تحقیق درمورد استاندارد، نرم افزار، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه

داخلی
بهبود و گسترش مطالعات بازار
“بهبود و گسترش مطالعات بازار” از طریق چهار شاخص کلیدی “استانداردسازی مطالعه بازار”،”بهبود روش اولویت بندی بازارهای صادراتی”،”بهبود روش های نظرسنجی” و “شناسایی منابع مناسب برای خرید اطلاعات” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده به ثمر رسیدن تلاش ها در این حوزه می باشد. لذا محقق جهت پیشرفت در این بهبود مستمر پیشنهاد داد که شرکت ایران خودروبه برنامه ریزی جامع جهت کمبود نیروی انسانی که با افزایش قابل توجه فعالیتهای حوزه تبلیغات و امور بین الملل این کمبود به شکل مضاعف در آینده نمایان خواهد گردید و به مطالعه روش ها و مدل های موجود برای اولویت بندی بازارها و انتخاب چند مدل اقدام نماید.
مدیریت حفظ و نفوذ در بازارهای هدف
“مدیریت حفظ و نفوذ در بازارهای هدف” از طریق پنج شاخص کلیدی “سقف گارانتی خودروهای صادراتی”، ” تعداد بازارهای با سرمایه گذاری مستقیم ایران خودرو” ، “اخذ استاندارد یورو4 جهت محصولات صادراتی”، “تعداد بازارهایی که در آنها خودروی سمند بازاریابی شده” و “حضور در نمایشگاه” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده ضعف نسبی در برخی بخش ها و نیاز به تلاش به منظور بهبود این قسمت می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرو نسبت به استقرار نماینده مقیم شرکت ایران خودرودر بازار عراق، استقرار نماینده مقیم شرکت ایران خودرودر بازارهای آفریقایی، تحقق برنامه توسعه فروش در4 بازار عراق، آذربایجان، سوریه و مصر و تحقق برنامه ورود به5 بازار اکراین، روسیه، بلاروس، نیجریه و الجزایر، پیگیری افزایش سقف گارانتی خودروهای صادراتی، پیگیری تهیه طرح تجاری و تصویب آن در هیئت مدیره، پیگیری اخذ استاندارد یورو4 برای کلیه محصولات صادراتی توسط واحد مهندسی، بازاریابی و ارائه خودروی نمونه سمند در3 بازار آفریقا، بازاریابی و ارائه خودروی نمونه سمند در 6 بازار آسیا و اروپا، شرکت بیش از پیش در نمایشگاه های خودروی آفریقا و آمریکای لاتین، آسیا و اروپا اقدام نماید.
توسعه روشهای نوین بازاریابی و پیشبرد فروش
“توسعه روشهای نوین بازاریابی و پیشبرد فروش” از طریق دو شاخص کلیدی “تعداد بازارهایی که در آنها مدل فعالیتهای بازاریابی توسعه فروش انجام شده است” و “تعداد بازارهایی که در آنها مدل فعالیتهای ورود به بازار انجام شده است” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده ضعف بسیار در این بخش و نیاز به تلاش زیاد به منظور بهبود این قسمت می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرونسبت به برنامه ریزی و تکمیل و اجرای مدل برای 7 بازار سوریه، عراق، ونزوئلا، الجزایر، آذربایجان، مصر و سودان اقدام نماید.
توسعه کمی و کیفی سازوکارهای تبلیغاتی
“توسعه کمی و کیفی سازوکارهای تبلیغاتی” از طریق یک شاخص کلیدی “تعداد بازارهایی که اطلاعات تبلیغاتی صادراتی برای آنها تهیه شده است” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده موثر بودن برنامه ها در این بخش بوده است. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودروتهیه اطلاعات تبلیغاتی و ابزارهای موثر آن را برای12 بازار مصر، نیجریه، الجزایر، عراق، سوریه، اکراین، بلاروس، آذربایجان، سودان، سنگال و ونزوئلا را تقویت کند و به این منظور به رایزنی با نمایندگان فروش ایران خودرودر بازار هدف اقدام نماید.
ارتقاء تعامل با نمایندگان و مشتریان و نهادهای داخلی و خارجی
“ارتقاء تعامل با نمایندگان و مشتریان و نهادهای داخلی و خارجی” از طریق شاخص کلیدی “پیگیری ایجاد وب سایت صادراتی” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده کارایی و اثربخشی بسیار خوب برنامه ها در این بخش می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرو پیگیری ایجاد وب سایت صادراتی را حفظ و تقویت نماید و به این منظور به تهیه صفحات وب به سایر زبان ها علاوه بر انگلیسی اقدام نماید.
