بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در  …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در …

۳-۹) مقیاس وطیف اندازه گیری
درپژوهش حاضر مقیاس اندازه گیری ، مقیاس رتبه ای ( ترتیبی) است . در این نوع مقیاس به طور نسبی شدت وضعف، اندازه صفت یا ترجیحشان نیز مشخص می گردد . این شدت وضعف به صورت تقدم وتاخر بیان می شود . طیف مورد استفاده دراین پژوهش نیز طیف لیکرت می باشد . پژوهشگر امتیازها یاارزش های عددی را طوری انتخاب می کند که به طور مشابه بیشترین امتیازمتعلق به موافقترین افراد وکمترین متعلق به مخالف ترین آنان می شود .
جدول ۳-۲ امتیاز بندی بر مبنای طیف لیکرت

شکل کلی خیلی بد بد متوسط خوب خیلی خوب
امتیازبندی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

۳-۱۰) روایی و پایایی ابزار سنجش
ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آن فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد.ابزار سنجش و آزمون های استاندارد و میزان شده معمولا از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند.لذا محققین می توانند آنها را با اطمینان به کار گیرند، ولی ابزار محقق ساخته فاقد چنین اطمینانی است و محقق باید از روایی و پایایی آنها اطمینان حاصل کند. (حافظ نیا،۱۳۸۰، ۱۳۱)
۳-۱۰-۱) ابزار روایی
منظور از روایی این است که مقایسه ومحتوای ابزار وسوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا متغیر ها وموضوع مورد مطالعه را بسنجد . در این پژوهش پرسشنامه ها بر اساس نظریات متخصصین در صنعت تکمیل فرش طرح شد سپس برای صحّت بیشتر با اساتید دانشگاه دررشته نساجی ومدیریت مشورت گردید درنهایت پرسشنامه ها برای شرکت های معتبر فرش وتکمیل که مدیران آنها دارای سابقه طولانی در امر تکمیل فرش دارای تحصیلات آکادمیک بودند و نسبت به این صنعت اطلاعات به روزی داشتند فرستاده شد.بنابراین به منظور سنجش روایی پرسشنامه طراحی شده از شیوه اعتبار محتوایی استفاده شده،بدین منظور از افراد متخصص مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین اساتید محترم، نظرات مشورتی گردآوری و ملاک اصلاح و تکمیل پرسشنامه قرار گرفت.
۳-۱۰-۲) پایایی
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکانی دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا،۱۳۸۹).
دراین پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری ازجمله پرسشنامه ها یا آزمون های که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند بکار می رود. در این گونه ابزار پاسخ هر سوال میتواند مقادیر مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس هرزیر مجموعه سوالهای پرسشنامه وواریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود . اندازه ضریب پایایی معمولا بین صفرتا یک تغییر می کند . ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است . ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه تحقیق در این
پژوهش برابر.۰۸۹۶/۰ می باشد وحاکی از قابلیت بالای اندازه گیری می باشد . که جدول ۳-۵) نیز تایید کننده این موضوع می باشد .
ضریب آلفای کرونباخ:
که در آن ۲∂ واریانس نمره کل ،si2 واریانس هر سوال و k تعداد سوالات پرسشنامه است.
۳-۱۱) روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند . در سطح توصیفی از فراوانی، درصد،میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و در سطح استباطی از آزمون t مستقل برای بررسی وضعیت اهمیت عوامل تحقیق نسبت به حد متوسط و مقایسه با حد متوسط استفاده شده است.از همبستگی اسپیرمن و همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و وفاداری مشتریان استفاده شده است.علت استفاده از همبستگی پیرسون و اسپیرمن به طور همزمان آن است که چون اطمینانی از نرمال بودن متغیرها نبودلذا ضرایب اسپیرمن نیز محاسبه شد. همچنین آزمون غیرپارامتریک فریدمن برای رتبه بندی میزان اهمیت عوامل تحقیق از نظر پاسخ دهندگان مورد استفاده قرارگرفته است.از آزمون کروسکال والیس نیز برای بررسی تاثیر عوامل دموگرافیک بر عوامل تحقیق استفاده گردید.
فصل چهارم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , ,