دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در …

این نکته قابل توجه است که با تنظیم سرعت تامبور می توان سرعت حرکت فرش را از ابتدای تشت آهار تا انتهای تامبور تعیین نمود.
فرش ها بعد از خشک شدن کامل و طی مراحل ذکر شده یکبار دیگر توسط شیرینگ پرداخت می شود البته دراین مرحله شیرینگ بسیار کم و جزئی از سطح خاب فرش را پرداخت می کند. (محمد پژمان،۱۳۸۹، ۱۱۱)
۲-۲-۸ ریشه و زیگزاگ :
عملیات دوردوزی دور فرش با توجه به اینکه در اولین مرحله دید خریداران قرار دارد در جایگاه خود دارای اهمیت فوق العاده ای است. عملیات دوردوزی شامل زیگزاگ دوزی کناره فرش و ریشه دوزی لبه فرش می باشد.
۲-۲-۸-۱ عملیات زیگزاگ دوزی یا حاشیه دوزی :
در حاشیه دوزی باید به نکات زیر توجه کرد :
۱- از نخ همرنگ خاب فرش استفاده شود.
۲- زیگزاگ دوزی کناره فرش کاملا صاف و یکنواخت باشد.
۳- زیگزاگ دوخته شده فاقد وصله باشد.
۴- حداقل ۲۰ گره دوخت در ۱۰ سانتی متر وجود داشته باشد.
۲-۲-۸-۲ عملیات ریشه دوزی :
در ریشه دوزی باید به نکات زیر توجه شود :
۱- از نخ خاب پلی استر استفاده شود.
۲- طول ریشه حداقل ۸ سانتی متر و دارای تراکم دوخت ۲۵ گره در ۱۰ سانتی متر باشد.
۳- ریشه ها صاف و بدون وصله باشد.
در فرش های مدل جدید به جای ریشه دوزی به روش سنتی که در فرش ماشینی بوده است از دو تکنولوژی استفاده می شود.
۱- استفاده از ریشه گره خورده ی آماده : در این روش با استفاده از چرخ های نسل جدید ریشه آماده به لبه فرش دوخته می شود.
۲- ریشه به لبه فرش دوخته نمی شود و برزنت لبه فرش تا شده و دو تا لبه برزنت به یکدیگر چسبانده می شود که در اصطلاح به آن لب چسبان می گویند.
ویژگی این ریشه، این است که وقتی فرش را جارو می کنیم ریشه ها مزاحم نیست، همچنین در اثر پاخوردگی و استفاده و شستشو این ریشه جدا نمی شود.
۲-۲-۹ کنترل نهایی فرش:
بعد از عملیات ریشه زنی،فرش ها بر روی میز مخصوص کنترل نهائی پهن می شوند، بهتر است که فرش ها بیشتر از یک تخته پهن نشوند. به این دلیل که قسمت زیرین فرش که آغشته به مواد آهاری است، زبروخشن بوده و با سطح خاب فرش که بسیار لطیف است تماس پیدا کرده و باعث خراشیدگی پرزهای سطح فرش می شود این امر سبب می شود که رخ فرش پرزآلوده به نظر برسد و سبب اثرات منفی در مصرف کننده گردد.
کنترل نهایی و درجه بندی فرش توسط دو نفر کنترلر انجام می گیرد و این امر به دقت و تجربه زیادی نیازمند است. هنگامیکه فرش ها بر روی میز پهن شد کنترلر ابعاد فرش (طول و عرض فرش) را کنترل نموده سپس در زیر نور کافی که بهتر است رنگ مهتابی باشد به کنترل چشمی فرش می پردازد. آنگاه با دست به لمس نمودن کل سطح فرش می پردازند. بعد از کنترل دقیق روی فرش آن را برگردانده و به کنترل پشت فرش می پردازند. آن دسته از فرش ها که نیاز به دوباره کاری دارد بنابر نیاز به قسمت مربوطه مرجوع می شود. فرش هایی که فاقد عیب بوده برچسب درجه یک می خورد و فرش هایی که دارای عیبهای تعریف شده در ضوابط کنترل کیفیت کارخانه که در فرمهای مخصوص ثبت شده است می باشد، بر طبق آن درجه بندی شده و به درجه های ۱،۲،۳،۴،۵ ناقواره و ضایعات تقسیم بندی می شود. این فرش ها بعد از کنترل برچسب گذاری می شود. که معمولاً رنگ برچسب ها با یکدیگر متفاوت است.
کلیه فرش ها بعد از کنترل به صورت رول در آمده و در کیسه های پلی اتیلن بی رنگ و سالم حتی الامکان سوراخ دار بسته بندی شده و از دو طرف نیز مهار می شود سپس توسط گاریهای مخصوص به انبار محصول منتقل می شود.(محمد پژمان،۱۳۸۹،۱۱۳)
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه:
امروزه جهت انجام تحقیقات به ندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تغییر،تبیین وتحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد .اگر اطلاعاترااز مهمترین لوازم تصمیم گیری بدانیم، علم آمار که با پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز امکان تصمیم گیری را فراهم می آورد،یکی از مهمترین علوم محسوب می شود.
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آنها پدیده خاصی رخ می دهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آنها این پدیده رخ نمی دهد.به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایط خاصی، پدیده رخ خواهد داد.برخی اوقات ممکن است که شرایط خاص به وجود آمده باشد اما پدیده مورد نظر رخ ندهد.پی بردن به اینگونه حالتها موارد استثنایی، اگرها و اماهایی است که در یک موقعیت ممکن است وجود داشته باشد.از اینرو هدف تحقیق آن است که شرایط استثنایی را جدا کرده و به حالتهای کلی بپردازد.(سرمد ودیگران،۱۳۸۷، ۲۱)
هدف اینفصل بیان روش تحقیق مورد استفاده درپژوهش حاضر برای دستیابی دقیقتر،آسانتر وسریعتر به پاسخ یا پاسخهای مربوط به سوالهای تحقیق،همچنین بیان شیوه و روش اتخاذ شده برای آزمون فرضیه ها میباشد .
لذا در این فصل به معرفی جامعه آماری و نمونه مورد استفاده ،روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی و بیان متغییر ها پرداخته میشود.
۳-۲) روش تحقیق
هدف ازانتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید ، چه شیوه وروشی رااتخاذ کند تا اورا هرچه دقیقتر، آسانتر، سریعتر وارزانتر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند .(فرهنگی،صفرزاده،۱۳۸۵، ۲۶۹)
به طورکلیروشتحقیق رامیتوان با توجهبه دوملاک: الف)هدفتحقیق ب)ماهیت تحقیق طبقه بندی کرد.
باتوجه به اینکه این پژوهش، بررسی و مقایسه میزان عوامل موثربروفاداری مشتریان درصنعت تکمیل فرش در شهرستان کاشان می باشد می توان گفت این تحقیق ازنظر هدف ، کاربردی است .
به دلیل اینکه در فرضیات، تفاوت معنا داری را مورد مطالعه قرار می دهیم وهمچنین تاثیر متغیر مستقل را برمتغیر وابسته بررسی می نماییم این تحقیق درحیطه تحقیقهای همبستگی می باشد واز لحاظ زمانی جز تحقیقات مقطعی می باشد .
۳-۳) متغیر های تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , ,