تحقیق درمورد پرسش نامه، عملکرد سازمان، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه

کننده استراتژی هابه مناظر چهار گانه کلان می باشد.
کارت امتیازی متوازن
توافقنامه سطوح خدمات که تبیین کننده خدماتی است که واحد های کسب وکار از یکدیگر و نیز از واحد های پشتیبانی دریافت می دارند.
مرحله نهم:تعیین اقدامات اجرایی و برنامه های عملیاتی و سهم این بر نامه ها در تحقق اهداف
در این مرحله میزان تناسب اقدامات اجرایی و برنامه های عملیاتی اعلام شده و اهداف مورد بررسی قرار گرفته و سهم هر برنامه در تحقق اهداف تعیین شد.
مرحله دهم: تخصیص بودجه
مرحله یازدهم:پایش تحقق اهداف و ارائه بازخور
مرحله دوازدهم:تحلیل عملکرد سازمان در تحقق اهداف استراتژی
در مرحله آخر عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف کلان استراتژی مورد بررسی قرار گرفت و بازخور لازم در دو دسته زیر به مدیریت ارشد ارائه گردید:
شناسایی نقاط قابل بهبود
ارائه راهکارهای پیشنهادی
4-8-2- مزایای روش پیشنهادی این تحقیق برای دستیابی به عنصر سوم چشم انداز(خودرو ساز جهانی):
آن چه که مسلم است رویکرد نوین به نظام برنامه ریزی تلفیق در شرکت ایران خودرو تلاش داشته است که با بهره گیری از تجربیات ناشی از پیاده سازی این نظام در گذشته اقدام به رفع نارسایی های موجود بپردازد با این حال این رویکرد نیز به صورت مستمر نیاز به بازنگری، بهبود و در صورت لزوم تغییر داشته است تا بتواند همواره پاسخگوی نیاز شرکت در حوزه برنامه ریزی وکنترل باشد.
اکنون ما در این پژو هش به دنبال ارائه یک رویکرد جدید به منظور دستیابی و رفع نارسایی موجود در زمینه صادرات هستیم.
از این رو چون هدف اصلی مدل هوشن کانری،کنترل فرآیندها در جهت بهبود کیفیت محصول یا خدمات است به عبارتی این مدل اولویت رابه کیفیت می دهد و توجه کمتری به ذی نفعان دارد در حالی که کارت امتیازی متوازن در جهت خلق ارزش شرکت از طریق بهبود عملکرد مالی است و با به کارگیری چارچوب منظر ها،ذی نفعان متعددی را نظیر سهام داران، مشتری و… را مورد توجه قرار میدهد و چون کارت امتیازی متوازن مدیریت استراتژی بلند مدت و هوشن کانری پیاده سازی و اجرای کوتاه مدت استراتژی بلند مدت است تلفیق این دو مدل باعث اجرای بهتر استراتژی سازمان می شود و به ماکمک میکند تا به رفع نارسایی موجود در مدل هوشن کانری بپردازیم.
مقدمه
تحقیق یا پژوهش64عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. هر تحقیق (پژوهشی) با یک مسأله آغاز میشود. مسأله تحقیق موجب ایجاد سئوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه یا فرضیاتی منجر میشود. وظیفه محقق این است که با گردآوری دادهها و اطلاعات از محیط و با استفاده از شیوه‌های علمی پس از تجزیه و تحلیل دادهها، فرضیات را رد یا تأیید کرده و به سئوالات تحقیق پاسخ دهد. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوهای را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیقتر و آسانتر به پاسخهای احتمالی برساند (سرمد و همکاران، 1383: 19).
در این پژوهش تلاش شده است میان مفاهیم کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری ارتباط برقرار نموده و مدلی ترکیبی ارائه گردد. بنابراین محقق کوشیده است بر مبنای ادبیات پژوهش، مدلی مناسب را توسعه داده و در صنعت خودرو سازی آزمون نماید. انتخاب روش پژوهش مناسب یکی از مراحل و فعالیت‌های ضروری در راستای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق محسوب می‌شود. از این رو، روش‌ها و ابزارهای پژوهش باید با توجه به اهداف پژوهش طراحی و انتخاب شوند.
بر این اساس، در این فصل به بررسی طرح پژوهش و روش مورد استفاده برای انجام پژوهش پرداخته شده که شامل تشریح طرح کلی تحقیق، روش تحقیق، ابزارهای اندازه‌گیری، جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه، سنجش روایی و پایایی تحقیق، روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و نیز آزمون‌ها و نرم‌افزارهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها میباشد .
1- 3 روش شناسی تحقیق
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغیرهاست. اهداف فوری هر تحقیق از قبیل: کاوش65، توصیف66، پیش بینی67، تبیین و کنترل68 و عمل69 محقق را کمک می‌کند تا دریابد چه سؤالاتی را بپرسد و بدنبال چه پاسخهایی بگردد. (ابراهیم فدایی، 1386(
بطور خلاصه هر تحقیق را بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه‌ای.
این تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه‌ای می باشد، زیرا به دنبال بررسی و تأیید مدل ارتباط بین کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری است و همچنین با تکیه بر کاربرد و آزمون مدل در یک صنعت خاص به بعد کاربردی تحقیق نیز توجه شده است.
در طی فرایند پژوهش، با بکارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها بطور عینی و معتبر، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی سعی می شود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها “رد” یا ” پذیرفته” شوند و نتیجه گیری نهایی صورت گیرد. به مجموعه این فرایند جهت حصول نتایج مورد نظر، در اصطلاح پژوهش می گوییم. (خاکی،1383: 34)
2-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده آن از سایر جوامع باشد (عادل آذر، 1383: 11). جامعه آماری در این تحقیق شامل 15نفر ازکارشناسان و خبرگان ارشدقسمت صادرات وامور بین هستندکه مرتبط با این قضیه بوده و اشراف کامل را براین قضیه داشته اند.
3-3 حجم نمونه، روش نمونه گیری
در این پژوهش با توجه به اینکه حجم جامعه کوچک می باشد ، و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح مدیریت ارشد سازمان برنامه ریزی می شود. اندازه حجم نمونه، دیگر از روابط و فرمول‌های موجود به دست نخواهد آمد.
4-3 روش جمع آوری اطلاعات
.مهمترین روش های گرد آوری داده ها در این تحقیق بدین شرح است :
* مطالعات کتابخانه ای: گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای شامل مقالات علمی و تحقیقاتی، پایان نامه های دانشگاهی، کتابها و شبکه جهانی اینترنت به منظور تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق موضوع و طراحی مدل نظری تحقیق.
* پرسشنامه: یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها (گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد.از طریق سوال های پرسشنامه می‌توان دانش، علایق، نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام می‌دهد آگاهی یافت.جمع آوری داده ها و اطلاعات از جامعه آماری به وسیله پرسشنامه صورت گرفته است .
* مصاحبه : . مصاحبه با خبرگان به منظور تدوین مدل،تایید نقشه استراتژیک تهیه پرسشنامه و تأیید روایی آن و بررسی نتایج حاصل از تحلیل داده ها استفاده شد.
