فعالیت­های آموزش- یادگیری و معلم از دیدگاه برنامه قصد­شده

­فعالیت­های آموزش- یادگیری و معلم از دیدگاه برنامه قصد­شده             در برنامه قصد شده ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی علم­آموزان یعنی مراحل جمع آوری اطلاعات از یاد گرفته­های اونا و... ادامه