تحقیق رایگان درباره اندازه شرکت، وجود رابط، وجود رابطه

دانلود پایان نامه

زیر در یکی از مراحل رشد‚بلوغ و افول طبقه بندی می شود:
الف)در صورتی که مجموع نمرات بین 16 و 20 باشد مرحله رشد
ب)در صورتی که مجموع نمرات بین 9 و 15 باشد مرحله بلوغ
ج)در صورتیکهمجموع نمرات بین4و8 باشددر مرحله افولقرارمیگیرند.
جدول(3-1):مدل چرخه عمر
سود تقسیمی
(DPR)
مخارج سرمایه ای (CE)
رشد فروش
(SG)
(AGE) سن شرکت
پنجکها
5
1
1
5
پنجک اول
4
2
2
4
پنجک دوم
3
3
3
3
پنجک سوم
3
4
4
2
پنجک چهارم
3
5
5
1
پنجک پنجم
تعریف عملیاتی متغیرها بصورت جدول شماره 3-2 است:
جدول(3-2):تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق
متغیر
نماد
فرمول
رشد فروش
SGit
= [1-(Saleit / Saleit-1)] ×100
سود تقسیمی
DPRit
= (DPSit / EPSit ) ×100
مخارج سرمایه ای
CEit
=(?fa/vm)×100
درآمد فروشSALE=
VM=ارزش بازار
Eps=سود هر سهم
Dps=سود تقسیمی هر سهم
تغییرات دارایی ثابت= ?fa
3-9) مدل تحقیق :
Yit=?0+?1xit+?2?controlit+?it
از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.
جدول(3-3):متغیرهای الگوی رگرسیون
نماد
تعریف
Xit
شاخص کیفیت سود
Control
Size ، Tor
Yit
تغییرات قیمت و بازده سهام
3-10)محاسبه متغیرها با استفاده از داده های تحقیق:
هر مفهومی که بتواند مقادیر عددی مختلفی از ارزش ها را دریافت کند ? متغیر نامیده می شود.متغیر های تحقیق به سه دسته متغیر های مستقل ? وابسته و کنترلی تقسیم می شوند.متغیر های مستقل و وابسته دو نوع از متغیر هایی هستند که در تحقیقات رفتاری ? معمولا برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرند.متغیر مستقل که گاه متغیر درونداد یا محرک نیز نامیده می شود ? علت احتمالی یا فرضی متغیر وابسته است.متغیر وابسته ? معلول احتمالی یا فرضیه ای است که گاه متغیر پاسخ یا برونداد نیز نامیده می شود.متغیر کنترلی که از متغیر هایی است که در فرضیه های مدیریتی جایگاه ویژه ای دارد ? متغیری است که لازم است تاثیر آن در تحقیق خنثی شده و از بین برود.
3-10-1) متغیرهای مستقل:
کیفیت سود:ارقام سود از طریق انتخابهای مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوتهای شخصی مدیران در مورد رویههای به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر قرار میگیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخابهای حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره میگیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل میرسانند، زیرا کسانی که برای تصمیمگیریهای خود به سودهای مزبور اتکا میکنند، دچار اشتباه شده و تحلیلگران مالی نیز نمیتوانند پیشبینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند.جهت اندازه گیری کیفیت سود از مدلهای زیر در این تحقیق استفاده شده است:
الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن:
رابطه ی3-1 QEpenman=CFO/NP
رابطه ی3-2 QEit= QEit- QEit-1?
که در آن:
CFO =خالص جریانهای نقدی عملیاتی
NP=سود خالص
?QEit=تغییرات کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن
QEit=کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن سال جاری
QEit-1= کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن سال قبل
i =شرکت i ام
t=سال t
ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو:
رابطه ی3-3 QEbarton= Net Operating Assets/Sale
رابطه ی3-4 QEit= QEit- QEit-1?
