منبع پایان نامه ارشد با موضوع معاونت منابع انسانی و جهت گیری استراتژیک

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بررسی تحولات ساختاری شرکت نشان می‌دهد که برق تهران همواره دستخوش تغییرات ساختاری بوده است؛ بطوری که فرهنگ ستاد کارفرمایی... ادامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع معاونت منابع انسانی و آسیب شناسی سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} ریشه‌یابی نارسایی‌ها و آسیب‌های ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای شرکت آب منطقه‌ای غرب و ترسیم الگوی مناسب برای حل مشکل.... ادامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان و بررسی اسناد و مدارک

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} “مفهوم” زمینه که در تئوری سیستمی معادل و مترادف مفهوم “محیط” است به قدری مهم است که از سطح مفهوم به سطح تئوری... ادامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع معاونت منابع انسانی و عوامل ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} نمودار شماره 24 : مدل تحلیلی سه‌شاخگی منبع: میرزایی اهرنجانی، حسن؛ «تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کار و انضباط اجتماعی در... ادامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت مشارکتی و موفقیت سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} آسیب‌شناسی براساس درک نحوه کار سازمان پایه‌گذاری می‌شود. چارچوبهای فکری که دست‌اندرکاران تحول سازمانی برای ارزیابی... ادامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع رعایت عدالت و انصاف و سازمان و مدیریت

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} – نقش کار؛ – رشد. این عوامل به محتوای شغل مربوط می‌شوند؛ یعنی همان چیزهایی که مردم عملاً در شغل خود انجام می‌دهند.... ادامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت شغلی کارکنان و مدیریت مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} “لیکرت” و همکارانش دریافتند که سبک‌های متداول مدیریت سازمانها را می‌توان بر روی پیوستاری (1) تا سیستم (4) با مشخصات زیر... ادامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت بر مبنای هدف و آسیب شناسی سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} مقدمه پس از آشنای مختصر با بهبود سازمان، ماهیت تغییر در بهبود سازمان، فرآیند بهبود سازمان و آسیب شناسی سازمانی، تکنیک ها و... ادامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع بهبود عملکرد سازمانی و فرآیندهای سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} مهمترین آسیب‌های سازمانی مانند آسیب‌های فیزیولوژیکی، تخریبی و افزودنی بر آنتروپی سیستم یا سازمان است. زیربنایی‌ترین و... ادامه

منبع پایان نامه ارشد با موضوع آسیب‌شناسی و استراتژیک

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} الف. تحمیلی و ناخوشایند همه مسایل و مشکلات که در کار و زندگی روزمره سازمان‌ها ظهور می‌کند، آسیب نمی‌باشد؛ بلکه، آسیب‌ها... ادامه