پایان نامه رایگان درمورد Assessment، Technology، Education

موردی انتخاب شد و برای تست مدل استفاده شد و در این راستا راهکارهایی برای بهبود وضع سازمان پیشنهاد شد.
5-2-مزایای مدل پیشنهادی
از جمله مزیت‌های مدل طراحی شده این است که هر سازمانی، با مشاهده نتیجه فازی این سنجش آمادگی، می‌تواند به نقاط ضعف و نقاط قوت خود در زمینه آمادگی برای اتخاذ و پذیرش معماری سرویس‌گرا واقف شود و با توجه به راهکارهای پیشنهادی، سعی در بهبود و ارتقای شرایط و افزایش آمادگی خود نماید. از سوی دیگر به خاطر فازی بودن این معیارها درک و فهم آن برای هرکسی بدون نیاز به آشنایی با مباحث آمارگیری، آسان و راهبردی می‌باشد. با استفاده از استنتاج فازی خطاهای ارزشیابی کاهش یافته و از حالت مطلق گرای منطق کلاسیک عاری می‌گردد با وجود این مدل، دستیابی به مدل تخمینی و پیش بینی کننده با ارائه قوانین فازی مناسب در تعیین خروجی، امکان پذیر می‌شود.
5-3-اقدامات آتی
در طراحی مدل، استفاده از شبکه‌های عصبی می‌تواند موجبات بهبود قابلیت اندازه گیری آمادگی سازمان را فراهم کند. به عبارتی ترکیب سیستم‌های خبره فازی و تلفیق با شبکه‌های عصبی می‌تواند زمینه ساز تحقیقی دیگر در این راستا باشد.
در روش‌های سنجش و اندازه‌گیری، استفاده از مفاهیم خوشه بندی در منطق فازی به منظور دستهبندی مناسب و مستدل تر زیر شاخص‌ها قابل استفاده و بررسی است.
در تحقیقی دیگر می‌توان، فعالیت سیستم طراحی شده را بسط داد، به عبارتی می‌توان سیستمی مبتنی بر منطق فازی طراحی کرد به نحوی که علاوه بر سنجش میزان آمادگی معماری سرویس‌گرایی، به سنجش میزان آمادگی سازمان برای استقرار سایر سیستم ها همچون سیستم‌های یکپارچه سازمانی نیز بپردازد.
منابع
[1] مهجوریان امیر،”تدوین متودولوژی برنامه‌ریزی معماری سازمانی سرویس‌گرا جهت پوشش کامل به چارچوب زکمن “،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،1386
[2] جعفر رزمی, محسن صادق عمل نیک ، مهدی هاشمی،” انتخاب تأمین کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شب که‌ای فازی”، نشریه دانشکده فین, دوره ?? , شماره ?, ???? , از صفحه ??? تا ?46
[3] جلال حقیقت منفرد،آزاده رضایی،”ارائه مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری برم بنای فرآیند تحلیل شبکه فازی “،فراسوی مدیریت، سال چهارم، شماره 16، 1390
[4] محمد حسینی،” منطق فازی و کاربردهای آن در مدیریت”، انتشارات ایشیق، 1381
[5]Ahmed H. Anjariny, Akram M. Zeki,” Development of Model for Assessing organizations’ Readiness Toward Successful Business Intelligence Systems”, Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS), 2011 International Conference on, Page(s)1-6
[6]Norjansalika Janom1, Mohd Shanudin Zakaria2,” B2B E-commerce Readiness Assessment Indicators based on the Critical Success Factors”, International Conference on Electrical Engineering and Informatics – IEEE,2009,
[7]Shanaka de Soysa and Julian Nanayakkara ,”Readiness for ERP Implementation in an Organization Development of an Assessment Model”, 2006 IEEE, page27-32
[8]Hanafizadeh, P. Hanafizadeh, M. and Khodabakhshi “Taxonomy of e-readiness assessment measures”, International Journal of Information Management “, 2009, page189-195
[9] Al-Omari, A and Al-Omari, h “E-Government Readiness Assessment Model”, Journal of Computer Science , 2006-page 841-845
[10] Computer Systems Policy Project, “Readiness Guide for Living in the Networked World” ,1998, Available at: http://www.cspp.org/projects/readiness/
[11] Asian Pacific Economic Corporation (APEC),”e-commerce readiness assessment guide”. Auckland:APEC[Online],2000,Availableat: http://www.schoolnetafrica.net/fileadmin/resources/APEC_E
[12] The World Information Technology and Services Alliance (WITSA), “International Survey of Electronic Commerce”, London. , www.witsa.org/papers/EComSurv.pdf, 2000
[13] Center for International Development and Conflict Management(CIDCM) at the University of Maryland ,”Negotiating the Net Model”, Available at: www.bsos.und.edu/cidcm/projects/neo.html 1998
