فایل پژوهشی : مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

    ۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که …

پایان نامه  فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی

۲-۱۸- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است مصوبه مجلس را پس از طی مراحل قانونی (در صورتی که حسب مورد به تأیید شورای نگهبان و یا مجمع …

پایان نامه درباره قانونگذاری

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر …