پایان نامه رایگان درمورد Assessment، Technology، Education

موردی انتخاب شد و برای تست مدل استفاده شد و در این راستا راهکارهایی برای بهبود وضع سازمان پیشنهاد شد. 5-2-مزایای مدل پیشنهادی از جمله مزیت‌های مدل طراحی شده این است که هر سازمانی، با... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد Technology، ISO

Enterprise Management Associates, 2007, Available on :http://www.researchandmarkets.com/reports/81404) InfoWorld Research Report:Service Oriented ArchitectureInfoworld ,2007 Zadeh, L.A.: Fuzzy sets. Information and Control 8, 338-353 (1965) Mamdani, E.H.: Applications of fuzzy algorithm for control a simple dynamic plant.... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، بهبود مستمر، استاندارد

نظارت بر تداوم آن. 2- جلب مشارکت متخصصان حوزه سرویس‌گرایی: با در نظر گرفتن تمهیداتی برای همکاری مستمر کارشناسان و متخصصان این حوزه در مرحله برنامه ریزی و همچنین مرحله استقرار... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، چشم انداز، استاندارد

ارتقاء یک سری از فعالیت ها و زیرشاخص ها را دارد. مراحل سنجش با نرم‌افزارMatlab انجام‌شده است. در ادامه تنها به آورده شدن عکس دو مرحله از اجرای مدل اکتفا می‌شود.به عنوان نمونه، خروجی... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، چشم انداز، ارائه خدمات

سطح جدول (7)- عدد فازی هر متغیر کلامی خروجی متغیر کلامی عدد فازی خیلی کم کم متوسط بالا خیلی بالا شکل (21)-توابع عضویت متناظر خروجی‌های سه سطح شکل (22) نمونه... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، استاندارد، پرسش نامه

زیر مقدار Z* را محاسبه می‌کند. همان طور که در شکل نشان داده شده است، وزن هر کدام از توابع عضویت خروجی. برابر مقدار ماکزیمم درجه عضویت آن در نظر گرفته می‌شود. شکل(18)- میانگین مراکز اصل... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد اصل موضوع، کسب و کار

اصل موضوع 1 (شرط مرزی )t(0,0) = 0, t(a,1) = t(1,a) = a اصل موضوع 2 t(a,b) = t(b, a) : ( شرط جابجایی) اصل موضوع 3 (شرط صعودی بودن ) t(a,b) ??t(a?,b?) آنگاه b ??b??و a ??a: t اصل موضوع 4t= t : (شرط شرکت پذیری) هر... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، استاندارد، بهبود مستمر

تکنولوژی مدنظر 11- به دست آوردن دانش فنی شرکت 12- مدیریت ریسک 13-مدیریت استانداردها 14-معماری زیرساخت‌ها، 15-محیط استقرار فرایندها و سرویس‌ها 16-تکنیک‌های استقرار فرایندها و سرویس‌ها 17-... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد کسب و کار، آموزش کارکنان، استاندارد

تشریح دقیق لایه‌ها، به لاک‌های معماری و الگوهای تعاملی سرویس‌ها.2-بیان دقیق نقش‌ها و مسئولیت‌ها و تدوین توافق‌نامه‌ها.3-رسیدن به یک جامعیت در مورد واژگان تخصصی این حوزه 4-مدیریت... ادامه