تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم- قسمت  …
dna strand

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم- قسمت …

صدیقه ملائیان و فاطمه اسلامیه پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی­های سازمانهای یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت» انجام داده اند.
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگیهای سازمان­های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت بوده است. روش پژوهش از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت سایپا یدک به تعداد ۱۰۴ نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» ۸۲ نفر برآورد گردیده است که این تعداد به شیوه تصادفی طبقه­ای ساده از جامعه آماری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه محقق ساخته سازمان یادگیرنده مشتمل بر ۲۵ گویه و پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی «آلبرخت» مشتمل بر ۳۵ گویه در طیف ۵ درجه ای لیکرت بوده است. ضریب آلفای هر دو پرسشنامه در نمونه­ای ۳۰ نفره به ترتیب برابر با ۰٫۹۲ و ۰٫۹۴ برآورد گردیده است. داده­های گردآوری شده به کمک روش­های آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده است که بین میزان برخورداری از مولفه­های سازمان­های یادگیرنده با مولفه­های هوش سازمانی مدیران در شرکت سایپا یدک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داده است که از میان مولفه­های سازمان یادگیرنده، به ترتیب مهارت­های تفکر سیستمی، چشم­انداز مشترک، مهارتهای فردی، یادگیری تیمی و در نهایت مدل­های ذهنی پیش­بینی کننده­های مناسبی برای هوش سازمانی مدیران شرکت سایپا یدک خواهند بود.
ستاری (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان “تاثیر هوش سازمانی برگرایش به کارآفرینی سازمانی در شرکت های صنعتی شرق مازندران”، به بررسی تأثیر هوش سازمانی بر گرایش به کارآفرینی سازمانی در شرکت های صنعتی مازندران پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون عالوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین گرایش به کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی، بین گرایش به کارآفرینی سازمانی و همه مؤلفه های هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش سازمانی قادر به پیش بینی معنادار گرایش به کارآفرینی سازمانی می باشد. بنابراین توسعه ظرفیت هوش سازمانی می تواند در افزایش گرایش به کارآفرینی سازمانی مؤثر واقع شود.
کیوان آرا و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی را با عنوان رابطه‌ مولفه ‌های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده‌ های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام دادند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ مولفه‌ های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده ‌‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسید. میزان مولفه‌ های مدیریت دانش و نیز مولفه‌ های هوش سازمانی، کمتر از سطح متوسط بود و همبستگی معنی ‌دار بین نمرات مولفه‌ های مدیریت دانش و مولفه ‌های هوش سازمانی مشاهده شد. همچنین اختلاف میانگین مولفه ‌های مدیریت دانش و هوش سازمانی بر حسب ویژگی ‌‌های دموگرافیک در سطح ۹۵ درصد معنی‌ دار بود. به کارگیری دانش به ‌روز، توزیع، تبادل و به اشتراک ‌گذاری دانش و آگاهی از عوامل محیطی و نیز حفظ بقا و حیات، زمینه‌ ساز ایجاد هوش سازمانی در دانشگاه ‌ها می ‌باشد.
صنوبری و رضایی (۱۳۸۹) پژوهشی را با عنوان رابطه ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی رضایت شغلی انجام دادند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی است. به منظور رسیدن به هدف تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۸۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسش نامه های تحقیق را تکمیل نمودند. داده های حاصله با استفاده از الگوی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج الگوی نهایی بازنگری شده نشان داد که ۳۹ درصد از وردایی متغیر رضایت شغلی توسط متغیرهای اهمیت کار و یکنواختی کار تبیین می شود. علاوه بر آن ۹۰ درصد از وردایی رفتار شهروندی سازمانی به وسیله اثر مستقیم متغیرهای خودکارآمدی شغلی، حالات روحی مثبت و رضایت شغلی و اثر غیرمستقیم متغیرهای اهمیت کار و یکنواختی کار با میانجی گری رضایت شغلی تبیین میشود.
سیادت و همکاران (۱۳۸۹) پژوهشی را با عنوان بررسی مقایسه ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی اصفهان انجام دادند. هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای رابطه بین هوش سازمانی و رهبری تیمی در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی اصفهان بوده است. باتوجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و علی –مقایسه ای می باشد. یافته ها نشان داد که: ۱٫ بین مولفه های هوش سازمانی و رهبری تیمی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، ۲٫ بین میانگین نمره های هوش سازمانی و رهبری تیمی بر حسب دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی تفاوت معنادار وجود دارد و ۳٫ بین میانگین نمره های رهبری تیمی اعضای هیات علمی برحسب سن، سابقه خدمت و افتخارات علمی تفاوت معنادار وجود دارد.
