جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در کلیه  …
Fishes in group leadership concept.Vector

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در کلیه …

تجزیه و تحلیل دادهها
۴-۱ مقدمه
تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده باابزارهای معتبر یکی ازپایه های اصلی هر مطالعه است . پس از گردآوری دادهها، مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل داده ها معروف استآغاز میشود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده تلاش وزحمات فراوان گذشته است . دراین مرحله محقق بااستفاده از روش های مختلف و معیارعقل سعی می کند داده هارا درجهت آزمون فرضیه ها وارزیابی آن مورد بررسی قراردهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد داده های جمعآوری شده بایستی به طور عملی وبا روشهای آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد وبه صورت اطلاعات قابل استفاده درآید. در این فصل دادههای آماری حاصل از پرسشنامه مشتریان شرکتهای تکمیل فرش بااستفاده ازروشهای آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار)واستنباطی (آزمون t مستقل) آزمون فریدمن،ضریب همبستگی پیرسون وضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که نتایج در زیر آورده شده است :
بخش اول: تحلیل توصیفی داده ها :
در این پژوهش برای توصیف داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه از روش های موجود در آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی،نمودارهای توزیع فراوانی، میانگین وانحراف معیار استفاده گردیده است .
۴-۲) بررسی وتوصیف اطلاعات مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان:
در این قسمت به توصیف دادههای مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان مانند سن ،تحصیلات ، رشته تحصیلی، سابقه کار، مدت فعالیت شرکت، نوع دستگاههای بافت فرش،سابقه کار باتکمیل و داشتن استاندارد شرکت پرداخته خواهد شد .
۴-۲-۱) سن
براساس یافته های حاصل از تحلیل داده ها که در نمودار شماره (۴-۱) نشان داده شده است ۱۰/۱۷ درصد از پاسخ دهندگان تا ۳۰سال ،۹/۴۳درصد بین۴۰-۳۰ ،۳/۲۹ درصد بین ۵۰-۴۰ و ۸/۹ درصد بالای ۵۰ سالدارند.
 
نمودار شماره ۴-۱ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سن
۴-۲-۲)میزان تحصیلات :
براساس اطلاعات نشان داده شده در نمودار(۴-۲)، ۵/۲درصد پاسخ گویان زیر سیکل و۶/ ۸درصد سیکل، ۲/۴۳ درصد دیپلم، ۸/۱۴ درصد فوق دیپلم، ۶/۲۹ درصد لیسانس و ۲/۱ درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس می باشند .
 
نمودار شماره ۴-۲ اطلاعات مربوط به پاسخ گویان بر اساس تحصیلات
۴-۲-۳) رشته تحصیلی
نتایج منعکس شده در نمودار (۴-۳) نشان می دهد که ۶/۲۵ درصد دررشته نساجی، ۹/۱۷ درصد دررشته مدیریت، ۹/۱۷ درصد در رشته حسابداری، ۵/۲۰ درصد در رشته های انسانی و ۴/۱۵درصد در رشته های فنی تحصیل نموده اند .
 
نمودار شماره ۴-۳ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس رشته تحصیلی
۴-۲-۴) سابقه کار افراد :
نمودار (۴-۴) نشان می دهد که ۱/۶ درصد کمتراز ۵سال، ۸/۲۶ درصد، بین ۱۰-۵ سال ۲/۴۰ درصد، بین ۱۵-۱۰ سال ۷/۲۰ درصد، بین ۲۰-۱۵ و ۱/۶ درصد بالای ۲۰ سال سابقه کار دارند .
 
نمودارشماره ۴-۴ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کار
۴-۲-۵) مدت فعالیت شرکت :
نمودار شماره (۴-۵) نشان می دهد مدت فعالیت ۸/۱۰ شرکت ها زیر ۵سال ۱/۳۶ ،بین ۱۰-۵ سال ، ۳/۳۱ درصد بین ۱۵-۱۰ سال ، ۷/۲۱ درصد بین ۲۰-۱۵ سال می باشد .
 
نمودارشماره ۴-۵ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کار شرکت بافنده فرش
۴-۲-۶) سمت و مسئولیت پاسخ دهندگان :
نمودار (۴-۶) سمت پاسخ گویان به سولات پرسش نامه رابیان می کند . اطلاعات این نمودار نشان می دهد ۲/۷ افراد مسئول کنترل کیفیت شرکت، ۷/۳۳ درصد مدیر عامل، ۵/۵۵ درصد مدیر تولید، ۶/۳ افراد مسئول امور مالی وحسابداری شرکت می باشند .
 
نمودارشماره ۴-۶ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سمت در شرکت بافت فرش
۴-۲-۷) نوع بافت فرش شرکت ها:
نمودار (۴-۷) نشان میدهد که۸۶/۰٪شرکت های دارای دستگاه ۳۵۰ شانه، ۸۶/۲۵٪ دستگاه ۴۴۰ شانه، ۷۲/۵۱٪دستگاه ۵۰۰ شانه، ۹۶/۱۸٪ دستگاه ۷۰۰ شانه، ۵۸/۲٪ دارای دستگاه بافت گلیم می باشند .
 
نمودارشماره ۴-۷ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس نوع بافت شرکت فرش
۴-۲-۸) سابقه کار باتکمیل:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , ,