پژوهش – 
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در کلیه  …

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در کلیه …

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….۱۵۳
فهرست منابع غیر فارسی ………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۹
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول (۲-۱) اررزش ارائه شده به مشتری (کاتلر و آمسترانگ) ……………………………………………………۲۷
جدول (۳-۱) تناظر سوال های پرسشنامه تحقیق بر حسب متغیرهای تحقیق ………………………………….۶۷
جدول (۳-۲) امتیاز بندی بر مبنای طیف لیکرت ………………………………………………………………………..۶۸
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخ گویی به شاخص تصویر ذهنی ……………………………………………….۸۰
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخ گویی به شاخص کیفیت ………………………………………………………..۹۰
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخ گویی به شاخص سرعت………………………………………………………..۹۲
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخ گویی به شاخص امانت داری …………………………………………………۹۵
جدول (۴-۵) توزیع فراوانی پاسخ گویی به شاخص قیمت …………………………………………………………۹۷
جدول (۴-۶) میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای تحقیق ……………………………………………… ۹۸
جدول (۴-۷) میانگین و انحراف استاندارد پاسخگویی به شاخص های متغیرهای تحقیق ………………۹۹
جدول (۴-۸) خلاصه نتایج آزمون t مستقل در مورد تصویر ذهنی ……………………………………………..۱۰۰
جدول (۴-۹) خلاصه نتایج آزمون t مستقل در مورد کیفیت ……………………………………………………..۱۰۰
جدول (۴-۱۰) خلاصه نتایج آزمون t مستقل در مورد سرعت …………………………………………………..۱۰۱
جدول (۴-۱۱) خلاصه نتایج آزمون t مستقل در مورد امانت داری …………………………………………….۱۰۱
جدول (۴-۱۲) خلاصه نتایج آزمون t مستقل در مورد قیمت …………………………………………………….۱۰۲
جدول (۴-۱۳) خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد تصویر ذهنی ….۱۰۲
جدول (۴-۱۴) خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد کیفیت ……………۱۰۳
جدول (۴-۱۵) خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد سرعت …………..۱۰۳
جدول (۴-۱۶) خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد امانت داری …….۱۰۴
جدول (۴-۱۷) خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در مورد قیمت …………….۱۰۴
جدول (۴-۱۸) خلاصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن- عوامل موثر وفاداری مشتریان صنعت تکمیل فرش ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
جدول (۴-۱۹) خلاصه نتایج آزمون ……………………………………………………………………………………….۱۰۵
جدول (۴-۲۰) تاثیر سن بر روی عوامل تحقیق ……………………………………………………………………….۱۰۶
جدول (۴-۲۱) تاثیر سابقه کار افراد بر روی عوامل تحقیق ………………………………………………………..۱۰۷
جدول (۴-۲۲) تاثیر سابقه شرکت بر روی عوامل تحقیق ………………………………………………………….۱۰۷
جدول (۴-۲۳) تاثیر سابقه کار با تکمیل بر روی عوامل تحقیق ………………………………………………….۱۰۸
جدول (۴-۲۴) تاثیر سمت بر روی عوامل تحقیق……………………………………………………………………..۱۰۸
جدول (۴-۲۵) تاثیر رشته تحصیلی بر روی عوامل تحقیق ………………………………………………………..۱۰۹
جدول (۴-۲۶) تاثیر تحصیلات بر روی عوامل تحقیق ………………………………………………………………۱۰۹
فهرست نمودار ها

برچسب گذاری شده با: , ,