5-3روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری اطلاعات وسیله ای است که برای اندازه گیری مفاهیم یا متغیر های مورد نظر محقق استفاده می شود وفرایند جمع آوری داده ها را خاص تر و عینی تر می کند. یکی از این ابزارها پرسش نامه می باشد که یک ابزار خود گزارشی است. در آن سوالات به صورت مکتوب ارائه می شود و پاسخ دهنده بایستی کتباً جواب دهد. در پرسش نامه سوالات ثابت و نمونه های پزوهش اجازه دخل و تصرف روی سوالات را ندارند( عابدی و همکاران، 1387)
ابزارهایی که جهت گردآوری داده های پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند باید دقیق و حساس بوده و دارای اعتبار (روایی) و پایایی (قابلیت اعتماد) باشند. منظور از روایی یا اعتبار آن است که ابزار اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. بنابراین پژوهشگر باید قبل از اقدام به گردآوری داده ها از اعتبار ابزار مطمئن گردد که روش های مختلفی جهت تعیین روایی یا اعتبار ابزار گردآوری داده ها وجود دارد که یکی از آنها روش اعتبار محتوی است. اعتبار محتوی بدین معنی است که اجزاء، مفاد و عناوین ابزار در برگیرنده تمام مشاهدات ممکن باشد. مشورت با افراد صاحب نظر در زمینه مورد پژوهش جهت تهیه ابزار گردآوری داده ها و تعیین اعتبار آن مفید است. معتبر سازی به روش اعتبار محتوی در واقع فرایند داوری افراد صلاحیت دار می باشد که بر پایه دانش، اطلاعات و تجربیات آنان و نیز استفاده از آثار و نوشته های متخصصین انجام می گیرد.(عابد سعیدی وامیر علی اکبری1387)
پایایی بیانگر ثبات و پایداری نتایج در اجرای مجدد آزمون یا تکرار یک روش اندازه گیری است. یعنی هر بار که آن متغییر با همان ابزار اندازه گیری شود همان جواب حاصل گردد. معمولی ترین آزمونی که برای پیوستگی یا ثبات درونی استفاده می شود، آلفای کرونباخ است که به آن ضریب آلفا گفته می شود. در واقع آلفای کرونباخ هر مورد از موارد پرسش نامه را با کل موارد مورد مقایسه قرار می گیرد. و هر چه این ضریب به عدد 1 نزدیک تر باشد نشان دهنده پایایی بیشتر است به عبارت دیگر نمره آلفای بالاتر از 7/0 مدرک خوبی برای اثبات پیوستگی درونی می باشد (عابدی وهمکاران1387)
لذا پس از جمع آوری داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه ها، داده ها در نرم افزار SPSS وارد و با استفاده از آن ضریب آلفا محاسبه شد که ضریب آلفا 76/0 محاسبه شد که با توجه به نزدیک بودن به ضریب پایایی 1 معرف پایایی پایان نامه می باشدابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه تنظیم شده توسط پژوهشگر می باشد. پرسش نامه مورد نظر با مطالعه و استفاده از چندین پرسش نامه معتبر که در تحقیقات مشابه به کار رفته تهیه و تنظیم گردید.
6-3 پرسشنامه :
پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش ها ست که طبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص خود جواب ها را در آن مینویسد.
طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه
پرسشنامه باز
پرسشنامه بسته
* در پرسشنامه باز با سوالات باز روبه رو هستیم.در اینجا پاسخگو میتواند بدون محدودیت هر پاسخی را که مد نظرش است در مورد آن پرسش بنویسد و یا درآن زمینه توضیح دهد .
* پرسشنامه بسته با پرسش های بسته مواجه هستیم برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها را به عنوان پاسخ انتخاب کند.
7-3قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی پژوهش: از میان مدل‌های ارائه شده در مورد برنامه ریزی استراتژیک از مدل کارت امتیازی متوازن و مدل هوشین کانری به دلیل اهمیت و جامع بودن آن دو استفاده شده است.
قلمرو مکانی پژوهش: داده‌ها از شرکت ایران خودروجمعآوری گردید.
قلمرو زمانی پژوه: در این مطالعه از داده‌ها و اطلاعات نمونه آماری در سال 92-91 استفاده شده است.
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
از آنجایی که پژوهش اکتشافی می باشدو نیازی به آزمون فرضیه ندارد و محقق در پی پاسخ به سوالات
پژوهش است لذا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مقایسه شاخص مرکزی وپراکندگی از قبیل میانگین ها
انحراف معیارها و واریانس ها در علم آمار تو صیفی استفاده می گردد و با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی سازه های شکل دهنده مدل مفهومی تحقیق شناسایی میگردد و سپس برای ارزیابی کیفیت نتایج از تجزیه و تحلیل واریانس در نرم افزا spss استفاده می شود و در نهایت نتایج پژوهش ارائه

دیدگاهتان را بنویسید