منبع پایان نامه درباره بسته‌بندی، مواد غذایی، ایالات متحده

فهرست مطالب
فهرست مطالب ‌و
فصل 1 مقدمه 2
1-1 طبقه‌بندی و انواع آنتی‌بیوتیک‌های مصرفی در دام و طیور 3
1-2 مکانیسم عمل آنتی‌بیوتیک‌ها 4
1-2-1 مکانیسم عمل تتراسایکلین‌ها 4
1-2-2 مکانیسم عمل کلرامفنیکل 5
1-2-3 مکانیسم عمل پنی‌سیلین 5
1-3 منابع شیمیایی 6
1-3-1 تتراسایکلین‌ها 6
1-3-2 پنی‌سیلین 7
1-3-3 کلرامفنیکل 8
1-4 مکانیسم باقیماندن آنتی‌بیوتیک‌ها در گوشت، شیر و تخم مرغ 8
1-4-1 خواص فارماکوکینتیک تتراسایکلین‌ها 8
1-4-2 خواص فارماکوکینتیک کلرامفنیکل : 10
1-4-3 خواص فارماکوکینتیک پنی‌سیلین : 10
1-5 اهمیت شناسایی آنتی‌بیوتیک‌ها در مواد غذایی 10
1-5-1 عوارض جانبی تتراسایکلین‌ها 11
1-5-2 عوارض جانبی کلرامفنیکل 13
1-5-3 عوارض جانبی پنی‌سیلین 15
فصل 2 مروری بر تحقیقات انجام شده 17
فصل 3 مواد و روش‌های استفاده شده 21
3-1 مواد 21
3-1-1 مواد و محلول‌ها مصرفی 21
3-1-2 کیت‌های مصرفی 22
3-1-3 تجهیزات مورد استفاده 25
3-2 روش اریمونواسی 26
3-2-1 بررسی باقیمانده تتراسایکلین‌ها با روش ایمونواسی 26
3-2-2 بررسی باقیمانده کلرامفنیکل با روش ایمونواسی 29
3-2-3 بررسی باقیمانده پنی‌سیلین 31
3-3 روش کوروماتوگرافی مایع 32
3-3-1 فاز متحرک 33
3-3-2 پمپ 34
3-3-3 انژکتور (محل تزریق) 35
3-3-4 ستون 36
3-3-5 بررسی باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 40
3-4 جداسازی باکتری‌های سالمونلا، اشرشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس 42
3-4-1 آماده‌سازی نمونه گوشت قرمز و سفید 42
3-4-2 شمارش استافیلوکوک‌های کواگولاز مثبت در نمونه گوشت سفید وقرمز 42
3-4-3 جداسازی سالمونلا در نمونه گوشت سفید و قرمز 43
فصل 4 نتایج به دست آمده و بحث 52
4-1 نتایج 52
4-1-1 نتایج به دست آمده با روش کروماتوگرافی مایع 52
4-1-2 نتایج آزمون‌های میکروبی گوشت قرمز و سفید 67
4-1-3 نتایج به دست آمده با روش ایمونواسی 71
4-1-4 نتایج به دست آمده توسط کیت جستجوگر پنی‌سیلین: 93
4-2 بحث 93
فصل 5 نتیجه‌گیری 97
5-1 پیشنهادات 99
منابع و مراجع 101
فهرست جدولها
جدول ‏31: حلال‌های متداول برای فاز متحرک در HPLC 36
جدول ‏32: فازهای ساکن HPLC و کاربردهای رایج آنها 39
جدول ‏33: ستون‌های فاز برگشتی رایج و میزان قطبیت نسبی آنها 40
جدول ‏34: طول و قطر داخلی ستون 41
جدول ‏35: تفسیر محیط TSI بر اساس عمق محیط 46
جدول ‏36: تقسیر محیط TSI بر اساس سطح مایل محیط 46
جدول ‏37: مشخصات سالمونلاها از نظر واکنش‌های بیوشیمیایی 48
جدول ‏41: نتایج باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه شیر (ppb) 58
جدول ‏42: نتایج باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه شیر (ppb) 59
جدول ‏43: نتایج باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه شیر (ppb) 60
جدول ‏44: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb) 61
جدول ‏45: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb) 62
جدول ‏46: باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ppb) 63
جدول ‏47: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb) 64
جدول ‏48: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb) 65
جدول ‏49: باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ppb) 66
جدول ‏410: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ppb) 67
جدول ‏411: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ppb) 68
جدول ‏412: باقیمانده پنی‌سیلین جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ppb) 69
جدول ‏413: نتیجه جداسازی باکتری سالمونلا از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی قرمز 70
جدول ‏414: جداسازی باکتری اشرشیاکلی از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی قرمز 71
جدول ‏415: نتیجه جداسازی باکتری سالمونلا از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی سفید 71
جدول ‏416: جداسازی باکتری اشرشیاکلی از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی سفید 72
جدول ‏417: باکتری استافیلوکوک اورئوس کواگولاز مثبت از 10 نمونه گوشت بسته‌بندی سفید 72
