بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در  …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در …

نمودار (۴-۸) مدت زمان کارکرد با شرکت تکمیل را نشان می دهد . این اطلاعات بیان می کند که سابقه کار ۸/۹ درصد شرکت های فرش زیر ۱سال ، ۵/۴۱ درصد بین ۳-۱ سال ، ۲/۲۳ درصد بین ۵-۳ سال ، ۹/۴ درصد بین ۷-۵ سال ، ۶/۱۴ درصد بین ۱۰-۷ سال و ۱/۶ درصد بالای ۱۰ سال می باشد .
نمودارشماره ۴-۸ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کار با شرکت تکمیل
۴-۱-۹) استاندارد:
از اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها چنین برمی آید که ۹/۳۴ درصد شرکت های پاسخ دهنده به پرسش نامه دارای استاندارد و۱/۶۵ درصد آنها استاندارد ندارند .
نمودار شماره ۴-۹ اطلاعات مربوط به شرکت ها بر اساس داشتن یا عدم داشتن استاندارد
۴-۳) بررسی سوالات پرسش نامه براساس پاسخ مشتریان
۴-۳-۱ ) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۱)
نمودار(۴-۱۰) نشان می دهد:۴/۲ درصد افراد پاسخ گو به سوال شماره یک پرسشنامه (حضور متخصصان صاحب نام درصنعت تکمیل فرش) گزینه بد ،۹/۲۲ درصد گزینه متوسط،۸/۳۹ درصد گزینه خوب و ۵/۳۲ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب نموده اند .
نمودارشماره ۴-۱۰ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان در مورد سوال یک تصویر ذهنی
۴-۳-۲)بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۲)
نمودار شماره (۴-۱۱) نشان می دهد که ۲/۱ درصد افراد به سوال شماره ۲ پرسش نامه (وجود ماشین آلات مدرن ) گزینه خیلی بد ،۷/۲۷ درصد گزینه متوسط ،۸/۳۹ درصد گزینه خوب ،۳/۲۵ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب نمودند .
نمودارشماره ۴-۱۱ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۱) تصویر ذهنی
۴-۳-۳) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۳)
نمودار شماره (۴-۱۲) نشان میدهد که ۴/۲ درصد افراد به سوال شماره ۳ پرسش نامه ( داشتن امکانات متنوع بر اساس امکانات روز بازار ) گزینه خیلی بد ،۶ درصد گزینه بد ،۹/۳۴ درصد گزینه متوسط ،۵/۳۲ درصد گزینه خوب ،۵/۲۰ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب کردند .
نمودارشماره ۴-۱۲ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۳) تصویر ذهنی
۴-۳-۴) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۴)
نمودار شماره (۴-۱۳) نشان میدهد که ۴/۲ درصد افراد به سوال ۴ پرسش نامه ( پیش گام بودن شرکت در میان سایر رقبا ) گزینه بد ، ۳/۲۵ درصد گزینه متوسط ، ۶/۵۰ درصد گزینه خوب،۷/۲۱ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب کردند .
نمودارشماره ۴-۱۳ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۴) تصویر ذهنی
۴-۳-۵) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۵)
نمودار شماره (۴-۱۴) نشان می دهد که ۴/۲ افراد به سوال شماره ۵ پرسش نامه (دارا بودن جایگاه ویژه به واسطه تکمیل فرش های صاحب نام) گزینه خیلی بد ، ۴/۲ گزینه بد ، ۷/۲۷ درصد گزینه متوسط ، ۸/۳۹ درصد گزینه خوب ، ۷/۲۷ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب کردند .
نمودارشماره ۴-۱۴ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۵) تصویر ذهنی
۴-۳-۶) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص تصویر ذهنی ۶)
نمودار شماره (۴-۱۵) نشان می دهد که ۲/۱ افراد به سوال شماره ۶ پرسش نامه ( تاثیر گذاری مثبت به واسطه برخورد خوب مدیر مسولین ) گزینه بد ،۶ درصد گزینه متوسط ،۷/۳۳ درصد گزینه خوب ،۸/۵۷ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب کردند .
نمودارشماره ۴-۱۵ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۶) تصویر ذهنی

برچسب گذاری شده با:
میانگین خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد آماره تصویرذهنی ردیف