اثر اسکور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی, برخی شاخص¬ها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری- قسمت ۱۰
Abstract glowing polygonal head background with neurons. Artificial intelligence and network concept. 3D Rendering

اثر اسکور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی, برخی شاخص¬ها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری- قسمت ۱۰

۴-۴-۶- بررسی اسکور بدنی با روز شیردهی
نتایج آزمون آماری نشان می­دهد که روز شیردهی با اسکور بدنی در زمان خشکی، زمان زایش و تلقیح اول اختلاف معنی­داری ندارد ((p<0.05(نمودار ۴-۱۶ الی ۴-۱۸).
نمودار ۴-۱۶: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۱۷: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۱۸: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسکور بدنی در زمان تلقیح (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
۴-۴-۷- بررسی اسکور بدنی با تعداد تلقیح موثر:
نتایج آزمون آماری نشان می­دهد که بررسی تعداد تلقیح موثر با اسکور بدنی در زمان خشکی اختلاف معنی­دار و با اسکور بدنی در زمان زایش و تلقیح اول اختلاف معنی­داری ندارد ((p<0.05(نمودار ۴-۱۹ الی ۴-۲۱).
نمودار ۴-۱۹: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسکور بدنی زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنی­دار دارند)
نمودار ۴-۲۰: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسکور بدنی زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۲۱: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسکور بدنی زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
۴-۴-۸: بررسی اسکور بدنی با روزهای باز:
نتایج آزمون آماری نشان می­دهد که روزهای باز با اسکور بدنی در زمان خشکی، زایش و تلقیح اول اختلاف معنی­داری ندارد ((p<0.05(نمودار ۴-۲۲الی ۴-۲۴).
نمودار ۴-۲۲: مقایسه بین روزهای باز با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۲۳: مقایسه بین روزهای باز با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۲۴: مقایسه بین روزهای باز با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
۴-۴-۹: بررسی اسکور بدنی با فاصله زایش تا اولین تلقیح (DFS) :
نتایج آزمون آماری نشان می­دهد که فاصله زایش تا اولین تلقیح (DFSبا اسکور بدنی در زمان خشکی، زایش و تلقیح اول اختلاف معنی­داری ندارد ((p<0.05(نمودار ۴-۲۵ الی ۴-۲۷).
نمودار ۴-۲۵: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۲۶: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۲۷: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
۴-۴-۱۰- بررسی اسکور بدنی با شیر زمان خشکی:
نتایج آزمون آماری نشان می­دهدکه شیر زمان خشکی با اسکور بدنی در زمان خشکی و زایش به صورت اختلاف معنی­دار و با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول معنی­داری ندارد ((p<0.05(نمودار ۴-۲۸ الی ۴-۳۰).
نمودار ۴-۲۸: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنی­دار دارند)
نمودار ۴-۲۹: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)(حروف متفاوت با همدیگر اختلاف معنی­دار دارند)
نمودار ۴-۳۰: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
۴-۴-۱۱- بررسی اسکور بدنی با میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری قبلی
نتایج آزمون آماری نشان می­دهد میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان خشکی، زایش و تلقیح اول اختلاف معنی­داری ندارد ((p<0.05(نمودار ۴-۳۱ الی ۴-۳۳).
نمودار ۴-۳۱: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۳۲: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۳۳: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
۴-۴-۱۲- بررسی اسکور بدنی با میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری فعلی
نتایج آزمون آماری نشان می­دهد که میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان خشکی، زایش و تلقیح اول اختلاف معنی­داری ندارد ((p<0.05(نمودار ۴-۳۴ الی ۴-۳۶).
نمودار ۴-۳۴: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان خشکی (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)
نمودار ۴-۳۵: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان زایش (اسکور بدنی لاغر= ۷۵/۲ bcs≤ ، اسکور بدنی متوسط= ۷۵/۲< bcs ≤۷۵/۳، اسکور بدنی چاق= ۷۵/۳≥ bcs)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*