تحقیق رایگان درباره بازده سهام، نرخ رشد، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

استفاده نمود . پنمن و ژانگ ، کیفیت سود را بر حسب تغییر در حسابداری محافظه کار (CA) در طول یک دوره زمانی تعریف می کند . ایده و تفکر اصلی این است که تفاوت بین خالص داراییهای گزارش شده توسط سیستم حسابداری محافظه کار و خالص داراییهای گزارش شده توسط سیستم حسابداری غیر محافظه کار (LCA) ، سود معکوس نام دارد . درجه محافظه کاری ، تحت عنوان نسبت سود معکوس به خالص داراییهای عملیاتی تحت سیستم حسابداری محافظه کار تعریف می شود . کیفیت سود به تغییر در درجه محافظه کاری در طول یک دوره زمانی بستگی دارد . در این میان ، یک رابطه کلیدی که اطلاعات مهمی را در مورد قدرت پیش بینی سود اخیر ارائه می کند ، رابطه بین نرخ رشد ” سود معکوس ” در مقابل نرخ رشد خالص داراییهای گزارش شده تحت سیستم حسابداری محافظه کار می باشد . حال اگر دو نرخ رشد مساوی و یا نزدیک به هم باشند ، کیفیت سود بالا و سود دوره جاری توانایی بیشتری را خواهد داشت و اما بالعکس تفاوت بااهمیت بین این دو نرخ رشد به معنای کیفیت سود پایین می باشد .
در سال 2002 تحقیق دیگر به وسیله جنیفر و دیگران انجام شد که به بررسی اثر کیفیت سود در بازارهای سهام و بازارهای سرمایه می پردازد . این محققین به دنبال رابطه بین کیفیت سود و هزینه خاص بدهی و هزینه خاص حقوق صاحبان سهام در بین شرکتهای نمونه گیری شده طی سالهای 1988 تا 1999 بودند . در این تحقیق از 8 ماتریس برای محاسبه کیفیت سود استفاده می شود . 4 ماتریس بر اساس مدل تعدیل شده جونز و 4 ماتریس بر اساس مدل دیچاو و دچیو محاسبه می گردند . در تمام ماتریسهای محاسبه شده شرکتهایی که کیفیت سود پایینی دارند دارای هزینه سرمایه بالایی می باشند و بالعکس . در این تحقیق ، مشخص گردید که کیفیت سود پایین موجب رتبه بندی پایین بدهیها ، هزینه خاص بدهی تحقق یافته ، نسبت سود به قیمت (که بابت صنعت تعدیل شده) و بتای بیشتر ، می گردد . علاوه بر این کیفیت سود به عنوان یک متغیر مجزا در توضیح بازده های اضافی هم در مدل یک فاکتوری و هم در مدل سه فاکتوری رگرسیون قیمت گذاری دارایی می باشد . نتایج بدست آمده در این تحقیق کاملاً معنادار می باشد . به عنوان مثال ، شرکتهایی که دارای بهترین کیفیت سود می باشند در مقایسه با شرکتهای با کیفیت سود پایین ، از 80 تا 160 واحد هزینه خاص بدهی و از 150 تا 300 واحد هزینه خاص حقوق صاحبان سهام کمتری برخوردار می باشند (ناصرزاده ، سید یاسر 1387).
در رابطه با موضوع کیفیت سود و حسابداری احتیاطی در سال 2002 تحقیقی توسط پنمن و ژانگ صورت گرفته است . در این تحقیق به بررسی چگونگی تأثیر روشهای حسابداری بر کیفیت سود پرداخته می شود . در حالی که تعریف جامع و مورد تفاوتی برای اصطلاح کیفیت سود وجود ندارد ، در این تحقییق سود به عنوان سود قبل از اقلام غیر مترقبه گزارش شده در صورت سود(زیان) در نظر گرفته شده و کیفیت این سود زمانی بالاست که سود به خوبی نشان دهنده سودهای آتی باشد . به عبارت دیگر سودهای با کیفیت بالا سودهای باثبات می باشند و بالعکس ، زمانی که روشهای حسابداری موجد سودهای بدون ثبات باشند این سودها دارای کیفیت پایینی هستند (پنمن و ژانگ 2002).
اسکات ریچاردسون37در سال 2003 ، بررسی نمود که آیا سرمایه گذاری سلف فروش اطلاعات نهفته در اقلام تعهدی (شاخص کیفیت سود) را درک و آن را در پیش بینی های خود بکار میگیرند یا خیر ؟ قاعدتاً سلف فروشان بایستی بیشترین انگیزه را برای استفاده از معیارهای کیفیت سود داشته باشند چرا که آنها مستقیماً از عملکرد پایین آتی شرکت به واسطه سطح بالای اقلام تعهدی اخیر منتفع می شوند .
اسکینر38در سال 2004 به بررسی رابطه کیفیت سود و سودهای تقسیمی پرداخت . در این تحقیق شواهدی درباره اینکه آیا سودهای تقسیمی اطلاعاتی درباره سودهای مورد انتظار آتی و کیفیت سود ، بدست می دهند یا خیر ، ارائه شده است . در این تحقیق ، مشخص گردید که نقش سنتی علامت دهی سود تقسیمی کم گردیده است . نتایج نمونه گرفته شده در بین شرکتهای امریکایی از سال 1991 تا 2002 میلادی نشان داد که سیاست مجموع سودهای تقسیمی نسبت به سالهای دهه 1950 و 1960 بیشتر محافظه کارانه شده است . اکنون انحراف تغییرات سالانه مجموع سودهای تقسیمی ، بخش کوچکی از انحراف سودها می باشد و قابلیت انعطاف مجموع سودهای تقسیمی در ارتباط با مجموع سودها در 25 سال اخیر نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است . اسکینر نشان داد که فقط شوک های ناگهانی مجموع سودهای تقسیم شده می تواند درباره تغییراتآتی مجموع سودها دارای اطلاعات مفیدی باشد . کمتر شدن نقش علامت دهی سود تقسیمی ، نشانگر تغییراتی در روشهای برقراری ارتباط مدیران با افراد بیرون از شرکت می باشد . در اوایل قرن بیستم به جزء صورتهای مالی ، تنها روشهای اندکی برای ارتباط در اختیار مدیران بود . در چنین شرایطی سودهای تقسیمی ابزاری مناسب در جهت علامت دادن سودهای آتی به شمار می اومد . اما امروز مدیران به صورت پیوسته با بازار در ارتباط هستند و به طرق گوناگون اطلاعات مختلفی را در اختیار دیگران قرار می دهند . داشتن تکنولوژی این اجازه را می دهد که اطلاعات به سرعت منتشر و در نتیجه ممکن است نقش علامت دهی سود تقسیمی بدون کاربرد گردد . نتایج بدست آمده درباره علامت دهی سنتی ، بیانگر این نیست که سودهای تقسیمی اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی دهد . در این تحقیق نشان داده می شود که ارتباط بین سودهای دوره جاری و سودهای آتی برای شرکتهایی که سود تقسیمی را پرداخت می کنند و همچنین برای شرکتهای بزرگ که سودهای تقسیمی زیادی می پردازند ، بیشتر می باشد . این یافته ها مطابق با این ایده که سودهای تقسیمی اطلاعاتی درباره کیفیت سود ارائه می کنند ، می باشد . به عبارت دیگر سودهای گزارش شده شرکتهای پرداخت کننده سود ثبات بیشتری را در دوره های آتی دارا می باشند و در نتیجه دارای کیفیت سود بالاتری می باشند . نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که پرداخت های سودهای تقسیمی به میزان زیادی با احتمال گزارش زیان رابطه عکس دارد و زیان گزارش شده به وسیله پرداخت کنندگان سود بیشتر موقتی می باشد (ناصرزاده ، سید یاسر 1387).
پیتر کریستنس در سال 2005 به بررسی نقش کیفیت سود در تنظیم قراردادها می پردازد . وی کار خود را با طرح این سؤال آغاز می کند که چه ویژگیهایی باعث می گردد تا سود یا سایر اطلاعات معیار مناسبی برای اندازه گیری عملکرد شرکت باشد ؟ برای اندازه گیری عملکرد شرکت چه اقلامی بایستی در سود یا سایر اطلاعات حسابداری گنجانده شود ؟ در پاسخ به این سؤال لازم است که بین نقش سود ( یا سایر اطلاعات حسابداری ) برای ارزیابی ( پیش بینی کردن ) و انعقاد قرارداد تفاوت قائل شد(پیترو همکاران 2004)39.
اگنوا40در سال 2008 در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت و نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
هیر شیفر41و همکاران در سال 2009 درتحقیقی به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافتههای آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
زو ژاوهی راندال42 در تحقیق خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایینتر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتر دارای بازده سهام مورد انتظارکمتری هستند. آنها اظهار می دارند که این یافته ها با تحقیقاتی که نشان میدهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.
آلوک43 و دیگران در سال2009 در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و ضریب پاسخ سود زمانی که افزایش های باثبات در سودها همراه با افزایش های باثبات در درآمدها می باشند ، می پردازند . آنها فرض کردند زمانی که رشد سودها همراه با افزایش درآمدها باشد ، در مقابل کاهش هزینه ها ، سودها دارای کیفیت بالاتری می باشند . رشد سود ناشی از درآمد به نظر می رسد که باثبات تر باشد . چرا که درآمد محرک ارزشمند و کلیدی بوده و رشد آن اغلب نشان دهنده استراتژی متمایز محصول می باشد . برخلاف کاهش هزینه ها که رویکردی انفعالی و محدود بوده ، افزایش درآمدها یک رویکرد تغییر گرا و نامحدود می باشد . همچنین مدیریت سود از طریق درآمدها مشکل تر از هزینه ها می باشد . علاوه بر این ، چون کیفیت سود مربوط به ارزش گذاری است (برای مثال پنمن) ، محققین پیش بینی کرده اند شرکتهایی که دارای رشد سود همراه با درآمد می باشند ، از ضریب پاسخ سود بالاتری برخوردار هستند . سودهای شرکتهای با افزایش درآمد نسبت به شرکتهای با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می باشند . سودهای شرکتهای با افزایش درآمد نسبت به شرکتهای با کاهش هزینه ، از ثبات بیشتری برخوردار بوده و سودهای آنها کمتر توسط اقلام تعهدی مدیریت می گردند . همچنین شرکتهای با افزایش درآمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند .
بیشتر تحقیقات انجام شده ویژگیها و صفات سودها و سایر متغیرهای حسابداری را که برای ارزیابی مفید می باشند را مورد آزمون قرار داده اند . اغلب این تحقیقات سری های زمانی صفات اطلاعات حسابداری در ارتباط با توانایی آنها در پیش بینی متغیرهای مربوط به ارزش را مورد توجه قرار داده اند . از جمله این صفات می توان به سودهای غیر دائمی (موقتی) اشاره کرد مانند سود (زیان) اوراق بهادار قابل داد و ستد ، سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز خارجی که باعث کاهش توانایی سودهای جاری در پیش بینی سودهای آتی و کاهش کیفیت سود می گردد یا می توان به اشتباهات در برآورد تعهد شده ها اشاره نمود که در دوره های آتی تحقق نمی یابند ، مانند اشتباهات در برآورد حسابهای مشکوک الوصول . این اشتباهات باعث اختلال در پیش بینی شده و به نوبه خود موجب کاهش کیفیت و سودمندی سود برای ارزیابی کردن می گردد . هم سودهای موقتی و هم اشتباهات در برآورد تعهد شده ها باعث کاهش ثبات سودها (کاهش کیفیت سود) گردیده و با توجه به اینکه ثبات برای پیش بینی و ارزیابی مناسب می باشد ، موجب عدم ایفای نقش ارزیابی سود می گردند . اما آیا این مباحث و نتایج جهت استفاده از سودهای حسابداری برای قراردادهای انگیزشی حقوق و پاداش مدیریت صادق می باشند ؟(پترسون 2009)44.
تحقیقات زیادی در اقتصاد و حسابداری به بررسی رابطه بین صفات معیارهای اندازه گیری عملکرد و قراردادهای انگیزشی بهینه پرداختند. از جمله این پژوهشها ، تحقیق پیتر کریستنس در سال 2005 می باشد . در این تحقیق نقش سودها در تنظیم قراردادها از طریق محاسبه خودهمبستگی سودهای حسابداری مورد آزمون قرار می گیرند . این خود همبستگی به وسیله ثبات ، اجزای موقتی و برگشت پذیر (تعهدی) سود تعیین می شود . در این پژوهش تأثیر تغییرات این اجزا – که منجر به تغییر در کیفیت سود می گردد در تنظیم قرار دادها مورد آزمون قرار می گیرد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش اجزای غیر دائمی ، کاهش اجزای برگشت پذیر و افزایش ثبات سود برای ارزیابی مطلوب اما برای تنظیم قراردادها نامطلوب می باشد .
2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود
آقای احمد ظریف فرد در سال 1377 برای اخذ درجه دکتری از دانشگاه تهران به بررسی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران پرداختند ، در تحقیق مذکور با استفاده از متون و ادبیات حسابداری و تحقیقات پیشین عوامل و عناصر کیفیت سود شناسایی و پس از اعمال تعدیلاتی در این زمینه (با توجه به نظر صاحبنظران حسابداری به لحاظ شرایط محیطی) با طرح 33 سؤال یا فرضیه در دو گروه تهیه و جامعه

دیدگاهتان را بنویسید