[14] Machado .C ,”Developing an e-readiness model for higher education institutions: results of a focus group study”, British Journal of Educational Technology, Vol 38 No 1 , 2007, page 72-82
[15] Snyder-Halpern. R “Indicators of organizational readiness for clinical information technology/systems innovation: a Delphi study”, International Journal of Medical Informatics , 2001
[16] Wild, E.L , Fehrenbach, S.N, “Assessing organizational readiness and capacity for developing an integrated child health information system”,2004
[17] Mirzaei, J. and Mosavi Madani, F, “Proposing a Conceptual Readiness Assessment Model of MIS/IS Development in Manufacturing Companies”, International Conference of Information,Process, and Knowledge Management, IEEE,2009
[18]Rosalie J. Ocker, Susan Mudambi, “Assessing the Readiness of Firms for CRM:
A Literature Review and Research Model”, Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences ,2002 IEEE
[19] Setrag Khoshafian, Service Oriented Enterprsies, Auerbach Publications, ISBN 0-8493-5360-2,2006
[20] Chief information Officer Council. “A Practical guide to federal enterprise architecture” Version 1.0. 2001 available at http://www.cio.gov/documents/bpeaguide.pdf
[21]Jae Choi, K. (Ram) Ramamurthy, “Service-Oriented Architecture and IT-Business Alignment”, Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations management , 2011
[22]W. Vegter,” Critical success factors for a SOA implementation, A case study in the financial sector”,11th Twente Student Conference on IT,2009
[23] Keen, M., Acharya, A., Bishop, S., Hopkins, A. and Milinski, S,” Patterns:Implementing an SOA Using an Enterprise Service Bus”, IBM Publisher, 2004
[24] Borges, B., Holley, K. and Arsanjani, A.,” Service-oriented Architecture”,2004
[25]Amir Mahjoorian ,”Business Process Management Systems (BPMS)”,www.ESOA.ir ,2008
[26]Timothy J. Ross, fuzzy logic with engineering applications,3th edition, Publisher John Wiley & Sons, ISBN 0470748516, 9780470748510, 2009
[27]L.A Zadeh, “fuzzy sets as a basis for a theory of possibility “,fuzzy sets and systems
information and control, 1978, 8(3), pp 338-353
[28]Jafar Razmi, Mohamad Sadegh Sangari, Reza Ghodsi,” developing a practical framework for erp readiness assessment using fuzzy analytic network process”, advances in engineering software, (2009) pp 1168-1178
[29]Thomas L. Saaty,” fundamentals of the analytic network process”, japan, 1999
[30]Jafar Razmi, Reza Ghodsi , Mohamad Sadegh Sangari,” a fuzzy anp model to assess the state of organizational readiness for erp implementation”, ieee,2008
[31]Nour-Mohammad Yaghoubi , Saeed Fallah Tafti, Mahmood Hazrati,” e-readiness measurement through fuzzy analytical hierarchy process (fahp) case study: tehran stock exchange”, issn 1991-8178, 2011,5(3),pp 436-441,
[32]Sandy Carter=The New Language Of Business Soa & Web 2= Ibm Press=2007= Isbn 0-13195654
[33] Pnicolai M. Josuttis , “Soa In Practice , O’reilly Media “, 2007
Isbn-10:0596529554
[34] Karascony,” 4 Step To Soa” ,Www.Computerworld.Com , 2006
[35] Michael P. Papazoglou, Paolo Traverso, Schahram Dustdar, Frank Leymann =”Service-Oriented Computing: State Of,The Art And Research Challenges” Computer In Computer= Vol 40, No11 ,2007, Pp38-45
[36] Jenny Franzén , “Factors To Succeed With Soa” , Master Thesis In Informatics, Issn: 1651-4769, It University Of G?teborg Chalmers University Of Technology And G?teborg, 2008
[37]Erickson John, Siau Keng (2008) , ‘Critical Success Factors In Soa Implementation’, Proceedings Of The Fourteenth Americas Conference On Information Systems (Amcis 2008) , August 14-17 2008, Toronto, Canada.
[38] Schonewille, J. P., (2010). ‘Integration Process Factors And Effects’, Proceedings Of The Sixteenth
Americas Conference On Information Systems (Amcis 2010) , August 12-15,
[39] Mahshitah Abdul Manan, “Enterprise Soa Implementation Readiness: A Case Study In Malaysia”, Acis Proceedings, Paper 64, 2011
[40] Lee Jung Hoon, Shim Hye Jung, Kim Kyung Kyu (2010) , ‘Critical Success Factors In Soa Implementation: An Exploratory Study’ Information Systems Management, 27:2, 123-145, 2010
[41] Neil Macehiter, Neil Ward-Dutton, Real Soa: Critical Success Factors, An Independent Report Supplied By Systinet Corporation, Www.Mwdadvisors.Com,2005–
[42]Miko Matsumura, Bjoern Brauel, Jignesh Shah,” Soa Adoption For Dummie” Wiley Publishing, 2009
[43] Mohamad Afshar , “Soa Governance: Framework And Best Practices ” Oracle Corporation, Http://Www.Oracle.Com/Soa, 2007 8
[44] “Soa Governance Enabling Sustainable Success With Soa”, Webmethod , October , 2006
[45] William A. Brown, Garry Moore,William Tegan, “Soa Governance, Ibm’s Approach”, August 2006
[46] Bieberstein, N., Bose, S., Fiammante, M., Jones, K. & Shah, R. (2006, Service-Oriented Architecture (Soa) Compass: Business Value, Planning And Enterprise Roadmap. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Plc/Ibm Press
[47]Bloomberg. Jason , Ronald Schmelzer, ” Service Orient Or Be Doomed! : How Service Orientation Will Change Your Business” Hoboken, John Wiley & Sons, 2006
[48] Lawler J., Benedict V., Howell-Barber H., Joseph A. (2008) , ‘Critical Success Factors In The Planning Of A Service-Oriented Architecture (Soa) Strategy For Educators And Managers’, Isecon 2008, Phoenix-Arizona.
[49]Joel L. Vengco, “Thinking Soa: How To Get Your Organization Ready” ,2008
[50] Miko Matsumura , Bjoern Brauel, Jignesh Shah, ” Soa Adoption For Dummie “Wiley Publishing,2009
[51] Luthria H. & Rabhi F.’Service Oriented Computing In Practice – An Agenda For Research Into The Factors Influencing The Organizational Adoption Of Service Oriented Architectures’ Journal Of Theoretical And Applied Electronic Commerce Research, January 2009
[52] Ibm , ‘Five Best Practices For Deploying A Successful Service-Oriented Architecture’, Available At: Http://Www.Ibm.Com, 2008
[53]”SOA Governance in the Enterprise”

دیدگاهتان را بنویسید