تحقیق درمورد تعهد کارکنان، حمل و نقل، کنترل بازار

دانلود پایان نامه

چرخه تولید
76
7
7
7
5
1
1
7
2
3
7
7
7
6
5
4
بهبود کیفیت
69
2
3
5
5
6
6
5
5
6
6
5
4
5
3
3
تعداد محصولات جدید
68
7
7
3
3
2
3
6
7
5
2
3
4
5
5
5
خدمات پس از فروش
78
6
7
6
6
5
4
4
3
5
5
5
2
6
7
7
ایجاد تسهیلات برای مشتریان کلیدی
30
1
3
2
1
2
1
2
1
3
1
1
5
2
3
2
خریدهای مکرر
62
5
4
4
4
6
7
3
4
4
3
4
3
3
4
4
تحویل به موقع
38
3
3
3
3
2
5
1
1
5
4
3
2
1
1
1
بازده سرمایه
55
7
7
4
1
2
1
4
5
5
5
4
2
3
3
3
درآمد در هر بخش بازارهای خارجی
39
2
5
5
2
2
3
2
4
2
1
1
4
2
2
2
بهبود فرآیندهای حمل و نقل
56
2
1
7
4
4
4
3
2
1
7
6
4
4
4
3
تولید خودرو با توجه به نیاز مشتریان
51
2
3
5
2
2
2
2
6
2
6
5
1
5
4
4
توسعه برند
77
5
2
1
6
6
7
7
1
8
7
7
6
5
5
4
ایجاد سیستمی به منظور اندازه گیری رضایت مشتری
93
7
7
6
7
7
7
5
6
6
6
5
3
7
7
5
توجه به هزینه های لجستیک و توزیع
30
1
2
1
1
1
5
5
2
2
2
4
1
1
1
1
تعهد کارکنان به سازمان
56
3
3
2
1
2
1
7
7
6
5
5
5
4
3
2
ارائه محصول با قیمت رقابتی
36
1
2
3
3
3
3
3
2
2
1
2
5
3
2
1
حفظ و کنترل بازار
42
2
2
3
2
2
3
3
1
2
6
5
4
3
2
2
افزایش وفاداری مشتریان
37
1
1
5
4
2
3
3
2
2
4
2
1
2
3
2
توسعه کانال های ارتباطی و اطلاعاتی با مشتریان خارجی
38
1
1
6
5
5
1
4
2
2
2
2
2
2
1
2
ایجاد بانک اطلاعات مشتریان
33
2
2
1
2
2
1
2
3
2
1
3
1
4
3
3
همکاری مناسب واحدهای داخل سازمان
33
2
2
2
1
2
2
5
4
4
2
1
2
1
2
1
جذب مشتریان کلیدی
29
2
3
2
1
2
1
2
3
2
1
3
1
4
1
1
ترویج فرهنگ مشتری مداری در سازمان
84
6
7
6
7
7
7
7
5
5
3
4
7
5
4
4
بهبود کیفیت محصولات
66
5
4
3
2
1
2
3
7
7
6
5
4
3
7
7
توسعه فروش های خارجی
95
7
7
6
7
7
4
5
5
7
6
7
6
7
7
7
تبلیغات در بازارهای خارجی
85
6
7
5
3
4
5
7
6
7
7
7
6
5
5
5
استقرار نمایندگی ها در بازارهای صادراتی
84
7
6
6
7
7
5
5
5
3
4
7
7
5
5
5
اخذ استانداردها
78
5
7
6
7
6
7
7
4
5
5
4
3
5
3
4
انطباق محصول با سفارش
69
7
7
3
6
5
4
7
2
3
7
6
5
4
2
1
بهبود و گسترش مطالعات بازار
71
7
7
7
4
4
6
6
6
5
5
5
3
2
2
2
توسعه روش های نوین بازاریابی
82
4
5
6
7
7
7
2
5
4
7
7
6
6
5
4
افزایش دانش و مهارت تخصص پرنسل صادرات
جمع
خبره
15
خبره
14
خبره
13
خبره
12
خبره
11
خبره
10
خبره
9
خبره
8
خبره
7
خبره
6
خبره
5
خبره
4
خبره
3
خبره
2
خبره
1
مشتری
70
6
7
7
6
4
3
2
3
5
3
6
3
6
5
4
آموزش مشتریان
53
3
3
4
4
4
3
3
3
2
4
5
4
4
4
3
کاهش زمان چرخه تولید
81
6
5
4
5
4
2
7
4
7
7
7
6
6
6
5
بهبود کیفیت
87
5
7
7
7
7
7
7
6
6
5
3
6
5
4
5
تولید محصولات جدید
85
6
6
6
5
2
7
7
7
7
7
5
4
6
7
3
خدمات پس از فروش
83
6
7
6
7
7
5
6
5
5
5
4
4
6
4
6
ایجاد تسهیلات برای مشتریان کلیدی
65
7
6
6
5
4
3
5
5
5
4
3
3
3
3
3
خریدهای مکرر
99
6
7
7
6
7
6
7
7
7
7
7
7
6
6
6
تحویل به موقع
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
بازده سرمایه
56
4
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
4
5
4
5
درآمد در هر بخش بازارهای خارجی
54
3
6
4
4
4
4
4
4
2
3
4
3
3
5
5
بهبود فرآیندهای حمل و نقل
72
5
4
5
6
5
3
5
4
3
4
7
6
4
6
5
تولید خودرو با توجه به نیاز مشتریان
87
7
3
4
4
6
5
7
7
7
7
7
6
5
6
6
عرضه محصولات با قیمت مناسب
74
6
5
7
6
6
2
3
4
4
4
5
6
6
5
4
ایجاد سیستمی به منظور اندازه گیری رضایت مشتری
90
7
6
6
5
7
7
7
6
4
6
6
6
6
6
5
توجه به هزینه های لجستیک و توزیع
31
2
3
4
1
3
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
تعهد کارکنان به سازمان
88
6
6
4
7
6
5
6
7
6
6
7
5
6
6
5
ارائه محصول با قیمت رقابتی
56
2
2
2
5
5
5
4
5
3
5
5
4
4
3
2
حفظ و کنترل بازار
73
5
6
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
6
5
4
افزایش وفاداری مشتریان
82
5
7
6
6
6
6
6
5
5
4
6
6
5
4
5
توسعه کانال های ارتباطی و اطلاعاتی با مشتریان خارجی
65
4
6
6
6
6
6
5
4
3
3
3
3
3
4
3
ایجاد بانک اطلاعات مشتریان
36
3
2
1
1
1
1
1
1
4
4
3
4
3
4
3
همکاری مناسب واحدهای داخل سازمان
76
3
6
6
6
5
4
6
5
7
6
4
5
5
4
4
جذب مشتریان خارجی کلیدی
83
4
5
7
7
7
7
6
5
5
5
5
6
5
5
4
ترویج فرهنگ مشتری مداری در سازمان
78
5
7
1
4
1
7
7
7
7
7
6
6
6
3
4
بهبود کیفیت محصولات
83
7
6
6
7
3
3
3
4
6
5
6
6
6
6
6
توسعه فروش های خارجی
92
7
7
7
5
4
7
6
5
7
6
7
6
5
7
6
تبلیغات در بازارهای خارجی
76
7
5
4
1
2
3
4
5
5
6
6
7
7
7
7
استقرار نمایندگی ها در بازارهای صادراتی
82
5
5
5
5
5
6
5
4
6
7
6
6
6
6
5
اخذ استانداردها
67
7
6
7
6
6
5
4
2
1
2
3
4
7
6
6
انطباق محصول با سفارش
58
1
6
4
3
5
4
3
7
7
7
5
1
2
1
2
بهبود و گسترش مطالعات بازار
73
3
5
7
6
1
2
3
5
5
3
7
7
7
5
7
توسعه روش های نوین بازاریابی
72
5
6
7
6
6
6
5
4
3
2
1
4
5
6
6
افزایش دانش و مهارت تخصص پرنسل صادرات
جمع
خبره
15
خبره
14
خبره
13
خبره
12
خبره
11
خبره
10
خبره
9
خبره
8
خبره
7
خبره
6
خبره
5
خبره
4
خبره
3
خبره
2
خبره
1
یادگیری و رشد
90
7
6
6
7
6
6
5
5
7
7
7
6
6
5
4
آموزش مشتریان
46
5
4
3
2
4
3
1
1
3
2
2
1
6
5
4
کاهش زمان چرخه تولید
86
6
6
6
3
4
7
6
5
6
7
6
5
6
7
6
بهبود کیفیت
7
4
3
3
5
4
4
4
4
5
4
5
4
5
4
تولید محصولات جدید
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
خدمات پس از فروش
44
3
2
2
1
1
2
2
4
3
4
3
4
4
5
4
ایجاد تسهیلات برای مشتریان کلیدی
21
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
خریدهای های مکرر
35
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
3
3
2
2
1
تحویل به موقع
16
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
بازده سرمایه
62
5
3
6
6
6
5
7
6
5
1
3
3
2
2
2
درآمد در هر بخش بازارهای خارجی
35
1
2
1
4
4
2
3
3
2
3
3
2
2
2
1
بهبود فرآیندهای حمل و نقل
53
3
5
5
5
5
5
5
2
3
2
3
3
2
3
2
تولید خودرو با توجه به نیاز مشتریان
35
2
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
2
1
عرضه محصولات با قیمت مناسب
88
6
5
7
5
6
6
4
7
6
7
7
7
6
5
4
ایجاد سیستمی به منظور اندازه گیری رضایت مشتری
68
3
4
7
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
5
5
توجه به هزینه های لجستیک و توزیع
87
6
6
5
5
6
6
6
5
6
6
5
7
7
6
5
تعهد کارکنان به سازمان
69
7
2
5
3
7
7
6
5
5
5
5
4
3
3
2
ارائه محصول با قیمت رقابتی
34
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
6
5
7
حفظ و کنترل بازار
54
1
6
5
4
4
2
5
3
1
2
4
2
5
4
5
افزایش وفاداری مشتریان
80
2
7
6
6
5
4
7
6
6
3
4
7
4
7
6
توسعه کانال های ارتباطی و اطلاعاتی با مشتریان خارجی
67
2
3
7
6
6
6
6
5
3
5
4
3
4
3
4
ایجاد بانک اطلاعات مشتریان
87
7
6
6
2
5
4
7
7
6
4
7
7
7
6
6
همکاری مناسب واحدهای داخل سازمان
31
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
جذب مشتریان کلیدی
79
6
5
3
7
6
5
4
4
3
7
6
7
6
5
5
ترویج فرهنگ مشتری مداری در سازمان
64
5
5
6
5
4
3
6
5
4
3
4
4
3
4
3
بهبود کیفیت محصولات
65
2
3
3
4
6
5
7
6
5
4
4
4
4
4
4
توسعه فروش های خارجی
63
1
5
6
4
1
1
1
6
5
7
6
5
5
4
6
تبلیغات در بازارهای خارجی
75
7
6
6
6
4
3
5
3
2
7
5
4
6
6
5
استقرار نمایندگی ها در بازارهای صادراتی
60
5
6
6
5
4
3
5
4
3
3
3
3
3
3
4
اخذ استانداردها
25
2
3
2
1
3
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
انطباق محصول با سفارش
85
4
7
6
6
5
7
4
6
6
6
7
6
6
5
4
بهبود و گسترش مطالعات بازار
83
6
5
5
6
6
6
6
5
6
6
5
5
4
6
6
توسعه روش های نوین بازاریابی
81
7
2
6
6
6
5
4
5
4
5
6
7
7
6
5
توسعه سرمایه های انسانی، سازمانی و اطلاعات
جمع
خبره
15
خبره
14
خبره
13
خبره
12
خبره
11
خبره
10
خبره
9
خبره
8
خبره
7
خبره
6
خبره
5
خبره
4
خبره
3
خبره
2
خبره
1
فرایند داخلی
80
4
6
7
6
5
3
7
5
3
7
7
5
4
6
5
آموزش مشتریان
62
7
5
1
1
1
6
5
4
3
7
6
6
5
3
2
کاهش زمان چرخه تولید
65
3
6
4
4
1
2
2
7
7
6
6
5
5
5
3
بهبود کیفیت
80
2
6
7
6
5
7
7
5
5
7
7
6
4
3
3
تولید محصولات جدید
82
7
4
7
4
7
7
4
4
4
5
5
6
7
6
5
خدمات پس از فروش
50
1
5
2
3
2
6
3
3
3
3
1
3
6
5
4
ایجاد تسهیلات برای مشتریان کلیدی
31
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
5
4
3
4
خریدهای مکرر
80
6
5
4
2
3
2
7
7
7
7
7
7
6
5
5
تحویل به موقع
65
7
1
6
3
5
5
5
7
6
5
5
4
3
2
1
بازده سرمایه
34
1
1
1
2
3
2
1
1
4
3
2
1
5
4
3
درآمد در هر بخش بازارهای خارجی
71
4
4
3
7
6
5
5
3
3
7
6
6
5
4
3
بهبود فرآیندهای حمل و نقل
63
7
6
6
5
1
2
3
3
6
5
4
4
4
4
3
تولید خودرو با توجه به نیاز مشتریان
82
7
3
1
6
7
7
6
6
5
5
5
5
4
3
2
توسعه برند
56
1
1
2
2
2
1
2
3
4
4
5
7
6
5
4
ایجاد سیستمی به منظور اندازه گیری رضایت مشتری
76
7
7
2
5
7
6
6
7
7
6
5
6
5
4
4
توجه به هزینه های لجستیک و توزیع
73
5
6
7
7
7
6
5
4
1
6
1
7
1
5
6
تعهد کارکنان به سازمان
48
2
1
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
4
3
4
ارائه محصول با قیمت رقابتی
64
7
2
3
6
6
5
3
4
7
7
6
5
5
4
2
حفظ و کنترل بازار
36
2
3
2
3
2
4
2
3
1
1
3
3
3
2
1
افزایش وفاداری مشتریان
68
7
7
7
1
2
3
2
5
3
6
6
5
4
4
3
توسعه کانال های ارتباطی و اطلاعاتی با مشتریان خارجی
36
1
2
1
5
3
3
1
1
1
1
5
4
4
3
1
ایجاد بانک اطلاعات مشتریان
53
2
2
2
1
1
2
4
3
2
7
6
6
6
5
4
همکاری مناسب واحدهای داخل سازمان
36
1
1
2
5
4
3
2
3
2
2
1
2
2
2
3
جذب مشتریان کلیدی
44
1
1
1
4
3
2
1
6
3
5
5
2
5
4
1
ترویج فرهنگ مشتری مداری در

دیدگاهتان را بنویسید