرفیت بدهی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد یا خیر، بدین منظور فرض صفر و مقابل به صورت زیر تعریف شد:
: بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و ظرفیت بدهی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود ندارد().
: بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و ظرفیت بدهی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد().
برای آزمون فرض از رگرسیون استفاده شد. بنابراین مدل زیر در نظر گرفته شد:
(4-1)
که نشان دهنده عرض از مبدا، متغیر ظرفیت بدهی، متغیر اندازه شرکت، متغیر ارزش دفتری بدهی، متغیر نوسانات جریان وجوه نقدو متغیر سود ساختگی است و و نشان دهنده ضرایب رگرسیونی است.
4-3-1-2) آزمون دوربین- واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین- واتسون استفاده می‌شود، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین- واتسون بین 5/1 تا 5/2 باشد فرض پذیرفته و نتیجه اینکه خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین- واتسون 297/2 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 می باشد نتیجه این که میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
بنابراین مدل مورد نظر ما به صورت زیر است:
نمودار4-1 : میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای ظرفیت بدهی و میزان وجه نقد
در این نمودار 11/0 نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای ظرفیت بدهی و میزان وجه نقد است. همچنین عدد 07/0 نیز نشان دهنده واریانس متغیر ظرفیت بدهی است. سایر مقادیر ارائه شده در نمودار را نیز به همین صورت می‌توان تفسیر کرد.
4-3-1-3) مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه اول
برای نوشتن معادلات ساختاری به ضرایب رگرسیونی نیاز است. در جدول(4-2) آمده است که مقدار ضریب رگرسیونی میان متغیر میزان وجه نگهداری شده و ظرفیت بدهی110/0 و سطح معنی‌داری 001/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی‌داری و مثبت بودن ضریب رگرسیونی نتیجه گرفته می‌شود فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه اول پذیرفته می‌شود و با اطمینان 95 درصد بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و ظرفیت بدهی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
در این جدول مقدار عرض از مبدا، اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی نیز آزمون شده است، چون سطح معنی‌داری از 05/0 کمتر است مقدار این ضرایب مخالف صفر است و می‌توان در نوشتن معادلات ساختاری از آنها استفاده کرد.
جدول 4-2: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه اول
ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدا
218/0
345/3
001/0
پذیرش فرض
ظرفیت بدهی
110/0
410/3
001/0
پذیرش فرض
اندازه شرکت
035/0-
135/3-
002/0
پذیرش فرض
ارزش دفتری بدهی
043/0
718/6
000/0
پذیرش فرض
نوسانات جریان وجوه نقد
068/0-
314/4-
000/0
پذیرش فرض
سود سهام ساختگی
054/0
334/3
001/0
پذیرش فرض
با بهره گرفتن از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل میزان وجه نقدو متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی با متغیر وابسته ظرفیت بدهی عبارت است از:
(4-2)

با بهره گرفتن از این مدل رگرسیونی، هر مقدار مدنظر، از میزان وجه نقد را می‌توان با بهره گرفتن از متغیرهای ظرفیت بدهی، اندازه شرکت، ارزش دفتری بدهی، نوسانات جریان وجوه نقد و سود سهام ساختگی پیش بینی کرد.
در ادامه بررسی می‌شود آیا مدل رگرسیونی ارائه شده در فوق مناسب است یا خیر، بدین منظور از جدول تجزیه واریانس که با نرم افزار SPSS به دست آمده است استفاده می‌شود.
در جدول (4-3) فرضیات زیر آزمون می شوند:
فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار نیست.
فرض : مدل رگرسیون خطی برازش داده شده، معنی‌دار است.
اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد، نتیجه اینکه فرض مقابل تایید و مدل رگرسیون خطی برازش داده شده معنی‌دار است.
همانطور که در جدول(4-3) آمده است، سطح معنی‌داری 000/0 است و از 05/0 کمتر است. بنابراین مدل رگرسیونی ارائه شده در رابطه فوق معنادار است.
جدول 4-3: جدول تجزیه واریانس مدل اول
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی داری
رگرسیون
888/0
5
178/0
452/18
000/0
خطا
137/2
463
010/0
مجموع
025/3
468
4-3-1-4) معیارهای مناسبت مدل اول
به منظور بررسی مناسبت مدل می توان از دو معیار زیر استفاده کرد:
الف) ضریب تعیین: ضریب تعیین این مدل 294/0 می‌باشد یعنی با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی فوق 4/29 درصد از تغییرات را می‌توان توجیه کرد که مقدار پایینی است.
ب) مقادیر NFI ، RFI ، IFI و CFI، هرچه این مقادیر به عدد یک نزدیکتر باشند، مدل مناسب تر است. همچنین در صورتی که مقدار RMSEA از 05/0 کمتر باشد نتیجه این است که مدل بسیار مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین 05/0 تا 08/0 باشد، مدل برازش داده شده مناسب و در صورتی که از 1/0 بالاتر باشد به این معنی است که مدل برازش داده شده ضعیف است. همانطور که در جدول(4-4) مشاهده می شود مقادیر نشان دهنده این مطلب هستند که مدل ضعیف است. این مقادیر با بهره گرفتن از نرم افزار آموس محاسبه شده اند.
جدول 4-4: جدول معیارهای مناسبت مدل اول
مدل
NFI
RFI
IFI
CFI
RMSEA
مدل اول
260/0
110/0
269/0
256/0
208/0
4-3-2-1) فرضیه دوم
در بررسی اینکه بین میزان وجه نقد نگهداری شده و جریانات نقدی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد یا خیر، بدین منظور فرض صفر و مقابل به صورت زیر تعریف ‌شد:
: بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و جریانات نقدی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود ندارد. ()
: بین میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت و جریانات نقدی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
()
برای آزمون فرض از رگرسیون استفاده ‌شد. بنابراین مدل زیر در نظر گرفته شد.
(4-3)
که نشان دهنده عرض از مبدا، متغیر جریانات نقدی، متغیر اندازه شرکت، متغیر ارزش دفتری بدهی، متغیر نوسانات جریان وجوه نقد و متغیر سود ساختگی است و و نشان دهنده ضرایب رگرسیونی می‌باشند.
4-3-2-2) آزمون دوربین- واتسون
برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین- واتسون استفاده شد، و فرضیات زیر مورد آزمون قرار گرفت:
فرض : خطاها مستقل نیستند.
فرض : خطاها مستقل هستند.
اگر مقدار آماره دوربین- واتسون بین 5/1 تا 5/2 باشد فرض پذیرفته می‌شود و نتیجه اینکه خطاها مستقل هستند.
در مدل کلی مقدار آماره دوربین- واتسون 194/2 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 است بنابراین میان خطاها استقلال وجود دارد و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد.
بنابراین مدل مورد نظر ما به صورت زیر است:
نمودار4-2: میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای جریانات نقدی و میزان وجه نقد
در این نمودار 38/0 نشان دهنده میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای جریانات نقدی و میزان وجه نقد است. همچنین عدد 09/0 نیز نشان دهنده واریانس متغیر جریانات نقدی است. سایر مقادیر ارائه شده در نمودار را نیز به همین صورت می توان تفسیر کرد.

4-3-2-3) مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه دوم
برای نوشتن معادلات ساختاری به ضرایب رگرسیونی نیاز است.

دیدگاهتان را بنویسید