بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان- قسمت  …
3d render of dna structure, abstract background

بررسی نقش یادگیری اجتماعی در تقلب علمی میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان- قسمت …

*۰۹/۲

DETERR(باز دارندگی) ACHEAT (تقلبعلمی)

۰۷/۰

۱۴/۰

۸۰/۰

IMIT(تقلید) ACHEAT (تقلبعلمی)

۰۱/۰

۳۱/۰

۱۸/۰

* مقدار قدر مطلق T-value بزرگتر از ۹۶/۱ معنادار است.
مطابق جدول ۶-۱۲، مقادیر برآورد شده استاندارد[۲۵۱] از مدل نشان میدهد که متغیر پیوند افتراقی با ضریب ۷۵/۰ بیشترین تاثیر را روی رفتارهای متقلبانه علمی دارد و با مقدار ۵۳/۴ t= از لحاظ آماری معنیدار است. این نشان میدهد که تقلب علمی تابعی مثبت از پیوند افتراقی و در راستای تایید فرضیه اول تحقیق است.
همچنین یافتههای مدل نشان میدهد که متغیر تعاریف با ضریب ۱۵/۰ بر تقلب علمی اثر میگذارد که از لحاظ آماری با مقدار ۰۸/۲ t= معنیدار است. این نشان میدهد که تقلب علمی تابعی مثبت از تعاریف است و مبنی بر تایید فرضیه دوم این تحقیق میباشد.
یافتههای حاصل از مدل ساختاری یادگیری اجتماعی نشان میدهد که متغیر عکسالعمل با ضریب ۲۹/۰- و پس از پیوند افتراقی بیشترین تاثیر را روی رفتارهای متقلبانه علمی دارد که با مقدار ۸۳/۳ t= از لحاظ آماری معنیدار است. این نشان میدهد که تقلب علمی تابعی منفی از عکسالعمل است و مبنی بر تایید فرضیه سوم تحقیق میباشد.
در مدل حاضر متغیر تشویق با ضریب تاثیرگذاری ناچیز ۰۷/۰ نشان داده شدهاست که از لحاظ آماری معنیدار نمی باشد (۶۳/۰- t=)؛ لذا فرضیه چهارم این تحقیق مورد تایید قرار نمیگیرد.
همچنین یافتههای حاصل از مدل ساختاری یادگیری اجتماعی نشان میدهد که متغیر پاداش با ضریب ۱۱/۰ با مقدار ۰۹/۲ t= از لحاظ آماری معنیدار است. این نشان میدهد که تقلب علمی تابعی مثبتی از پاداش است و مبنی بر تایید فرضیه پنجم تحقیق میباشد.
اثر متغیر بازدارندگی بر تقلب علمی دارای ضریب ۰۷/۰ و بسیار ناچیز است که با مقدار۸۰/۰t= از لحاظ آماری معنیدار نیست. فرضیه ششم این تحقیق مورد تایید قرار نمیگیرد.
اثر متغیر تقلید نیز با ضریب ناچیز ۰۱/۰ در مدل حاضر نشان داده شدهاست که با مقدار ۱۸/۰t= از لحاظ آماری معنیدار نمیباشد. بنابراین فرضیه هفتم این تحقیق مورد تایید قرار نمیگیرد.
در نهایت دادههای حاصل از مدل نشان میدهد که ۵۸ درصد (۵۸/۰=   ) از تغییرات تقلب علمی توسط مدل ساختاری نظریه یادگیری اجتماعی تبیین شدهاست.
درمیان ابعاد ششگانه تقلب علمی بعد سرقت علمی بیشترین رابطه را با تقلب علمی داشته است و پس از آن به ترتیب تقلب امتحانی و تقلب در تکالیف با تقلب علمی بیشترین رابطه را دارند.
نمودار ۶-۱- مدل معادلات ساختاری یادگیری اجتماعی در کل نمونه با ضرایب استاندارد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۶-۲-۲- مدل ساختاری یادگیری اجتماعی به تفکیک جنسیت

۶-۲-۲-۱- ارزیابی نیکویی برازش دو مدل تدوین شده برای دانشجویان پسر و دانشجویان دختر

مقادیر شاخصهای برازندگیِ دو مدل تدوین شده برای گروه دانشجویان پسر و گروه دانشجویان دختر در جدول ۶-۱۳- انعکاس یافته است. شاخصهای برازش حاکی از آن است که دو دارای مدل دارای برازش مطلوب و مناسبی میباشند.
جدول ۶-۱۳- شاخصهای برازندگی دو مدل گروه دانشجویان پسر و گروه دانشجویان دختر

برچسب گذاری شده با: ,
شاخص برازش مقادیر شاخص مقادیر قابل قبول
مدل پسران مدل دختران
مجذور کای(X²)