نجات و همکاران (۱۳۸۸) پژوهشی را با عنوان تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران) انجام دادند. به منظور بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و ادراک مشتری از کیفیت خدمات، به عنوان متغیر وابسته، و نیز رضایت و اعتماد کارکنان به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته، از آزمون همبستگی استفاده شده است. همچنین از آزمون رگرسیون برای بررسی میزان تاثیر رضایت شغلی و اعتماد بر روی رفتار شهروندی سازمانی و نیز میزان تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر روی کیفیت خدمات استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رضایت شغلی و اعتماد کارکنان نسبت به مدیران رابطه معنی داری با رفتار شهروندی سازمانی دارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مثبتی با کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری دارد.
پژوهش دیگری با عنوان « رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی» توسط اردلان و همکاران (۱۳۹۱) انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی میباشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا به تعداد ۹۲۹ نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد ۲۷۲ آزمودنی تعیین گردید. گردآوری داده ها با استفاده از سه پرسشنامه رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی صورت گرفته است.. یافته ها نشان داد که وضعیت رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی بالاتر از سطح متوسط است. ضریب همبستگی پیرسون آشکار کرد که بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که از بین مؤلفه های رهبری دانش، مؤلفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی بیشترین تأثیر را در پیش بینی اثربخشی سازمانی دارد؛ و از بین مؤلفه های هوش سازمانی، مؤلفه های اتحاد و توافق، بینش استراتژیک و سرنوشت مشترک به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش بینی اثربخشی سازمانی دارند.
هدف از تحقیق عباسی (۱۳۹۱) ، سنجش هوش سازمانی کارکنان واحدهای صف و ستاد بانک سپه است. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای بر اساس هفت مهارت کارل آلبرخت بوده است. هدف کلی این پژوهش بررسی هوش سازمانی کارکنان بانک سپه در واحدهای صف و ستاد است. فرضیه اصلی تحقیق نیز این است که بین هوش سازمانی واحدهای صف و ستاد تفاوت معناداری وجود دارد این فرضیه رد شد. فرضیه های فرعی تحقیق یعنی وجود تفاوت معنادار بین واحدهای صف و ستاد بانک سپه در ابعاد چشم انداز استراتژیک، اعتقاد به سرنوشت مشترک، شاخص اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان رد شد به غیر از بعد میل به تغییر کارکنان در دو واحد صف و ستاد، که فرضیه معنادار بودن تفاوت آنها تأیید شد.
هدف پژوهش میرسپاسی و افقهی (۱۳۹۱) مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی از طریق مطالعه موردی در دو دانشگاه داخل ایران بود. برای گردآوری دادهها در این مطالعه تحلیلی – پیمایشی، ابتدا برای شناخت شاخصهای هوش سازمانی و عوامل موثر بر آن، مطالعه کتابخانهای انجام و سپس، با استفاده از تحلیل عاملی کلیه شاخصها دسته بندی و پرسشنامه پژوهش تهیه شد. برای جامع تر بودن این بررسی در کشور، جامعه آماری پژوهش استادان و کارکنان دو دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه فردوسی مشهد بود. در مجموع، ۲۷۰ نفر برای نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان داد که دانشگاه شهید بهشتی با موفقیت در شاخصهای تعلق سازمانی و ایجاد توافق و اعتماد در بین کارکنان و استادان خود، در هوش سازمانی وضعیت مناسب تری دارد. اما در ابعاد کاربرد دانش و میل به تغییر، دانشگاه فردوسی مشهد وضعیت به مراتب بهتری را دارا بود.
هدف پژوهش فقیهی و همکاران (۱۳۹۰) بررسی رابطه هوش سازمانی و فرسودگی شغلی در مدیران دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اراک بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های فرسودگی شغلی مسلش و جکسون( ۱۹۸۲ ) و هوش سازمانی آلبرخت ( ۲۰۰۲ )بوده است. نتایج:داده های به دست آمده از طریق روش های آماری همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از بین مولفه های هوش سازمانی، متغییر روحیه با مسخ شخصیت دارای ارتباط مستقیم و منفی بود. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان که ترکیب متغیرهای پیش بین چشم انداز راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، همسوئی و تجانس، کاربرد دانش، فشار عملکردمی تواند پیش بین خوبی برای متغیر مسخ شخصیت باشد .
هدف پژوهش علیپور شیرسوار و مرزبان مقدم (۱۳۹۲) بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت های تولیدی استان گیلان است. کارآفرینی، فرایندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد که عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهر هگیری از فرصت ها. با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش، پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران شرکت های تولیدی استان گیلان تشکیل می دهد که در سال ۱۳۹۱ ، از بین ۲۰۷ مدیر شرکت های تولیدی، ۱۱۹ نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرخت و کارآفرینی رابینز استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که بین تک تک مؤلفه های هوش سازمانی )بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد( با مؤلفه های کارآفرینی )خلاقیت، ریسک پذیری، استقلال طلبی، انگیزش، عزم و اراده، اعتقاد به مقدسات( رابطه معنا داری وجود دارد. به نظر می رسد برای توسعه شرکت های تولیدی علاوه بر ارتقاء ابزارهای هوشمند تولیدی و توجه به فناوری باید سعی در ایجاد تعامل بین نیروی انسانی (به عنوان سرمایه های هوش سازمانی) و ابزار هوشمند شود.
«هوش سازمانی بررسی مقایسهای بانکهای دولتی و خصوصی» عنوان پژوهشی است که توسط کیماسی و همکاران در سال ۱۳۹۰ انجام شد است. در این پژوهش تلاش شده ضمن اشارهای به ادبیات موجود در زمینه هوش سازمانی، در قالب یک پژوهش توصیفی کاربردی تفاوت هوش سازمانی در بانک های دولتی و خصوصی مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در قالب یک پژوهش توصیفی -کاربردی، با بهرهگیری از پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی که مشتمل بر ۴۹ گویه در قالب هفت بعد است از ۴۲۹ نفر از کارکنان دو بانک دولتی و دو بانک خصوصی نظرخو اهی شد . نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، در مجموع هوش سازمانی بانکهای خصوصی به صورت معناداری از هوش سازمانی بانکهای دولتی بیشتر است.
«رابطه بین هوش سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی» عنوان پژوهش خدادادی و همکاران است که در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران ادارات تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی و حجم نمونه آماری ۳۴ نفر از این جامعه است. به این منظور از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه بهره وری و از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که براساس ضریب همبستگی پیرسون بین تمامی مؤلفه های هوش سازمانی و هوش سازمانی کل و بهره وری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مؤلفه های هوش سازمانی، میل به تغییر، روحیه و کاربرد دانش، قادر به پیش بینی معنادار بهره وری هستند .
پژوهش دیگری توسط جعفری و فقیهی (۱۳۸۸) با عنوان « میزان مولفه های هوش سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی» انجام شده است. روش مورد استفاده از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه مورد مطالعه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با ۹۵ سوال بود که روایی صوری و محتوایی آن تایید و پایایی آن ۹۷/۰ به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون T یکسویه استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هوش سازمانی جامعه مورد مطالعه با میانگین تجربی ۸۲/۲ از میانگین نظری ۳ پایین تر است. بالاترین میانگین به دست آمده مربوط به مولفه بینش راهبردی با ۱۷/۳ و کمترین مربوط به ساختار سازمانی و تغییرگرایی با ۶۶/۲ بوده است. با توجه به یافته های تحقیق راهکارهایی برای بهبود هوش سازمانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارایه شده است.
«بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی» عنوان پژوهش جمال زاده و همکاران در سال ۱۳۸۸ است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای هیات علمی‌ منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی انجام گردید. شیوه انجام پژوهش ‌ توصیفی(همبستگی)بود. نتایج نشان داد که ابعاد هوش سازمانی(چشم‌انداز استراتژیک،سرنوشت مشترک،میل به تغییر،روحیه،اتحاد، کاربرد دانش و فشار عملکرد) در هردو گروه آزمودنی‌ها با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارند. متغیرهای سرنوشت مشترک،میل به تغییر و روحیه به ترتیب در هردو گروه درصد بیشتری از واریانس متغیر یادگیری سازمانی را تبیین کرده‌اند. همچنین نتایج مدل پیش‌بینی یادگیری سازمانی از طریق مولفه‌های هوش‌ سازمانی نشان داد که میزان واریانس تعیین شده یادگیری سازمانی توسط متغیرهای سرنوشت مشترک،روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد برابر ۰/۳۸ است .
هدف پژوهش بیک زاده و همکاران (۱۳۸۹) بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران و عملکرد آنان در دستگاههای دولتی شهر تبریز می باشد. برای این منظور هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرخت در هفت بعد؛ تصور استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد، تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرصیه های پژوهش از روش آماری استنباطی (آزمون r پیرسون) استفاده شد. نتیجه حاصله بیانگر این است که بین هوش سازمانی مدیران و عملکرد آنان در دستگاههای دولتی شهر تبریز رابطه معنی داری وجود دارد.

۲-۴-جمع بندی پیشینه و ارائه مدل مفهومی پژوهش

با مرور ادبیات نظری و پیشینه تجربی داخلی و خارجی مشخص می شود که هر چند مفاهیم “هوش سازمانی” و “رفتار شهروندی سازمانی” توسط صاحبنظران از ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار گرفته و تشریح شده است اما با این حال بررسی ها نشان می دهد که پژوهش جامعی در مورد ارتباط این دو مفهوم مدیریتی صورت نگرفته است.
پس از بررسی و خوانش متون نظری و پیشینه پژوهشهای داخلی و خارجی در این پژوهش تعریف اورگان از رفتار شهروندی سازمانی پذیرفته شده است:
رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و به طور مستقیم یا صریح از طریق سیستم پاداش رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نمی گیرد ولی باعث ارتقاء عملکرد اثربخش سازمان می گردد ( مقیمی، ۱۳۹۰). بنابراین به منظور اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش از ابعاد وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت شهروندی، جوانمردی و احترام و تکریم استفاده می شود . همانگونه که در فصل دوم ذکر شد این ابعاد توسط دیکنسون (۲۰۰۹) تشریح شده است .
همچنین توصیف دیلتری[۷۶] (۲۰۰۵) از هوش سازمانی در قالب ایده هوش جمعی مورد پذیرش قرا رمی گیرد؛ به گونه ای که دانش در درون سازمان نهادینه گردیده، سازمان خودش و کارکنانش را پالایش می کند. سرمایه فکری و استفاده از ظرفیت های بالقوه ی سرمایه انسانی در کانون توجه قرار می گیرد.
ابعاد هوش سازمانی از صورتبندی ارائه شده توسط توسط آلبرخت (۲۰۰۲) اقتباس شده است که از ابعاد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، تعهد و خوشبینی، همراستایی و همخوانی، توسعه دانش و فشار عملکرد تشکیل شده است .
با پذیرش این تعاریف، مدل نظری زیر جهت بررسی و سنجش در بخش تجربی این پژوهش ارائه می شود:
 

شکل ۲-۳ : مدل مفهومی پژوهش

فصل سوم:

روش شناسی پژوهش

مقدمه

هدف از انجام هر نوع تحقیق وپژوهش علمی ،کشف یک واقعیت بر مبنا ی کاوش وکشف روابط منطقی مربوط به و یژ گی های اجزاء موضوع بیان می شود. منظور از یک پژوهش علمی پیروی از رویه های منظم ومنطقی است که در جریان استفاده از روشها وابزارهای علمی ومرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش با ید رعا یت گردد . هدف از انتخاب روش تحقیق آن است تا محقق مشخص نماید،چه شیوه و روشی را آغاز کند تا اورا هر چه دقیقتر ،آسانتر وسریعتر در دستیا بی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش پژوهش در نظر گرفته شده، یاری کند . در ا ین فصل متدولوژ ی تحقیق بیان می شود.
بدین منظور جامعه آماری وروش نمونه گیری وروش تحقیق وگرد آورری اطلاعات مورد نیاز، ابزار اندازه گیری و روش نمره گذاری تعیین اعتبار و محاسبه پایایی ابزارهای اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ، وروش تجزیه وتحلیل داده ها تشر یح می گردد .

۳-۱-روش تحقیق

تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغیرهاست.
بطور خلاصه هر تحقیق را بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می‌توان به سه دسته زیر نیز تقسیم نمود.
۱- تحقیق بنیادی[۷۷]:
هدف این نوع تحقیق ایجاد نظریه از طریق کشف اصول یا قواعد کلی است و توجهی به کاربرد عملی یافته ندارد. نتایج این گونه تحقیق اغلب مجرد و کلی هستند. بیشتر تحقیقات در زمینه یادگیری از این نوعند.
۲- تحقیق کاربردی[۷۸]:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,