تحقیق درمورد بهبود عملکرد، عملکرد سازمان، چشم انداز سازمان

متوازن به عنوان مدل اصلی در نظر گرفته شده است و برخی از فعالیت های هوشن کانری به آن اضافه شده است . برخی از ویژگی ها و محاسن این عمل را میتوان این گونه بیان کرد که کارت امتیازی متوازن و... ادامه

تحقیق درمورد استاندارد، نرم افزار، بهبود مستمر

داخلی بهبود و گسترش مطالعات بازار “بهبود و گسترش مطالعات بازار” از طریق چهار شاخص کلیدی “استانداردسازی مطالعه بازار”،”بهبود روش اولویت بندی بازارهای... ادامه

تحقیق درمورد استاندارد، چشم انداز، چشم انداز سازمان

صادرات ایران خودرو 10-4 فاز 7تهیه برنامه استراتژیک (برنامه ریزی هوشین کانری بمنظور پیاده سازی استراتژی ها (برنامه سالانه): 11-4 جمع بندی : در پایان این فصل مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن... ادامه

تحقیق درمورد استاندارد، سهم بازار، بازار هدف

میتواند درآینده هزینه های بسیاری را به سازمان تحمیل نماید و در بعضی مواقع حتی منجر به از دست دادن بازارهای هدف نماید به همین دلیل حوزه صادرات میبایست همکاری مناسب و اثربخشی با حوزه... ادامه

تحقیق درمورد سهم بازار، توسعه برند، استاندارد

رقبا 02/0 4 08/0 17 افزایش تنوع محصولات رقبا 01/0 2 02/0 18 خطر ورشکستگی 03/0 4 12/0 19 عدم حضور کشور ایران در اتحادیه های تجاری و اقتصادی 02/0 4 08/0 20 شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورمو ثبات نرخ... ادامه

تحقیق درمورد حمل و نقل، کارشناسان، استاندارد

قدیمی با سابقه ده سال همکاری با شرکت * تعداد مشتریان کلیدی شرکت * تعداد مشتریان با سرمایه بالای یک میلیارد تومان لیست شاخصهای پیشنهادی عامل توسعه شبکه های فروش * تعداد نمایندگیهای... ادامه

تحقیق درمورد چشم انداز، ارائه خدمات، استاندارد

معیار 1. اهداف استراتژی به خوبی مشخص شده اند؟ فراوانی 2 7 1 4 1 15 5.6 2.54 1. % 13.3 46.66 6.66 26.6 6.66 100% 2. عدم وجود خطا در تعیین اهداف استراتژیک؟ فراوانی 2 7 1 4 1 15 5.6 2.54 1. % 13.3 46.66 6.66 26.6 6.66 100% 3. اطلاعات،... ادامه

تحقیق درمورد سابقه خدمت، استاندارد، بهبود مستمر

پذیرد. 8 پروژه/اقدام کلیدی در این ستون، لازم است که واحدهای سازمان عناوین اقدامات یا پروژه های اثرگذار بر هدف استراتژیک درج شده را ذکر می نمایند. 9 نام مسئول در این قسمت نام مسئول... ادامه

تحقیق درمورد چشم انداز، عملکرد شرکت، کارشناسان

می شود. 9-3 گامهای اجرایی مدل پیشنهادی شکل شماره (1-3) گامهای اجرایی مدل پیشنهادی (یانگ و یه) بر طبق مدل ارائه شده در جدول(9-3) بنا بر این که در این تحقیق طرح ریزی برنامه استراتژیک ادعا... ادامه

تحقیق درمورد پرسش نامه، عملکرد سازمان، ارزش شرکت

کننده استراتژی هابه مناظر چهار گانه کلان می باشد. کارت امتیازی متوازن توافقنامه سطوح خدمات که تبیین کننده خدماتی است که واحد های کسب وکار از یکدیگر و نیز از واحد های پشتیبانی دریافت... ادامه