بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی  …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی …

متعیر مستقل(پیش بین): متغیری است که متغیر وابسته ( ملاک ) رابه صورت مثبت ومنفی تحت تاثیر قرار میدهد. ( حافظ نیا، ۱۳۸۹، ۴۹).
دراین تحقیق متغیرهای مستقل عبارتند از: تصویر ذهنی، کیفیت خدمات، سرعت ،امانت داریو قیمت.
متغیر وابسته (ملاک) : متغیری می باشد که تابع تغییرهای متغیرهای مستقل است یا در واقع معلول آنها به حساب می آید (حافظ نیا،۱۳۸۹، ۴۹)
در این تحقیق متغیر وابسته عبارت است از: وفاداری مشتری
۳-۴) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا،۱۳۸۰، ۱۱۹) در هر بررسی آماری، جامعه شامل عناصری است که می خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم.کار مهم محقق این است که با دقت و به صورتی کامل جامعه را تعریف کندتعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عنصرهایی باشد که به جامعه تعلق داشته و آنرا می سازد(عمیدی،۱۳۷۲، ۱۵۸).
جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه شرکت های فرش در شهر کاشان می باشد. با توجه به آمار دریافتی از اداره صنایع شهرستان کاشان شاخه خوشه صنعتی مشخص شد تقریبا ۵۵۰ شرکت فرش در این شهرستان وجود دارد.
۳-۵) روش نمونه گیری
از آنجا که جوامع آماری معمولا از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و محققین نمیتوانند به تمام آنها مراجعهکنند؛ بنابراین ناگزیرند به انتخابجمعی از آنها به عنوان نمونه وتعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه اکتفاکنند. فرایند نمونه گیری ،استخراج نتایج واستنباط قواعد کلی متغیر را بر اساس مشاهده دقیق متغیرها در گروه نسبتا کوچکی از جامعه میسر ساخته است. (فرهنگی،صفرزاده،۱۳۸۵، ۲۴۳)
برای انتخاب نمونه آماری دراین تحقیق ازروش تصادفی ساده استفاده شده است . بدین معنی که نمونه ازبین تمام شرکت های فرش که فرش های خودرا جهت تکمیل به شرکت های تکمیل ارسال می کنند به طور تصادفی انتخاب شده است .
۳-۶) حجم نمونه
سوالی که درجریان هرتحقیق پیش می آید این است که محقق چه تعداد ازافراد جامعه مورد مطالعه رامیتواند به عنوان نمونه تعیین کند ویا به عبارتیحجم وتعداد افراد نمونه چند نفر باید باشد تا محقق بتواند با اطمینان خاطر نتایج حاصل وشاخص های محاسبه شده را به جامعه مورد مطالعه تعمیم دهد . دراین تحقیق برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز ازفرمول کوکران استفاده شده است. حجم نمونه با توجه به نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی ۸۲ نفر می باشد لذا ۸۲ پرسشنامه بین مدیران شرکت های بافت فرش توزیع گردید .
فرمول کوکران:
در این تحقیق N حجم جامعه است برابر ۵۵۰ می باشد.
Z = مقدار آماره توزیع نرمال در سطح اطمینان ۹۵/۰ است که برابر با ۹۶/۱ می باشد.
P=نرخ اعتقاد به درستی فرضیات که در صورت عدم اطلاع ازآن مقدار۵/۰ جایگزین می شود.
q=1-p
d= کران خطاهایی که در این تحقیق برابر با ۱/۰ انتخاب شده است.
که با جایگذاری اعداد فوق در فرمول کوکران حجم نمونه، عدد ۸۲ به دست آمده است.
۳-۷ ) روش گردآوری اطلاعات
یکی از مراحل اساسی مورد نیاز تحقیق گردآوری اطلاعات آن است که به طور کلی به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت می گیرد.
۳-۷-۱) روش کتابخانه ای:
روشهای کتابخانهای درتمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳-۷-۲) روش میدانی:
در این پژوهش در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به تایید یا رد فرضیه های تحقیق، به طور عمده از روش میدانی استفاده شد.
۳-۷-۳) روش پرسش نامه:
در این پژوهش جهت تعیین عوامل موثر بر وفاداری از پرسش نامه استفاده شده است.
۳-۸) ابزار گردآوری داده ها
ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه و نهایتا کشف حقیقت گردآوری نماید.(فرهنگی،صفرزاده،۱۳۸۵، ۲۰۳)
دراینتحقیق ازابزاراندازه گیری پرسشنامه برای گردآوریدادهها استفاده شد.به این منظور پرسشنامههایی توسط صاحب نظران این صنعت فراهم گردید سپس این پرسشنامهها توسط اساتیددانشگاه و خبرگان صنعت تکمیل فرش بازبینی شد و در نهایت توسط مدیران شرکت های فرش ماشینی تکمیل گردید .
۳-۸-۱)پرسشنامه :
یکی از روشهای بسیار متداول در اطلاعات میدانی روش پرسشنامه است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع ،امکان پذیر می سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولا از روش پرسشنامه ای استفاده می شود.(حافظ نیا،۱۳۸۰، ۱۵۲)
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از دو بخش سوالات عمومی و تخصصی تشکیل شده است.
الف) سوالات عمومی در مورد مشخصات عمومی وجمعیت شناختی پاسخ دهندگان از قبیل سن، رشته تحصیلی، سابقه کار فرد پاسخ دهنده، سابقه کار شرکت فرش و سابقه فعالیت با تکمیل مورد نظر،نوع بافت فرش ماشینی و استاندارد بودن محصولات می باشد.
ب)سوالات تخصصی این بخش شامل ۳۳ سوال تخصصی جهت آزمون فرضیات پژوهش می باشد.
در این پژوهش تعداد ۸۲ پرسشنامه بین شرکت های فرش پخش کرده ایم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , ,