شکل های جور واجور روش های هدف دار تنظیم هیجان از نظر بقیه نظریه پردازان

– شکل های جور واجور روش های هدف دار تنظیم هیجان از نظر بقیه نظریه پردازان 1)پذیرش و توجه آگاهی : منظور از پذیرش که بیشتر شکلی از توجه آگاهی در نظر گرفته می شه، آگاهی و توجه بر هر کدوم... ادامه