تحقیق رایگان درباره چرخه عمر، بازار سهام، بازده سهام

دانلود پایان نامه

ت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..84
جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)…………………………….85
جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….88
جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….89
جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………89
جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………91
جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..93
جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..95
جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..97
جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..99
جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………101
جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………103
جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………105
چکیده:
دراینپژوهش،رابطهبینکیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برایشرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهرانبررسیشدهاست.هدف از این پژوهش بررسی تاثیرچرخهعمرشرکت برمحتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهامبااستفادهاز3 الگوی کیفیت سود:لویز(2003) ، بارتون-سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمرشرکتها مورد بررسی قرارگرفت.تحلیل دادههایگردآوریشدهدراینپژوهشدر2 مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد،بلوغوافول طبقه بندی شدند.سپس هر یکازشرکتهایمراحلرشد،بلوغ و افول بااستفادهازروشهایآماریتحلیل همبستگیورگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرارگرفتند.نتایج حاصل از بررسی390 سال-شرکت(65 شرکت) طی دوره 1383-1388 نشان دادبرازشرگرسیونبا الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد، بلوغ وافول معنیدار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتریبا بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیتسود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز،و ارتباط ضعیفتریبا بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد.لذا،تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طیمراحلچرخه عمر وجود دارد .
کلید واژه ها: کیفیت سود ، چرخه عمر شرکت ، لویز ، بارتون-سیمکو ، پنمن .
فصل اول
کلیات
رئوس مطالب:
بیان مسئله
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
جامعه آماری
روش تحقیق
1-1)مقدمه:
گزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی است.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران رابطه بازده و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار سهام و کیفیت سود مورد بررسی قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند.
با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با استفاده از الگوهای لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2002) و پنمن(2001)کیفیت سود محاسبه و رابطه آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها بررسی می شود.
1-2)بیان مسئله:
بدلیل نبود اطلاعات در مورد کیفیت سود در مراحل چرخه عمر شرکتها در این پژوهش سعی بر این است که این روابط بررسی شوند.محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.منظور از محتوای اطلاعاتی کیفیت سود عبارت است از بررسی تاثیرات کیفیت سود بر قیمت و بازده سهام.در این تحقیق از روی تغییراتی که کیفیت سود بر بازده و قیمت بازارسهام می گذارد برای بررسی رفتار سرمایه گذاران استفاده می کنیم.در این تحقیق رابطه بازده و قیمت بازار سهام با کیفیت سود در طی مراحل چرخه عمر شرکتها مورد بررسی قرار می گیرد.این تحقیق در صدد است کیفیت سود را با 3 الگوی لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2003) و پنمن(2001)مورد بررسی قرار دهد.این 3 الگو بشرح زیر است:
در الگوی لویز، کیفیت سود توسط تغییرات سود که برابر با انحراف استاندارد از سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد از جریان نقدی عملیاتی است بدست می آید.هرچه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت کمتری برخوردار است .
در الگوی بارتون ، کیفیت سود توسط سود غیر عادی که از نسبت خالص دارایی عملیاتی آغاز دوره در رابطه با فروش بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار است.
در الگوی پنمن ،کیفیت سود از نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخورداراست.
برای ارزیابی کیفیت سود طبق این روش از متغیرهای فروش خالص ، سود عملیاتی ، سود خالص ، خالص دارایی عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی استفاده می شود.
متغیرهای شاخص کیفیت سود هر کدام با هر یک از شاخصهای مورد نظر محاسبه و بعنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیون لحاظ می شوند.متغیرهای وابسته هم قیمت بازارسهام و بازده عادی شرکت می باشد.این تحقیق بدنبال این است که کیفیت سود موجب نوسانات قیمت بازار سهام و بازده عادی شرکت می شود.به عبارت دیگر ،کیفیت سود سبب واکنشهایی در قیمت بازار سهام و بازده عادی شرکت در طی مراحل چرخه عمر(رشد ، بلوغ و افول)می شود.
1-3)اهداف تحقیق:
1-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).
2-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).
3-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).
1-4)فرضیه های تحقیق:
1- کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
1-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
1-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
1-3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
2- کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
2-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
2-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
2-3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.
3- کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
3-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
3- 3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.
1-5)قلمرو تحقیق:
1-5-1)محدوده زمانی:
محدوده زمانی مورد بررسی تحقیق ? از سال 1383 تا 1388 به مدت 6 سال می باشد.
1-5-2)مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق ،کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک ، از بین کلیه شرکتها تعداد 65 شرکت انتخاب شدند.
1-6)روش تحقیق:
این پایان نامه کاربردی بوده و به لحاظ اینکه مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه است و همچنین بدلیل اینکه متغیرها بدون دستکاری مورد مطالعه قرار می گیرند ? پس رویدادی است و با توجه به اینکه رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد ازنوع همبستگی می باشد.
1-7)روش تجزیه و تحلیل داد ها:
از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.ابتدا 3 شاخص کیفیت سود برای هر سال-شرکت مورد محاسبه قرار گرفت.سپس هر یک از شاخص ها جداگانه در مدل رگرسیون به عنوان متغیر مستقل قرار داده شد .هر یک از مدلها طی مراحل رشد ، بلوغ و افول مورد بررسی قرار گرفتند.
1-8)ساختار تحقیق:
این تحقیق در 5 فصل به ترتیب زیر ارائه شده است:
در فصل اول ، کلیات تحقیق و مروری بر پیشینه و مساله اصلی تحقیق آورده شده است.فصل دوم ، مروری است بر ادبیات مالی ، تئوریها و نظریات موجود در رابطه با مسائل تحقیق ، متغیر ها و همچنین پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور.در فصل سوم ، روش انجام تحقیق ، تعاریف عملیاتی متغیرها و روش آماری آزمون فرضیه ها معرفی شده است.فصل چهارم ، به محاسبات و تجزیه و تحلیل اطلاعات و فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی می پردازد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
ب خطاهایی در فرآیند حسابداری شود ، سبب کاهش قابلیت اعتماد سود می شود . صداقت و درستی مدیریت موجب بهبود کیفیت سود گزارش شده می شود . نادرستی و عدم صداقت مدیریت زمینه استفاده از روشهای حسابداری سؤال برانگیز را فراهم می نماید .
2-1-6-4) نوع صنعت
در این بخش در مورد آن ویژگیهای ذاتی صنعت و شرکت که با کیفیت سود مرتبط می باشند ، بحث می شود . نمونهای از این موارد ، ثبات و پایداری سود ، حفظ و نگهداشت سرمایه و کیفیت مدیریت می باشد .
ثبات و تکرارپذیری دو فاکتور مهم و مؤثر بر کیفیت سود می باشند که امکان پیش بینی سودهای آتی و تعیین قیمت سهام را فراهم می آورند . سودهای باثبات در مقابل سودهای نامنظم دارای کیفیت بیشتری می باشند . تحلیل گران ، برای پیش بینی سودهای آتی به درآمدها و فعالیتهای تکرارپذیر اتکا می نمایند . دلایل متعددی برای عدم ثبات و ناپایداری سود وجود دارد . نظیر وجود درجه اهرم عملیاتی شرکت و میزان موفقیت آمیز

پاسخی بگذارید