تحقیق رایگان درباره وجوه نقد، کوتاه مدت، استاندارد

دانلود پایان نامه

بودن شرکت و صنعت در چرخه تجاری . نگهداشت سرمایه این اطمینان را می دهد که ماشین آلات و تجهیزات در سالهای آتی از کارایی و بهره وری لازم برخوردار خواهند بود . یک مدیریت خوب این اطمینان را خواهد داد که فعالیت های مؤثر و سودآور در چرخه فعالیت های تجاری تداوم خواهد داشت .
با درنظر گرفتن مطالب فوق الذکر می توان اذعان نمود که در مجموع سود عملیاتی مبنای منسبتری جهت ارزیابی کیفیت سود می باشد . تحلیل گران معتقدند که سود عملیاتی در مقایسه با سود غیر عملیاتی دارای کیفیت بالاتری است چرا که سود حاصل از فروش فعالیتهای مؤسسه که نتیجه فعالیتهای عادی و معمولی است ، از پایداری بیشتری برخوردار است .
2-1-6-5) ویژگیهای مالی
در این بخش به ویژگیهای مالی که با کیفیت سود مرتبط می باشند ، پرداخته می شود . برخی از این ویژگیها ، برنامه ریزی شده برخی دیگر اختیاری می باشند . این ویژگیهای مالی عبارتند از : اهرم مالی ، نقدینگی و دسترسی داشتن به منابع تأمین مالی .
شرکتی که از نظر مالی در شرایط مطلوبی نباشد ، قادر به تأمین منابع مالی برای رشد آتی خود نخواهد بود . بدهی بالا موجب می شود تا هزینه های ثابت تأمین مالی زیاد نشود و به دلیل آنکه ریسک مربوط به فاکتور سرمایه افزایش می یابد ، تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام مشکلات عدیده ای برای شرکت به وجود آورد . وضعیت نامناسب نقدینگی در جهت ایفای تعهدات نیز شرکت را با مشکلات زیادی مواجه می کند . نقطه ضعف مالی ، شرکت را به ورطه سقوط و یا بدتر از آن ورشکستگی می کشاند .
اهرم مالی شامل استفاده از بدهی ها به منظور افزایش بازده سهامداران عادی می باشد . وقتی اهرم مطلوب فراهم می شود که سود حاصل از دارایی ها که با استقراض باشد . در برخی از منابع نشان داده شده است که درجه بالای اهرم مالی از کیفیت سود می کاهد ، زیرا نشانگر هزینه تأمین مالی ثابت بوده که باعث نوسان سود می گردد . در ارزیابی درجه اهرم شرکت ، تحلیل گران از میان معیارهای گوناگون ، نسبت بدهی به ارزش ویژه شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنند .
رشد شرکت مستلزم منابع مالی است .بنابراین ، تحلیل گران مالی باید هر محدودیتی را که توان استقراضی شرکت را کاهش می دهد (مثل شرایط قراردادهای استقراضی) مورد ارزیابی قرار داده و توان شرکت را در جلب منابع مالی با هزینه استقراض (بهره) معقول مورد بررسی قرار دهد . شرکتی که داراییهای بلندمدت خود را با بدهیهای کوتاه مدت تأمین کرده باشد ، ممکن است تحلیل گران مالی روند نسبت بدهیهای کوتاه مدت به بلند مدت و داراییهای بلندمدت به بدهی های کوتاه مدت را بررسی نمایند .
برخی تحلیل گران مالی عقیده دارند ، شرکتهایی که وضعیت نقدینگی ضعیفی دارند ، کیفیت سودشان هم پایین است . بررسی نقدینگی شرکت در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و حوزه ای سوای ارزیابی کیفیت سود است . نقدینگی مؤید توانایی شرکت در ایفای تعهدات فعلی اش می باشد . بدین مفهوم که شرکت می تواند داراییهایش را به وجه نقد تبدیل کرده و یا وجه نقد بدست آورد . وجود داراییهای سیال تأثیری بر کیفیت سودی که در حال حاضر گزارش شده ندارد ، اما شایان ذکر است در موارد متعددی که شرکت نتوانسته به موقع تعهدات خود را انجام دهد ، سودآوری آتی خود را مورد سؤال و تردید قرار داده است .
2-1-6-6) عوامل سیاسی
عوامل سیاسی متعددی باید در تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت سود مدنظر قرار گیرند . به عقیده گرودینسکی عوامل سیاسی و اجتماعی مانند خط مشی ها و روشهای مدیریت بر کیفیت سود تأثیر تأثیر می گذارند ، اگرچه اینگونه عوامل خارج از کنترل مدیریت می باشند . سود ناشی از فعالیت در کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی بی ثبات هستند ، کیفیت پایینی دارند . بنابراین حاشیه سود یک فعالیت مؤسسه صرفاً در یک کشور بی ثبات از نظر سیاسی همانند سود شرکتی که در یک کشور باثبات فعالیت می کند ، برابر نمی باشد و بسیاری از شرکتها نتیجه عدم ثبات در کشورهای تجربی را تجربه کرده اند .
یکی از مواردی را که معمولاً به عنوان عوامل سیاسی در فعالیت ها و عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار می گیرد ، میزان تسلط و کنترل فعالیتهای شرکت از جهت قیمت گذاری و فروش محصولات توسط دولت از شرکت می باشد . شرکتهایی که از جهت تولید و فروش تحت کنترل و سیاستهای دولت هستند ، دارای کیفیت سود پایین تری می باشند . نمونه این شرکتها در کشورهای خارجی ، صنایع نظامی است ولی در ایران شرکتهای بیشتری مشمول قیمت گذاری و کنترل دولت هستند . از صنایع قند و شکر گرفته تا صنعت سیمان و فولاد و روغن نباتی و … . میزان دخالت دولت در فعالیتهای شرکت ممکن است به وسیله پروانه ای وآئین نامه های دولتی و بخشنامه ها اعمال گردد . قوانین محیط زیست نیز معمولاً بر فعالیتهای برخی از شرکتها تأثیر منفی داشته و سبب می شود که در عدم ثبات سود آن شرکت تأثیر بگذارد.
2-1-7)شاخص کیفیت سود
در این پژوهش مدلهای زیر برای محاسبه کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفت :
در الگوی لویز5 کیفیت سود از طریق تغییرات سود که برابر با انحراف استاندارد سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد جریان نقدی عملیاتی است بدست می آید.هرچه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت کمتری برخوردار است. با توجه به اینکه مطالعه بصورت داده های ترکیبی-مقطعیاست،محاسبه انحراف معیارمتغیرها بصورت چرخشیعملمی گردد .
EQ=SD(OI)/SD(CFO)
در الگوی بارتون-سیمکو6کیفیت سود از طریق سود غیر عادی که از نسبت خالص دارایی عملیاتی آغاز دوره بر فروش خالص بدست آمد .هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار است.
EQ=NOA/NS
در الگوی پنمن7 کیفیت سود از طریق نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص بدستآمد .هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخورداراست.
EQ=CFO/NI
2-1-8) تحلیل کیفیت سود
حرفه حسابداری آمریکا و SEC سالها در تلاشند تا سیستم جامع و کاملی از رویه های حسابداری در جهان تدوین نمایند . بنابراین یک فاصله بااهمیت (فاصله مورد انتظار) بین آنچه که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان انتظار دارند و آنچه که حرفه حسابداری می تواند فراهم نماید ، وجود دارد . این فاصله مورد انتظار تا اندازه ای وجود دارد زیرا عموماً شرکتها برای انتخاب اصول و برآوردهای حسابداری که بر نتیجه مالی گزارش شده تأثیر می گذارند ، دارای اختیارات می باشند . بر اساس GAAP میزان اختیارات یک شرکت در تهیه صورتهای مالی به وسیله دو اصل اساسی محافظه کاری و بی طرفی کنترل می شود . در حالی که اغلب عملاً این دو اصل نادیده گرفته می شوند یا اینکه کارکنان حسابداری رویه هایی را به کار گیرند که محافظه کارانه و بی طرفانه باشد . اما در عمل انگیزه های رقابتی مدیریت بر انتخاب رویه ها و برآوردهای حسابداری تأثیر می گذارند . به دلیل همین انگیزه های رقابتی ، بعضی از شرکتها اعداد حسابداری را به منظور برآورده کردن اهداف مدیریت دستکاری می کنند . یعنی در این زمینه ، شرکتها در ارائه نتایج مالی ، تکنیکهای مدیریت سود (بیشتر یا کمتر از واقع نشان دادن) را به کار می گیرند . بنابراین شناسایی شرکتهایی که به طور قابل ملاحظه ای سودآوری واقعی خود را بیان نمی کنند به یک چالش تبدیل شده است .
برای مثال مؤسسه مایکرو استراتژی8 از سال 1998 تا 2000 تا حدودی سیاست شناخت درآمد زودتر از موعد را پذیرفته است . این موضوع با اینکه انحراف تکنیکی با GAAP ندارد اما باعث بیشتر از واقع نشان دادن قابلیت سودآوری شرکت شده است . شرکت انرون سیاست تأمین مالی خارج از ترازنامه را برای پنهان کردن زیان خود بکار گرفته بود که این موضوع باعث رسوایی گزارشگری مالی در طول تاریخ گردید و آنهایی که در طول این دوره در سهام شرکت انرون سرمایه گذاری کرده بودند نزدیک به 100% ارزش سرمایه گذاری خود را از دست دادند .
