اثر درمانای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی

اثر درمانای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی در پژوهشی رپیلی و همکاران (2007) عملکردای شناختی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین/ نالوکسان رو در... ادامه

پنج دیدگاه اصلی در مطالعه و بررسی روابط زوجی و زناشویی

در مطالعه و بررسی روابط زوجی و زناشویی با پنج دیدگاه اصلی مواجه هستیم که هر کدوم در درک دگرگونیا و تحولات، دلایل حفظ و هم گسستگی روابط سهم زیادی داشتن: 1. راه و روش تکاملی 2. راه و روش... ادامه

بررسی نظریه¬ها طبق ارتباط بین ویژگی¬های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت

الگوی استفاده مرضی از اینترنت گروهول (1999) در سال­های گذشته تحقیقات و درمان زیادی در مورد درک مراحل تغییر و کاربرد اون در تشخیص و درمان اعتیاد به اینترنت صورت گرفته. یکی از الگوهای... ادامه