بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی  …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی …

۲۸

۵

۱

فراوانی

تاثیر گذاری مثبت به واسطه
برخورد مدیر و مسولین

۶

۵۷٫۸

۳۳٫۷

۶

۱٫۲

درصد

جدول شماره (۴- ۱) توزیع فراوانی پاسخ گویی به شاخص تصویر ذهنی
۴-۳-۷) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱ :
نمودار ۴-۱۶ نشان می دهد که ۲/۱ درصد افراد ﭘاسخ گو به سوال۷ پرسش نامه (استفاده از مواد اولیه مرغوب ) گزینه بد، ۵/۲۰ درصد گزینه متوسط ، ۶/۵۰ درصد گزینه خوب ، ۷/۲۷ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب نمودند .
نمودارشماره ۴-۱۶ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۷) کیفیت
۴-۳-۸) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۲:
نمودار ۴-۱۷ نشان می دهد که ۲/۱ درصد افراد ﭘاسخ گو به سوال ۸ پرسش نامه ( رعایت سطح مصرف مواد اولیه براساس استاندارد تعریف شده ) گزینه بد ، ۵/۲۶ درصد گزینه متوسط ، ۴/۴۳ درصد گزینه خوب ، ۹/۲۸ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب نمودند .
نمودارشماره ۴-۱۷ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۸) کیفیت
۴-۳-۹) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۳:
نمودار (۴-۱۸)نشان می دهد که ۲/۱ درصد افراد پاسخ گو به سوال ۹ پرسش نامه (رفع اشکالات احتمالی مربوط به بافت به وسیله مهارت پرسنل ) گزینه خیلی بد، ۶درصد گزینه بد ،۵/۲۶ درصد گزینه متوسط ، ۴/۴۳ درصد گزینه خوب ، ۹/۲۲ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب نمودند .
نمودارشماره ۴-۱۸ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۹) کیفیت
۴-۳-۱۰) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۴:
نمودار (۴-۱۹)نشان می دهد که ۸/۴ درصد افراد پاسخ گو به سوال ۱۰ پرسش نامه (مطلع کردن شرکت از اشکالات مربوط به بافت قبل ازعملیات تکمیل ) گزینه بد ، ۸/۱۰ درصد گزینه متوسط ، ۸/۳۹ گزینه خوب ، ۶/۴۴ گزینه خیلی خوب را انتخاب نمودند .
نمودارشماره ۴-۱۹ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۱۰) کیفیت
۴-۳-۱۱) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۵:
نمودار (۴-۲۰)نشان می دهد که ۱/۲۴ درصد افراد پاسخ گو به سوال ۱۱ پرسش نامه ( برخورداری از سیستم بسته بندی فرش ) گزینه خیلی بد ،۹/۲۲ درصد گزینه بد ، ۱/۳۰ درصد گزینه متوسط ،۱۲ درصد گزینه خوب ،۸/۴ درصد گزینه خیلی خوب را انتخاب کردند.
نمودارشماره ۴-۲۰ اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان بر اساس سوال (۱۱) کیفیت
۴-۳-۱۲) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۶: