منبع پایان نامه درمورد سهم بازار، آموزش کارکنان، ارزش افزوده

ای اعتباری این شرکت استفاده کنند. اما مصرف کنندگان از این کارت ها استفاده نمی کردند، برای اینکه آنها در نظر داشتند فقط در شرایط ضروری و امنیتی از آن استفاده کنند. با یک تحقیق، شرکت... ادامه

منبع پایان نامه درمورد انضباط کارکنان، آداب و رسوم، سهم بازار

ر عبارت هایی نظیر “من این نام تجاری را دوست دارم” و این نام تجاری برای من جذاب است به نام تجاری مورد نظر خود ابزار علاقه می کنند. چالش گری: در مورد نام های تجاری قدرتمند مصرف... ادامه

منابع تحقیق با موضوع محل سکونت

175100 اعتیاد مادر دارد16/021/1تست دقیق فیشر1< PNS ندارد1744/991739/98 جمع175100175100 جدول فوق نشانگر آن است که توزیع سابقه بیماری و اعتیاد والدین در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی یکسان بوده و... ادامه

منابع تحقیق با موضوع محل سکونت، تحت درمان

گذاری شدند.تجزیه و تحلیل داده ها با در نظر گرفتن عنوان پژوهش ، مطالعه حاضر تک متغیری است که این متغیر، سوختگی و عوامل مرتبط با آن میباشد. متغیر سوختگی متغیر وابسته و متغیرهای عوامل... ادامه

منابع تحقیق با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، کاهش استرس، احساس درد

ت تحتانی بازوی چپ333333دست راست5/25/25/25/25/25/2دست چپ5/25/25/25/25/25/2ران راست5/55/685/895/9ران چپ5/55/685/895/9ساق راست555/565/67ساق چپ555/565/67پای راست5/35/35/35/35/35/3پای چپ5/35/35/35/35/35/3جدول شماره (1-2): تقسیم بندی نواحی مختلف... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های محل سکونت

175100 اعتیاد مادر دارد16/021/1تست دقیق فیشر1< PNS ندارد1744/991739/98 جمع175100175100 جدول فوق نشانگر آن است که توزیع سابقه بیماری و اعتیاد والدین در دو گروه کودکان با سوختگی و بدون سوختگی یکسان بوده و... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های محل سکونت، تحت درمان

گذاری شدند.تجزیه و تحلیل داده ها با در نظر گرفتن عنوان پژوهش ، مطالعه حاضر تک متغیری است که این متغیر، سوختگی و عوامل مرتبط با آن میباشد. متغیر سوختگی متغیر وابسته و متغیرهای عوامل... ادامه

پایان نامه با کلید واژه های کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، کاهش استرس، احساس درد

ت تحتانی بازوی چپ333333دست راست5/25/25/25/25/25/2دست چپ5/25/25/25/25/25/2ران راست5/55/685/895/9ران چپ5/55/685/895/9ساق راست555/565/67ساق چپ555/565/67پای راست5/35/35/35/35/35/3پای چپ5/35/35/35/35/35/3جدول شماره (1-2): تقسیم بندی نواحی مختلف... ادامه

پایان نامه با موضوع شهر اصفهان، رفتار سفر

است (Torghi, 1389). جدول شماره 3-2 سنجش پایایی پرسشنامه شماره یک با استفاده از آلفای کرونباخ جدول شماره 3-3 سنجش پایایی پرسشنامه شماره دو با استفاده از آلفای کرونباخ 3-10- روش تجزیه و تحلیل... ادامه

پایان نامه با موضوع آداب و رسوم، مدل سروکوآل، شهر اصفهان

1390). 2-4- وفاداری در عالم کسب و کار، عشق به مشتریان به معنای جلب وفاداری آنان به واسطه ارزش قائل شدن برای آنها و تسخیر روح و احساسات آنان است. یادآوری سخن دونالد کالن در اینجا مفید خواهد... ادامه