ارتقاء برند در بازارهای جهانی
“ارتقاء برند در بازارهای جهانی” از طریق سه شاخص کلیدی “تعدادبازارهایی که برای آنهابرنامه های تبلیغاتی درراستای ارتقاء جایگاه برندتعریف میشود”، “تعداد بازارهایی که در آنها بسته های تشویقی خریداران محصولات ایران خودرواجرا می شود” و”تعداد بازارهایی که محصولات ایران خودروبه عنوان جایزه در رویدادهای ورزشی، هنری، علمی یا فرهنگی ارائه می گردد” محاسبه شده است که به ترتیب نشان دهنده 75، 0 و0 درصد می باشد که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده کمی ضعف می باشد و نیاز به تلاش به منظور بهبود این قسمت می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرونسبت به تعریف و تدوین کمپین تبلیغاتی در 6 بازار منطقه آسیا و 3 بازار منطقه آفریقا اقدام نماید و برای بازارهایی همچون سوریه که در شرایط بد سیاسی به سر می برند بازارهای جایگزین پیدا نمایند.
توسعه استاندارد سازی و قابلیت های نمایندگی ها
“توسعه استاندارد سازی و قابلیت های نمایندگی ها” از طریق سه شاخص کلیدی “تعداد نمایندگی هایی که استاندارد نمایشگاهی درآنها اجراگردیده است”، “تعداد بازارهای فعال که از نرم افزار استفاده می کنند” و “تعداد نمایندگی هایی که آموزش فروش برای آنها ارائه شده است” قابل محاسبه شده است که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده ضعف و نیاز به تلاش به منظور بهبود این قسمت می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرونسبت به تدوین استاندارد نمایندگی های خارج از کشور، پیگیری استقرار نرم افزار جامع تحت وب نمایندگی ها در بازارهای فعال دارای بستر لازم، پیگیری تهیه بسته آموزشی و آموزش مهندسی فروش به نمایندگی ها اقدام نماید.
گسترش شبکه نمایندگی ها
“گسترش شبکه نمایندگی ها” از طریق شاخص کلیدی “تعداد نمایندگی های منطقه ای انتخاب شده” که با توجه به هدف تعیین شده نشان دهنده موثر بودن برنامه های تعیین شده در این بخش می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرو نسبت به تعریف و اجرای برنامه توسعه شبکه در بازارهای سوریه و عراق، تدوین برنامه بازدید از بازارها / متقاضیان / نمایندگی ها و انجام آن و انتخاب 5 نمایندگی منطقه ای در کشور سوریه و 2 نمایندگی در عراق اقدام نماید.
توسعه نظارت و ارزیابی شبکه
“توسعه نظارت و ارزیابی شبکه” از طریق دو شاخص کلیدی “تعداد بازارهای تحت برنامه توسعه نظارت و ارزیابی شبکه” و “حداقل میزان تطابق نمایندگی های ارزیابی شده با استاندارد که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده موثر بودن برنامه ها در این بخش می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرونسبت به طراحی چک لیست ارزیابی استانداردسازی نمایندگی ها و کنترل و پایش استاندارد نمایندگی اقدام نماید.
جمع بندی:
با توجه به برنامه ریزی حاصله در هر یک از سنجه ها و اینکه محاسبه مقادیر واقعی و مقایسه آنها با اهداف تعیین شده امکان پذیر می باشد لذا شاخص های تعریف شده جهت ارزیابی عملکرد بعد فرآیندهای داخلی برای این شرکت از کارآمدی لازم برخوردار می باشند و مناسب ارزیابی عملکرد هستند.
د) منظر یادگیری و رشد
توسعه بانک اطلاعاتی مشتریان/ محصول/ بازار
” توسعه بانک اطلاعاتی مشتریان/ محصول/ بازار” از طریق شاخص کلیدی “پیگیری ایجاد بانک اطلاعاتی جامع صادرات” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده ضعف در این بخش است و نیاز به تلاش بیشتر برای اجرایی کردن برنامه ها و معیارها در این قسمت می باشد، لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودرو اقدام به هماهنگی و پیگیری در زمینه طراحی بانک اطلاعاتی در مراحل مختلف و تبادل اطلاعات در خصوص نیازهای واحد صادرات نماید.