فهرست شکلها
شکل ‏11: فرمول ساختاری تتراسایکلین 8
شکل ‏12: فرمول ساختاری اکسی‌تتراسایکلین 8
شکل ‏13: فرمول ساختاری پنی‌سیلین 9
شکل ‏14: فرمول ساختاری کلرامفنیکل 9
شکل ‏41: کروماتوگرام تزریق مسققیم محلول‌های مادر پنی‌سیلین 54
شکل ‏42: کروماتوگرام تزریق مسققیم محلول‌های مادر کلرامفنیکل 54
شکل ‏43: کروماتوگرام تزریق مسققیم محلول‌های مادر تتراسایکلین 55
شکل ‏44: کروماتوگرام پنی‌سیلین در نمونه‌های گوشت سفید 55
شکل ‏45: کروماتوگرام تتراسایکلین در نمونه‌های گوشت سفید 56
شکل ‏46: کروماتوگرام کلرامفنیکل در نمونه‌های گوشت سفید 56
شکل ‏47: کروماتو گرام پنی‌سیلین در نمونه‌های گوشت قرمز 57
شکل ‏48: کروماتوگرام تتراسایکلین‌ها در نمونه‌های گوشت قرمز 57
شکل ‏49: کروماتوگرام کلرامفنیکل در نمونه‌های گوشت قرمز 58
شکل ‏410: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه شیر (ng/ml) 73
شکل ‏411: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ng/ml) 76
شکل ‏412: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز (ng/ml) 79
شکل ‏413: باقیمانده تتراسایکلین جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ng/ml) 82
شکل ‏414: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه شیر (ng/ml) 85
شکل ‏415: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه تخم مرغ (ng/ml) 87
شکل ‏416: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت سفید (ng/ml) 90
شکل ‏417: باقیمانده کلرامفنیکل جدا شده در 15 نمونه گوشت قرمز(ng/ml) 93
شکل ‏51: درصد نمونه‌های دارای باقیمانده کلرامفنیکل بیش از حد مجاز در دو روش تست 99
شکل ‏52: درصد میانگین میزان باقیمانده تتراسایکلین نسبت به حد مجاز 100
شکل ‏53: درصد میانگین میزان باقیمانده پنی‌سیلین نسبت به حد مجاز در تست HPCL 100
فهرست علامتها و اختصارها
معادل فارسی
معادل انگلیسی
علامت
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
High Performance Liquid Chromatography
HPLC
تست ایمونواسی
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
ELISA
وزارت کشاورزی ایالات متحده امریکا
United States Department of Agriculture
USDA
سازمان غذا و داروی ایالات متحده امریکا
Food and Drug Administration
FDA
Gokaraju Rangaraju College Of Pharmacy
GRCP
اتحادیه اروپا
European Union
EU
واحد در یک میلیارد
Part Per Bilion
PPB
مقدار بیشینه جذب
BMAX
Triple Sugar Iron Agar
TSI
استاندارد
Standard
STAND
غلظت
Concentration
CONC
سالمونلا-شیگلا
SALMONELLA -SHIGELA
SS
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAO
سازمان بهداشت جهانی
World Health Organization
WHO
واحد در میلیون
Part Per Milion
PPM
دستگاه عصبی مرکزی
Central Nurvous System
CNS
ایمونوگلوبین E
Immunoglobulin E
IGE
ایمونوگلوبین M
Immunoglobulin M
IGM
ایمونوگلوبین G
Immunoglobulin G
IGG
اکسی تترا سایکلین
Oxytetracycline
OTC
تتراسایکلین
Tetracycline
TC
اموکسیسیلین
Amoxicillin
AMOX
پنسیلین
Penicillin
PENG
ضریب شکست
Reflective Index
RI
فرابنفش
Ultra Violet
UV
به نام خدا
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
رساله کارشناسی ارشد
عنوان: بررسی میزان بار میکروبی گوشت‌های بسته‌بندی شده قرمز و سفید در سطح تهران و تعیین کمی باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها در گوشت سفید، قرمز، شیر، تخم مرغ با بررسی کروماتوگرافی مایع Hplc)) و ایمونواسی (Elisa )
کمیته ممتحنین:
استاد راهنما: دکتر اسماعیل صابرفر
استاد مشاور: دکتر هاتف آجودانی فر
استاد ممتحن داخلی: دکتر احد هراتی
تاریخ: 27/6/92
چکیده
این مطالعه بر روی 4 ماده غذایی مورد مصرف مردم انجام شد که شامل شیر، گوشت قرمز و سفید بسته‌بندی و تخم مرغ بود. از هر کدام از این مواد تعداد 15 نمونه از مناطق مختلف تهران در شهریور ماه 1391 جمع‌آوری شد. این نمونه‌ها برای بررسی 4 آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین، اکسی‌تتراسایکلین، پنی‌سیلین و کلرامفنیکل با روش کروماتوگرافی مایع و ایمونواسی انتخاب شدند.
