موسسه حرف اخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه تعهد مستمر

مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.1-6 بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی داری وجود... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان حل اختلاف، دادگاه صالح

است را با تراضی در شوراهای حل اختلاف اقامه نمود هر چند که ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف عنوان داشته که در کلیه امور مدنی و حقوقی ، شوراهای حل اختلاف با تراضی طرفین برای صلح و سازش... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان دادگاه صالح، اعتبار امر مختوم، قواعد آمره، اشخاص ثالث

است. عدم صلاحیت نسبی اکثرا ً به حقوق مدعی علیه (خوانده)اخلال می نماید ؛ چه قواعد مربوط به صلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان قواعد آمره، حل اختلاف، دادگاه صالح، قاعده آمره

مورد بررسی قرار دهد. و دوم آنکه خوانده با عدم اعتراض به آدرس اعلامی توسط خواهان تا پایان جلسه اول موافقت ضمنی خود را با اقامتگاه اعلامی از سوی خواهان ابراز داشته است ؛چراکه “قواعد... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان دادگاه صالح، قاعده آمره، اشخاص ثالث، اصل تناظر

عبارت روشنتر، آیا ملاک صلاحیت زمان قبل از تقدیم دادخواست است یا حین تقدیم دادخواست و یا درجریان دادرسی نیز تأثیر دارد؟ یکی از شرایط رسیدگی عادلانه دادگاه ها، رعایت اصل تناظر می باشد... ادامه