که در آن:
Net Operating Assets =خالص دارایی عملیاتی اول دوره
Sale =فروش
?QEit=تغییرات کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون & سیمکو
QEit=کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون & سیمکو سال جاری
QEit-1= کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون & سیمکو سال قبل
i =شرکت i ام
t=سال t
خالص دارایی عملیاتی=دارایی جاری +دارایی ثابت-بدهی جاری
ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز:
رابطه ی3-5 QEleuz=Sq(CFO)/Sq(Net income)
رابطه ی3-6 QEit= QEit- QEit-1?
که در آن:
Sq(CFO) =انحراف معیار جریانهای نقدی عملیاتی
Sq(Net income) =انحراف معیار سود خالص
?QEit=تغییرات کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز
QEit=کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز سال جاری
QEit-1= کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز سال قبل
i =شرکت i ام
t=سال t
3-10-2)متغیر وابسته:
3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE)
بازده سالانه سهام ، عبارتست از مجموعه عایداتی که در طول یک دوره مالی به شرح ذیل به دارنده سهم تعلق میگیرد:
1) تغییر قیمت : تغییرات قیمت سهم طی یک دوره، به عنوان یکی از عوامل اصلی بازده است که اصطلاحاً تحت عنوان Capital Gain نام برده میشود.
2) سود نقدی هر سهم : که پس از کسر مالیات به سهامداران پرداخت می شود و تحت عنوان Dividend نامیده می شود.
3) مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام : سهامداران شرکتهای سهامی عام در خرید سهام جدیدی که پس از افزایش سرمایه توسط شرکت منتشر می شود، نسبت به سایرین اولویت داشته و می توانند در ظرف مهلت مقرر از حق خود ا ستفاده نمایند. این حق دارای ارزش مبادلاتی است.
تعریف عملیاتی : منظور از بازده سالانه سهام، تغییرات قیمت اول دوره و آخر دوره سهام بهعلاوه سایر عواید ناشی از خرید سهم مانند مزایای ناشی از حقتقدم، سود سهمی و سود نقدی سهام، تقسیم بر قیمت سهام در اول دوره است (رسائیان و اصغری، 1386).
رابطه ی3-7
Kt=
که در آن :
Kt = بازده کل سهام نسبت به اولین قیمت سهم
Pt = قیمت سهم در انتهای سال مالی
Pn= ارزش اسمی سهم
Pt-1= قیمت سهم در ابتدای سال مالی
Dt= سود نقدی ناخالص هر سهم
Nt = تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه
Ne= تعداد سهام افزایش یافته از طریق اندوخته یا سود انباشته
Nc = تعداد سهام افزایش یافته از طریق اندوخته یا آورده نقدی
t=سال t
3-10-2-2)قیمت سهام:
منظور از قیمت سهام مبلغی است که خریدار در تاریخ مشخصی بابت خرید سهم پرداخت می کند.
?p= Pt – Pt-1 رابطه 3-8
که در آن:
Pt = قیمت سهم در انتهای سال مالی
Pt-1= قیمت سهم در ابتدای سال مالی
3-10-3)متغیر کنترل:
3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE)
معیارهای مختلفی برای اندازهگیری متغیر “اندازه شرکت” وجود دارد که عبارتند از: مقدار کل داراییها، میزان فروش و تعداد کل کارکنان.
تعریف عملیاتی : همانند پژوهش مشابهی که توسط لی (2008) صورت گرفته است، از لگاریتم طبیعی کل داراییها برای اندازهگیری متغیر”اندازه شرکت” استفاده شده است.
رابطه ی3-9 ( جمع کل داراییها)LN =اندازه شرکت
3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR)
عبارت است از نسبت سایز شرکت به خالص فروش که از رابطه زیر بدست می آید :
TOR=) SIZE/Net saleرابطه 3-10 (
که در آن :
Net saleخالص فروش=
SIZEکل داراییها =
3-11)روش اجرای آزمون ها:
داده ها بصورت مقطعی و مجموع سالها گردآوری شده و پس از محاسبه متغیر ها ‚ وارد نرم افزار e-view
شده است.جهت انجام آزمون ها ابتدا تست اف-لیمر برای آنکه ببینیم چیدمان تلفیقی بهتر است یا ترکیبی باید آزمون شود.اگر سطح معنا داری کمتر از5% باشد چیدمان ترکیبی بهتر است ‚ در غیر اینصورت چیدمان تلفیقی بهتر است.با توجه به این تست از چیدمان ترکیبی مورد استفاده قرار گرفت.بدلیل ترکیبی بودن داده ها آزمون هاس من انجام شد تا تعیین شود اثرات ثابت بهتر نتیجه می دهد یا تصادفی.که بعد از اجرای آزمون روش اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت .
گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها:
قبل از انجام آزمون فرضیه ها ? ابتدا باید توزیع داده های یک متغیر کمی مشخص شود.یکی از راه های آزمون نرمال بودن ? آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (ks) است که در این پژوهش نیز از این روش استفاده شده است.فرضیه های آماری0H و 1H جهت انجام این آزمون به صورت نمونه زیر است:
توزیع شکاف قیمتی نرمال است=0H
توزیع شکاف قیمتی نرمال نیست=1H
گام دوم :آزمون همبستگی:
برای بررسی وجود رابطه بین بازده و قیمت سهام با کیفیت سود ? از آزمون همبستگی بین داده ها استفاده شد.تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.ضریب همبستگی ? شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس)را نشان می دهد.این ضریب بین 1+ تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر است.در این آزمون قبل از استفاده از ضریب همبستگی باید معنی داری را که با اهمیت تر است ? سنجید.مفهوم معنی داری در همبستگی این است که ایا همبستگی بدست آمده بین دو متغیر را می توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا نشان می دهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد.معنی داری آزمون بشدت تحت تاثیر حجم نمونه است.این آزمون در دو صورت همبستگی کلی و همبستگی جزئی که با کنترل تک تک متغیر ها و حذف اثرات سایر متغیر ها بدست میآید ? انجام گرفت تا رابطه هر کدام از متغیر ها باکنترلاثرجداگانه متغیرهای کنترلی آزمون شود.
گام سوم:رگرسیون چندگانه:
در مرحله بعد آزمون رگرسیون بین متغیر مستقل (کیفیت سود) و بازده و قیمت سهام ? و با کنترل متغیرهای کنترلی(سرعت گردش داراییها و سایز شرکت) انجام گرفت.در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ی ریاضی و تحلیل آن هستیم ? بطوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیر های معلوم ? تعیین کرد.با فرض آنکه رابطه ی علی و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی باشد رگرسیون ساده زیر را داریم:
Y=?+?x
گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته دارند.در این وضعیت از رگرسیون چند گانه جهت پیش بینی بین متغیر وابسته استفاده می شود.در این تحقیق نیز از آنجایی که احتمال می رفت قیمت و بازده سهام توسط عوامل دیگری چون اهرم مالی و سایز تحت تاثیر قرار گیرند ? از آزمون رگرسیون چند گانه بر روی داده ها استفاده شد.برای استفاده از رگرسیون ابتدا باید معنی داری کل مدل رگرسیون توسط جدول واریانس(ANOVA) مورد آزمون قرار گیرد و سپس با استفاده از جدول ضرایب ? معنی داری تک تک ضرایب متغیر های مستقل بررسی شوند.
تحلیل واریانس ? به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر است.فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل به صورت زیر می باشد:
رابطه ی خطی بین دو متغیر وجود ندارد=0H
رابطه ی خطی بین دو متغیر وجود دارد=1H
گام چهارم:بررسی خطاها:
الف)خود همبستگی:
از مفروضات دیگری که در مدل رگرسیون وجود دارد ? استقلال خطاها و نرمال بودن خطاها می باشد.استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و پیش بینی نشده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر است که توسط آزمون دوربین واتسون مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت وجود همبستگی نمی توان از مدل رگرسیون استفاده کرد.روش کار بدین صورت است که چنانچه آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد آزمون0H یا همان عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود.
فرضیه های آماری این آزمون به صورت

دیدگاهتان را بنویسید