منابع پایان نامه با موضوع رفتار متقابل

پیرامون را به گونههایی متفاوت از کودکان عادی مورد توجه و تفسیر قرار میدهند. عبدالهزادهرافی، بهرامی، میرزمانی، صالحی و حسنزادهاول (1389)، در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تحول نظریه... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع تئوری، هیجانی، شناختی، توانایی

به واسطه احساساتی همچون خشم، اضطراب و ترس جلوگیری نماید (یارمحمدیان، 1387). هوش هیجانی در سالهای اولیه زندگی شکل میگیرد و به صورتی محدودتر در تمام طول عمر ادامه مییابد. هوش هیجانی... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع 624، 623، انگیزشی، مبنای

خلاصه شده است: جدول شماره 4-9 : تحلیل واریانس بر مبنای جنسیت مجموع مجذوراتدرجه آزادیمیانگین مجذورات(F)فیشر(sig)سطح معنی دارQ1بین گروه ها0/88810/8881/6600/198 درون گروه ها333/3456230/535 جمع334/234624 Q2بین... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع سابقه خدمت

D1D5Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19D1ضریب همبستگی پیرسون(r)1 سطح معنی دار(Sig) 0/000 D5ضریب همبستگی پیرسون(r)0/7721 سطح معنی دار(Sig)0/000 Q1ضریب همبستگی پیرسون(r)0/006-0/0171 سطح معنی دار(Sig)0/8790/678 Q2ضریب همبستگی... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع قانون کار، سابقه خدمت

الگوی دو عاملی هرزبرگ تعدیل شده و تقسیم بندی عوامل طبق، تحقیق مشابه خارجی به صورت سه دسته عوامل صورت گرفته است. 3-1مقدمه: در این فصل چهارچوب کلی یا متدلوژی تحقیق، مشتمل بر روش کلی... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع ابراز وجود، عوامل بازدارنده، رفتار انسان، کاهش استرس

(1973) در مطالعه دیگری مربوط به همین رابطه نظریه دو بخشی نقل و انتقال کارکنان متوجه شد که در امتیازهای رضایت شغلی، هیچ تفاوتی بین آنها که بر سرکار خود میمانند و آنها که شغل خود را ترک... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع فعال نمودن، ناخودآگاه، ادراک خود

ه متمایز از انسان ارائه کرده، یکی را که در اصل منفی است نظریه X و دیگری را که در اصل مثبت است، نظریه Y مینامد. او پس از مشاهده رفتار مدیران با کارکنان، به این نتیجه رسیدکه دیدگاه مدیران... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع حقوق و دستمزد، سلسله مراتب، رفتار انسان، حسابداران

شامل: توانایی کارکنان، دانش شغلی(مهارت)، امیال، خصوصیات، احساسات، خلق و خو، باورها و ارزشهایی است که کارکنان با خود به محیط کار میآورند.بافت شغلی شامل: محیط فیزیکی، فعالیتهایی که... ادامه

منبع تحقیق با موضوع بهبود عملکرد

کورتسیس بزرگتر، به صورت زیر خواهد بود: و نحوه تصمیمگیری موقعیت پالس با بکارگیری آشکارساز انرژی معمولی به صورت زیر انجام میشود: آشکارسازی سیگنالیگ PPM بر اساس وزن دهی فاصله های انرژی... ادامه

منبع تحقیق با موضوع شبیه سازی، ارزیابی عملکرد، نقطه مرجع، امنیت اطلاعات

تکنولوژیRFID نیاز به ارتباط بین علامتها، تعیین موقعیت دقیق و مطمئن از مخابره کردن وضعیتهای سنسور در صورت نیاز است. تکنولوژی UWB این ویژگیها رو دارد و میتواند به کار رود. چالش مهم RFID... ادامه