سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی  …

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی …

۴-۳ بررسی سئوالات پرسش نامه بر اساس پاسخ مشتریان ………………………………………………………….۷۷
۴-۳-۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۱ …………………………………………………..۷۷
۴-۳-۲ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۲ …………………………………………………۷۷
۴-۳-۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۳ …………………………………………………..۷۸
۴-۳-۴ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۴ …………………………………………………..۷۸
۴-۳-۵ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۵ …………………………………………………..۷۹
۴-۳-۶ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۶ …………………………………………………..۷۹
۴-۳-۷ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱ ……………………………………………………………۸۱
۴-۳-۸ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۲ ……………………………………………………………۸۱
۴-۳-۹ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۳ ……………………………………………………………۸۲
۴-۳-۱۰ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۴ …………………………………………………………۸۲
۴-۳-۱۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت۵ …………………………………………………………..۸۳
۴-۳-۱۲ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۶ …………………………………………………………۸۳
۴-۳-۱۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۷ …………………………………………………………۸۴
۴-۳-۱۴ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۸ …………………………………………………………۸۴
۴-۳-۱۵ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۹ …………………………………………………………۸۵
۴-۳-۱۶ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۰ ……………………………………………………….۸۵
۴-۳-۱۷ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۱ ……………………………………………………….۸۶
۴-۳-۱۸ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۲ ……………………………………………………….۸۶
۴-۳-۱۹ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۳ ……………………………………………………….۸۷
۴-۳-۲۰ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۴ ……………………………………………………….۸۷
۴-۳-۲۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۵ ……………………………………………………….۸۸
۴-۳-۲۲ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۶ ……………………………………………………….۸۸
۴-۳-۲۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱۷ ……………………………………………………….۸۹
۴-۳-۲۴ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص سرعت ۱ ………………………………………………………..۹۱
۴-۳-۲۵ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص سرعت ۲ ………………………………………………………..۹۱
۴-۳-۲۶ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۱ ……………………………………………………..۹۲
۴-۳-۲۷ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۲ ……………………………………………………..۹۳
۴-۳-۲۸ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۳ ……………………………………………………..۹۳
۴-۳-۲۹ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۴ ……………………………………………………..۹۴
۴-۳-۳۰ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص امانتداری ۵ ……………………………………………………..۹۴
۴-۳-۳۱ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص قیمت ۱ ………………………………………………………….۹۶
۴-۳-۳۲ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص قیمت ۲ …………………………………………………………۹۶
۴-۳-۳۳ بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص قیمت ۳ ………………………………………………………….۹۷
ب) تحلیل استنباطی داده ها
۴-۴ نتایج آزمون t مستقل ……………………………………………………………………………………………………۱۰۰