الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۷

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۷

شاخص‌های سودآوری

 

 

۳-۹- چهارچوب نظری تحقیق

 

باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده در این تحقیق، وبررسی های صورت گرفته در زمینه مدل‌های مطرح جوایز کیفیت دنیا در سازمان صنایع نوسازی وهمگرا بودن دو الگوی جایزه مالکوم بالدریج وEFQMو این که نزدیک به هشتاد کشور در دنیا از مدل تعالی اروپایی برای جایزه ملی بهره وری استفاده نموده اند در این تحقیق نیز با توجه به این موضوعات معیارهای نه گانه مدل EFQM به عنوان متغیر‌های مستقل و سود آوری شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. چهارچوب نظری تحقیق به شرح زیر ارائه می‌گردد:
تعریف مسأله تحقیق
بررسی الگوریتمهای EFQM
بررسی مدل‌های تعالی سازمانی مطرح
تعیین شاخصهای سودآوری
انتخاب و تعریف مدل مبنای تحقیق
انتخاب مدل مناسب تعالی سازمانی
) EFQM (

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

تعیین امتیاز شرکت‌های جامعه آماری
بررسی رابطه تعالی سازمانی و سرآمدی با سودآوری شرکت

 

۳-۱۰- روایی و اعتبار تحقیق

 

به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک طرح تحقیق مطرح میشود،‌ اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟‌ در پاسخ به این سوال میتوان اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه میتوان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی تحقیق سروکار دارد (بست, ۱۳۸۴).
اعتبار یا فقدان به خود سنجه مربوط نمیگردد بلکه به کاربرد آن برای سنجش موضوع مورد بررسی بر میگردد. در واقع، سنجه معتبر سنجهای است که همان چیزی را بسنجد که مورد نظر ماست. از این رو اعتبار سنجه به نحوهی تعریف مفهوم مورد بررسی بستگی دارد (دواس, ۱۳۸۳). برای ارزیابی اعتبار سه شیوه اصلی وجود دارد که عبارتند از: اعتبار محتوا، اعتبار ملاکی و اعتبار سازه (رضوانی, ۱۳۹۰).
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد.
اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیر یهای نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (۶۶، ۱۹۹۵، Mark) اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق برمی‌گردد.
در این تحقیق روایی مورد نظر از طرق زیر بدست می آید :

 

 

  • استفاده از نظر کارشناسان و ارزیابان جایزه ملی کیفیت وانجمن مدیریت کیفیت ایران.

 

  • استفاده از متدولوژی معتبر و مورد تأیید مراجع ذیصلاح در ایران (شرکت نوسازی صنایع ایران).

 

  • استفاده از نرم افزار Spss به منظور کاهش خطا و افزایش دقت.

 

  • استفاده از اطلاعات تحقیقات مشابه.

 

  • استفاده از آخرین آمار و اطلاعات بدست آمده از طریق بورس اوراق بهادار تهران.

 

  • استفاده از آمارهای بدست آمده از انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

 • استفاده از آمارهای بدست آمده از شرکت نوسازی صنایع ایران

 

۳-۱۱- پایایی (اعتمادپذیری) :

 

یکی از مسائلی که در ارزشیابی ابزار تحقیق اهمیت دارد، پایایی آن است. هر وسیلهای یا ابزاری که پایایی آن پایین باشد، هر چیزی جز عوامل تصادفی را منعکس نمیسازد. چنین ابزاری نه با خودش همبستگی دارد نه با چیز دیگری. پایایی این است که اگر چیزی را به طور مکرر بسنجیم، نتیجه یکسان باشد(چلبی،۱۳۸۰). از میان همه روش‌های ممکن برای آزمون پایایی استفاده از مشخصه‌ های آماری پرسش‌های یک مجموعه که مستلزم تنها یک بار اجرای آزمون است، استفاده از روش رایج برآورد ضریب پایایی است. ضرایبی که از این طریق بهدست میآیند چون بستگی به میزان هماهنگی کارکرد آزمودنیها از یک پرسش به پرسش دیگر دارند، شاخص ثبات یا هماهنگی درونی مواد آزمون و در واقع معرف میزان همپوشی پرسش‌های مختلف آن از لحاظ سنجش یک ویژگی مشترک است(همان منبع قبلی). برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ[۵۱] استفاده شده است.

 

۳-۱۲- آزمونهای استفاده شده در این تحقیق

 

پس از اینکه محقق روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب،‌ داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد،‌ اکنون نوبت آن است تا با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق،‌ نوع متغیرها و… سازگاری دارد،‌ داده های جمعآوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه های تحقیق را مورد بررسی قرار دهد تا سرانجام بتواند پاسخی برای پرسش اصلی تحقیق به صورت جامع بیابد.
جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون و سامرز- دی به دلیل فاصلهای – نسبی بودن سطح سنجش، استفاده گردید.

 

 

 1. آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه؛

 

یکی از روش‌های تعیین پایایی آزمون با تاکید بر همسانی درونی، روش آلفا نام دارد که به آن ضریب آلفای کرونباخ یا حتی آلفا گفته میشود. کرونباخ، واضع این روش تعیین پایایی است (مؤمنی و قیومی, ۱۳۸۷).
ضریب پایایی در حوزه‌های نه گانه در سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول شماره ۳-۱
ضریب پایایی حوزه‌های نه گانه EFQM در سنوات ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شــــــــــــــرح آلفای کرونباخ
میانگین سه سال
حوزه‌های نه گانه EFQM ۰٫۹۴۶

 

باتوجه به تحلیل‌های آماری به عمل آمده متغیر‌های تحقیق از ضریب پایایی بالایی برخوردار بوده و از همبستگی بالایی برخوردار می‌باشند.

 

 

 1. آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیر مستقل و وابسته؛

 

ضریب همبستگی پیرسون آمارهای است برای تلخیص رابطه دو متغیر فاصلهای. مقدار همبستگی پیرسون شاخص عددی شدت و جهت هر نوع رابطه خطی بین دو متغیر است (مؤمنی و قیومی, ۱۳۸۷).
این آزمون روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ضریب میان ۱+ (رابطه شدید و هم جهت) تا ۱- (رابطه شدید و مخالف) است و در صورت عدم وجود رابطه میان دو متغیر برابر صفر است.
ضریب همبستگی پیرسون از متداولترین آزمون‌های تعیین ضریب همبستگی میان متغیرهای دارای اندازه‌های فاصله ای و نسبی است و برای محاسبه ضریب آن از گزاره زیر استفاده می‌شود (حافظ نیا, ۱۳۸۹).

= ضریب همبستگی
= تعداد آزمودنی‌ها
= مجموع حاصلضرب تفاضل نمره‌ها از میانگین

 

فصل چهارم

 

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

 

۴-۱- مقدمه:

 

اصولاً کار آمار استنباطی نشان دادن این نکته است که آیا الگوهای توصیف شده در نمونه کاربردی در مورد جمعیتی که از آن نمونه انتخاب شده و همچنین الگوها و فرایندهای کشف شده در نمونه، در جمعیت نیز کاربرد دارد یا خیر. همچنین آمار استنباطی ما را قادر به استنباط ویژگیهای جمعیت از روی ویژگیهای نمونه میکند(دواس، ۱۳۷۶).
در این فصل قصد برآزمون کردن فرضیات تحقیق است. این فصل به دو بخش تقسیم میشود:
الف) تحلیل‌های آماری
ب) آزمون فرضیات تحقیق
شایان ذکر است که عموم تحلیلها در داده پردازیها با بهره گرفتن از نرم افزار Spss و Exell صورت گرفته است.

 

۴-۲- تحلیل دموگرافیک (تجانس سازمان‌ها)

 

جامعه مورد بررسی ۱۷شرکت بوده که در ارتباط با تجانس جامعه آماری تحقیق موارد زیر قابل ذکر می‌باشد :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*