منابع پایان نامه با موضوع توسعه روستا، طرح پژوهش

نخبگان روستایی را به علت نامتقارن بودن جاذبه های شهر و روستا به سوی خود می کشاند (عبدالهیان، شریعتی و شوشتری زاده، 1384: 232-230)2-6-1-3- اولویت های توسعهبرنامه ریزی های توسعه ظاهراً بر... ادامه

منابع پایان نامه با موضوع شهرستان رشت، توسعه روستا، دوره قاجار

سوال اساسی پاسخ دهد که مدیریت محلی تا چه حد در تحولات روستاهای بخش لشت نشاء شهرستان رشت نقش داشته است؟ 1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق آشنایی و شناخت از مسائل و امکانات یک روستا نخستین گام... ادامه