دسترسی به منابع مقالات : 
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در …

۴-۴-۱ نتایج آزمون t مستقل در مورد تصویر ذهنی …………………………………………………………………۱۰۰
۴-۴-۲ نتایج آزمون t مستقل در مورد کیفیت ………………………………………………………………………….۱۰۰
۴-۴-۳ نتایج آزمون t مستقل در مورد سرعت …………………………………………………………………………۱۰۱
۴-۴-۴ نتایج آزمون t مستقل در مورد امانتداری……………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۴-۵ نتایج آزمون t مستقل در مورد قیمت…………………………………………………………………………….۱۰۲
۴-۵ خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن …………………………………………………۱۰۲
۴-۵-۱ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد تصویر ذهنی …………………………………..۱۰۲
۴-۵-۲ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد کیفیت ……………………………………………۱۰۳
۴-۵-۳ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد سرعت …………………………………………..۱۰۳
۴-۵-۴ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد امانتداری ………………………………………..۱۰۴
۴-۵-۵ نتایج ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد قیمت …………………………………………….۱۰۴
۴-۶ نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت ترتیب عوامل موثر بر وفاداری مشتری ………………………..۱۰۵
۴-۷ بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک بر عوامل تحقیق با استفاده از آزمون کروسکال والیس …………..۱۰۶
۴-۷-۱ تاثیر سن…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۴-۷-۲ تاثیر سابقه کار ………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۷-۳ تاثیر سابقه فعالیت شرکت…………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۴-۷-۴ تاثیر سابقه کار شرکت فرش با شرکت تکمیل ………………………………………………………………۱۰۸
۴-۷-۵ تاثیر عامل سمت……………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۴-۷-۶ تاثیر رشته تحصیلی …………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۴-۷-۷ تاثیر تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۵-۲ فرایند تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
۵-۳ خلاصه بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۵-۳-۱ نتایج حاصل از تحلیلهای آمار توصیفی ………………………………………………………………………..۱۱۲
۵-۳-۲ نتایج حاصل از تحلیل آمار استنباطی …………………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۳-۲-۱ نتیجه گیری از فرضیه اول ……………………………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۳-۲-۲ نتیجه گیری از فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۳-۲-۳ نتیجه گیری از فرضیه سوم …………………………………………………………………………………….۱۱۴
۵-۳-۲-۴ نتیجه گیری از فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………….۱۱۵
۵-۳-۲-۵ نتیجه گیری از فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………۱۱۵
۵-۴ یافته های جانبی تحقیق …………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۵-۵ پیشنهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۵-۷ پیشنهاداتی برای شرکت های تکمیل فرش ماشینی …………………………………………………………….۱۱۸
۵-۸ محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….۱۱۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: ,