علی رغم تلاش حرفه حسابداری به ایجاد اطمینان نسبت به بکارگیری اصول محافظه کاری و بی طرفی ، نسبتاً ساده است که اعداد حسابداری را از طریق ابزارهای غیر اخلاقی (که لزوماً غیر قانونی نیستند) یا متقلبانه دستکاری نمود . برخی از روشهای دستکاری سود عبارتند از :
1- ثبت غلط و اشتباه رویدادها – برای مثال ، ثبت قراردادهای بلند مدت به مثابه اینکه همه درآمدها به منظور بهبود درآمد دوره جاری پیشاپیش تحقق یافته است .
2- ثبت زودتر از موعد رویدادها – برای مثال ، ثبت زودتر از موعد درآمدها به منظور افزایش سود دوره جاری .
3- ثبت دیرتر از موعد رویدادها – برای مثال ، ثبت دیرتر از موعد فروش به منظور هموارسازی سود .
4- ارائه نادرست دارایی ها و بدهی ها به منظور بهتر نشان دادن موقعیت مالی و سودآوری مؤسسه .
5- تغییر روشها یا برآوردهای حسابداری به دلایل غیر منطقی – برای مثال ، تغییر در روش حسابداری بدهیهای سوخت شده به منظور کاهش هزینه بدهیهای سوخت شده و افزایش سود گزارش شده .
6- انجام معاملات بین شرکتی به منظور افزایش سود گزارش شده – برای مثال ، انجام معامله با یک شرکت فرعی که در تلفیق نمی آید و در نتیجه انتقال سود و درآمد به شرکت اصلی .
7- ثبت رویدادهای صوری و ساختگی – هر چند ممکن است به ندرت اتفاق بیافتد ، اما شرکتها فرصتهایی دارند که به منظور بهبود موقعیت مالی و سودآوری مؤسسه اقدام به ثبت رویدادهای صورتهای صوری و ساختگی نمایند .
2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود
مؤسسه گرادینت9 با استفاده از نسبت ها و دیگر ابزارهای تحلیل بنیادی به دنبال کسب شواهدی از کیفیت پایین سود بودند . برخی از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی گرادینت در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار دادند به قرار ذیل می باشند :
الف ) تولید جریان نقدی : یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود ، سطح جریان نقدی تولید شده توسط شرکت می باشد . به زبان ساده ، با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن است که بتوان جریان نقدی را دستکاری نمود . یک روش درک اهمیت جریان نقدی ، تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی می باشد . یعنی :
اقلام تعهدی + جریان وجوه نقد عملیاتی = سود خالص
همانطور که در بالا نیز گفته شد ، تحقیقات دانشگاهی نشان می دهند که کیفیت سود به سطح اقلام تعهدی منعکس شده در سود بستگی دارد .
جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد ، یک شاخص عالی برای کیفیت سود می باشد . برخی معیارهای مهم جهت بررسی جریان وجوه نقد عبارتند از :
* سطح جریان وجوه نقد عملیاتی به سود عملیاتی(OCF/OI)
* سطح (Free Cash Flow) به سود خالص
ب) کیفیت حسابهای دریافتنی : تحلیل کیفیت حسابهای دریافتنی و درآمد شرکت یکی از اجزای اصلی کیفیت سود – کیفیت درآمدها – را ارائه می نماید . به طور کلی ، درآمدی که بر اساس محافظه کاری شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود بالا خواهد شد . در حالی که درآمدی که بر اساس حسابداری جسورانه شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود پایین خواهد شد . برخی از مهمترین آیتم هایی که هنگام ارزیابی کیفیت حسابهای دریافتنی بایستی مورد بررسی قرار گیرند ، عبارتند از :
* سطح و تغییر در حسابهای دریافتنی نسبت به فروش
* سطح و تغییر ذخیره برای مطالبات سوخت شده
* سطح و تغییر ذخیره برای برگشت از فروش ها
* روش برآورد بدهی های سوخت شده و اینکه چگونه می تواند سود گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهد
* روشهای بیان شده شرکت برای شناسایی درآمد در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت
کیفیت ]اندازه گیری[ موجودی کالا : کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری و بی طرفی در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد . به ویژه اگر بهای

دیدگاهتان را بنویسید