توسعه و به روز رسانی استانداردهای مستندات سیستمی
“توسعه و به روز رسانی استانداردهای مستندات سیستمی” از طریق شاخص کلیدی “تعداد مستندات نهایی شده، مورد بازنگری و تدوین شده” که با توجه به اهداف تعیین شده نشان دهنده کارایی و اثربخشی نسبتا خوب برنامه ها در این بخش می باشد. لذا محقق پیشنهاد داد که شرکت ایران خودروتعداد مستندات نهایی شده، بازنگری شده و تدوین شده را حفظ و تقویت نماید و به این منظور به بازنگری روش اجرایی خدمات بازرگانی توجه نماید.
جمع بندی:
همان طور که مشاهده می شود با توجه به نتایج حاصله در هر یک از سنجه ها به نظر می رسد بایستی حداقل در کوتاه مدت برخی از شاخص ها را تعدیل کرد و یا جهت پاسخگویی و محاسبه آنها ساز و کار مناسب طراحی نمود.
نهایتاً اینکه با توجه به اتفاق نظر در مورد این شاخص ها و امکان محاسبه مقادیر واقعی و مقایسه با اهداف تعیین شده دو شاخص و با عنایت به توضیح فوق می توان نتیجه گرفت که شاخصهای یاد شده در بعد یادگیری و رشد می توانند ابزار مناسبی جهت ارزیابی عملکرد در حوزه برنامه ریزی استراتژیک شرکت ایران خودرو باشند.
2- 5 نتیجه گیری کلی
1-2-5 میزان همگرایی و واگرایی با تحقیقات پیشین
یافته های موجود در این تحقیق در پاره ای از موارد نسبت به تحقیقات انجام شده در گذشته دارای همگرایی ودر پاره ای از موارد دارای واگرایی می باشد.
به گونه ای که اکثر سازمانها از این استراتژی در جهت تدوین برنامه استراتژی خود استفاده میکنند .
شرکت ایران خودرو در طی سالهای 1387تا 1390 همانگونه که در پیشینه تحقیق آورده شده به منظور طراحی نظام موثر جهت پیاده سازی استراتژی های خود ، دلایل عدم موفقیت شرکت در برقراری ارتباط موثر بین فعالیت های اجرایی و استراتژیهای تدوین شده و سیر تکامل نظام پیاده سازی در شرکت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و استراتژی های مختلفی را مورد سنجش قرار داده است از جمله تدوین استراتژی بر مبنای نظام کارت امتیازی متوازن ، بدین منظور در سال 1388 فرایند تغییری توسط (حمید رضا تقوی نژاد ،مریم آذر کردارو نسرین امیر احمدی تدوین شد) و برنامه نظام نوین جاری سازی استراتژیهای برای 2 سال تنظیم گردید. میزان همگرایی در این تحقیق در تدوین عوامل اصلی موفقیت و تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد میباشد که مطابق این تحقیق پس از توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری تقریبا میزان دست یابی به هر دو عامل یکسان تایین شد.تدوین این استراتژی علی رغم چشم گیر بودن نتایج کسب شده و بهبود های حاصل از این تحقیق ، درپاره ای ازموارد دچار نقاط ضعفی بوده است که عدم همگرای دراین تحقیق انجام شده در تدوین مدل تحقیق
می باشد .محقق در این تحقیق با مطالعه این نظام نوین پیاده سازی استراتژیها تصمیم به ارائه یک مدل جدید از تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشن کانری گرفته است.
2-2-5 پیشنهادات
در این قسمت پیشنهادات را به دو بخش زیر تقسیم و به آن میپردازیم:
1- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق به مدیران ایران خودرو
* با توجه به اهمیت ایجاد کارت امتیازی متوازن در جهت تعیین استراتژی بلند مدت سازمان و این که کارت امتیازی متوازن یک رویکرد مبتنی بر عملکرد است ونتایج مربوطه را را مورد نظر قرار میدهد و به طور کلی هدف گرااست
به مدیران ایران خودرو پیشنهاد گردیده که از مدل فرایند اجرایی کارت امتیازی متوازن جدول 11-2 که در فصل 2 به آن اشاره شده است استفاده گردد .
* همچنین با توجه به اهمیت فرایند هوشن کانری به مدیران ایران خودرو توصیه کرده که بعد از تعیین کارت امتیازی متوازن و به منظور تحقق اهداف بلند مدت خود از فرایند اجرای مدل هوشن کانری که طرح شماتیک آن در جدول 10-2در فصل 2 به آن اشاره شده است استفاده گردد.
* پیشنهاد گردیده، مدیران ایران خودرو بهتر است به منظور تعیین استراتژیهای خود از تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن وهوشن کانری استفاده کنند که بدین منظور یک مدل تلفیقی در این تحقیق به عنوان مدل مفهومی تحقیق عنوان شده است . به این ترتیب که کارت امتیازی

دیدگاهتان را بنویسید