در روش HPLC از ستون C18 و فاز متحرک (1 mil/min) که شامل استات آمونیوم، اسید استیک و متانول بود، استفاده شد. در روش آزمون الایزا از کیت‌های تشخیصی proximal استفاده شد. همچنین از کیت explore برای تشخیص حضور یا عدم حضور پنی‌سیلین به استفاده شد. تمامی نمونه‌های مورد آزمایش با روش HPLC باقیمانده دارویی کمتر از حد مجازهای تعیین شده نشان دادند به غیر از آنتی‌بیوتیک کلرامفنیکل که بالاتر از حد مجاز بود. این نتیجه در مورد آزمون الایزا نیز صادق بود. لازم به ذکر است که در بعضی از نمونه‌های شیر و تخم مرغ که به روش ایمونواسی اندازه‌گیری شدند، نتایج حاصل کمتر از حد تشخیص کیت بود که با HPLC به طور دقیق اندازه‌گیری شد. کیت جستجوگر پنی‌سیلین نشان از عدم حضور پنی‌سیلین در تمامی نمونه‌ها داشت. میزان بار میکروبی 3 باکتری سالمونلا و اشرشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس کواگولاز مثبت در گوشت‌های بسته‌بندی بررسی شدند که سالمونلا در تمامی آنها منفی ولی باکتری اشرشیاکلی در تعدادی از نمونه‌ها بیشتر از حد مجاز تعیین شده بود. استافیلوکوک‌های جدا شده از گوشت‌های مرغ نیز کمتر از حد مجاز تعیین شده بود.
داده‌های به دست آمده از روش‌های به کار گرفته در این مطالعه به طور کامل همدیگر را تأیید کرده و نشان از کیفیت انجام آزمون دارند. با توجه به نتایج به دست آمده مواد غذایی مورد آزمایش در این مطالعه از لحاظ باقیمانده پنی‌سیلین و تتراسایکلین‌ها برای مصرف افراد جامعه ضرری نداشته ولی از نظر باقیمانده کلرامفنیکل مصرف آن در دراز مدت ممکن است همراه با عوارض ناشی از باقیمانده‌های دارویی باشد.
مقدمه
تهیه غذای کافی از نظر کیفیت و کمیت باید در حد مناسبی باشد. این امر امروزه یکی از مسائل مهم و بحرانی در کشورهای جهان سوم به شمار می‌رود. در کشورهایی که تغذیه افراد به خوبی صورت نمی‌گیرد، از نظر نیروی کار جسمی و فکری دچار محدودیت می‌گردند و از نظر اقتصادی لطمه‌های فراوانی به آنها وارد می‌شود.
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت شخص سالم نباید به هیچ نوع بیماری مبتلا باشد و همچنین باید از حد اعلای توانایی جسمی و فکری و نیروی کافی بهره‌مند باشد. همچنین می‌بایست از تمام نعمت‌های زندگی لذت برده و کمترین درد و رنجی را احساس ننماید.
این مهم بدون تأمین غذای کافی و مناسب، امکان‌پذیر نمی‌باشد. به عقیده بزازیلیوس دانشمند انگلیسی، بدون مواد پروتئینی هیچ عضوی از انسان و گیاه قادر به رشد و نمو نخواهد بود. به طوری که از کوچک‌ترین موجودات مانند ویروس‌ها تا بزرگترین پستانداران از جمله انسان همگی به پروتئین نیاز دارند.
امروزه آنتی‌بیوتیک‌ها به طور وسیع در پرورش دام و طیور و همچنین برای کنترل بیماری‌ها و جلوگیری از فساد مواد غذایی استفاده می‌شوند. این مواد به طور گسترده به منظور پیشگیری، درمان و به عنوان محرک رشد به کار برده می‌شوند. بیش از 40% داروهای دامپزشکی به عنوان مکمل به خوراک دام افزوده شده و حدود 20% علیه بیماری‌های عفونی و 39% برای کنترل بیماری‌های ویروسی و انگلی استفاده می‌شود.
وجود باقیمانده‌های آنتی‌بیوتیکی

دیدگاهتان را بنویسید