پایان نامه با موضوع شهر اصفهان، رفتار سفر

است (Torghi, 1389). جدول شماره 3-2 سنجش پایایی پرسشنامه شماره یک با استفاده از آلفای کرونباخ جدول شماره 3-3 سنجش پایایی پرسشنامه شماره دو با استفاده از آلفای کرونباخ 3-10- روش تجزیه و تحلیل... ادامه

پایان نامه با موضوع آداب و رسوم، مدل سروکوآل، شهر اصفهان

1390). 2-4- وفاداری در عالم کسب و کار، عشق به مشتریان به معنای جلب وفاداری آنان به واسطه ارزش قائل شدن برای آنها و تسخیر روح و احساسات آنان است. یادآوری سخن دونالد کالن در اینجا مفید خواهد... ادامه

پایان نامه با موضوع سهم بازار، عملکرد سازمان، ارباب رجوع

المللی جلب شود. وی معتقد است برای حصول به این هدف، لازم است تا مسئولان گردشگری، تصویر ادراک شده مشتریان از محصولات مقصد گردشگری را سنجش نمایند تا نسبت به چگونگی تحویل این محصولات... ادامه

منابع پایان نامه ارشد درباره سنگ نوشته، مواد غذایی، ارباب رجوع، فرهنگ سازی

و باغ حسین‌آباد و حسینیه است. سنگ‌نوشته‌ مذکور در شمال شهر ایلام و روبروی پارک آزادی این شهر، بر نمای جنوبی تخته‌سنگ بزرگی به ابعاد حدود 260 سانتی‌متر ارتفاع و 320 سانتی‌متر عرض و 3... ادامه

منبع پایان نامه درباره نفوذپذیری، ظرفیت جذب، انعطاف پذیری، دی اکسید کربن

این نمونهها با تکان خوردنهای دائمی به مدت 24 ساعت در دمای اتاق به هم زده شدند. سپس مخلوط فیلم و آب بر روی یک کاغذ صافی که قبلاً به وزن ثابت رسیده و دقیقاً توزین شده بود صاف شد. کاغذ صافی... ادامه

منبع پایان نامه درباره نفوذپذیری، مواد غذایی، مدل پیش بینی، دی اکسید کربن

ت اسانس تأثیر پذیرفته و تغییر معنیداری به ویژه در میزان نفوذپذیری به بخار آب در هیچ یک از سه غلظت به کار رفته مشاهده نشد (زینوویادوا و همکاران، 2009)35.در بررسی دیگری فیلم های تهیه شده از... ادامه

منبع مقاله با موضوع کامن لا، فقه وحقوق

آثار حقوقی ایجاب پس از قبولقبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است .جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده به یکدیگر است وگرنه از جمع دو ایقاع مستقل مفهوم عقد ، تحقق نمی... ادامه

منبع مقاله با موضوع کامن لا، عام و خاص، حقوق فرانسه، انتخاب کالا

تعلق می گیرد ( انشای بایع ) و گاهی به معنای اسم مصدری ( نفس مبادله بین دو مال ) صرفنظر از اضافه آن به بایع بنابر معنای اول تعلق قبول قبل از تحقق ایجاب در خارج محال است همانگونه که تحقق... ادامه

منبع مقاله با موضوع جبران خسارت، حل اختلاف

در این حقیقت نهفته است که اگر بند 1 ماده 19 به دلیل این که قبول حاوی تغییرات مذکور در این بند نیست، اجرا نشود، ایجاب براساس ماده 18 کنوانسیون قبول شده تلقی می گردد و قرارداد براساس ماده... ادامه